Przetargi.pl
Budowa parkingu podziemnego dla samochodów osobowych przy Al. FOCHA WI-01-2.271.6.2013

Gmina Miejska Kraków-Wydział Inwestycji ogłasza przetarg

 • Adres: 31-072 Kraków, ul. Wielopole 17a
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-12 6168414, 6168451 , fax. 0-12 6168418
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Kraków-Wydział Inwestycji
  ul. Wielopole 17a 17a
  31-072 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 0-12 6168414, 6168451, fax. 0-12 6168418
  REGON: 35050874700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa parkingu podziemnego dla samochodów osobowych przy Al. FOCHA WI-01-2.271.6.2013
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zaprojektowanie i budowa parkingu podziemnego dla 150 samochodów osobowych FOCHA przy al. Focha w Krakowie wraz z zagospodarowaniem placu przed Muzeum Narodowym w Krakowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają istotne dla Stron postanowienia umowy - IPU (stanowiące zał. nr 3 do specyfikacji) wraz z załącznikiem, którym jest Program funkcjonalno-użytkowy (PFU) oraz załączniki nr 6-12 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452233009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zaamwiający przewiduje obowiazek wniesienia wadium w wysokości 100 000 zł w formie przewidzianej ustawowo, a opisanej w SIWZ szczegółowo

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.krakow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach