Przetargi.pl
Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski

Gmina Rzepiennik Strzyżewski ogłasza przetarg

 • Adres: 33-163 Rzepiennik Strzyżewski, Rzepiennik Strzyżewski 400
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 14 6530501 , fax. 14 6530502
 • Data zamieszczenia: 2016-06-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Rzepiennik Strzyżewski
  Rzepiennik Strzyżewski 400
  33-163 Rzepiennik Strzyżewski, woj. małopolskie
  tel. 14 6530501, fax. 14 6530502
  REGON: 85166088400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzepiennik.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje odbieranie odpadów niesegregowanych (zmieszanych), odbieranie odpadów segregowanych, odbieranie odpadów ulegających biodegradacji (w tym odpadów zielonych), odbieranie mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytych opon oraz organizację punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Odpady będą odbierane z ok. 1498 nieruchomości zamieszkałych oraz ok. 111 nieruchomości niezamieszkałych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 905000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy, 00/100 zł)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin płatności faktur
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rzepiennik.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach