Przetargi.pl
Świadczenie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, z terenu Gminy Sułoszowa

Gmina Sułoszowa ogłasza przetarg

 • Adres: 32-045 Sułoszowa, Sułoszowa I 80
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 3896028 , fax. 12 3896028 wew. 29
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sułoszowa
  Sułoszowa I 80 80
  32-045 Sułoszowa, woj. małopolskie
  tel. 12 3896028, fax. 12 3896028 wew. 29
  REGON: 00065406100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.suloszowa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, z terenu Gminy Sułoszowa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Sułoszowa, powstających na nieruchomościach zamieszkałych (w gospodarstwach domowych). Sułoszowa to gmina wiejska obejmująca swym zasięgiem 5 sołectw: Sułoszowa I, Sułoszowa II, Sułoszowa III, Wielmoża i Wola Kalinowska o łącznej powierzchni 53 km2 ha. Liczba mieszkańców gminy na dzień 31.12.2012 r. - 5890. Szczegółowy zakres został opisany w SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 905000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.suloszowa.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach