Przetargi.pl
Usługa wykonywania badania rezonansu magnetycznego (MR) w ramach projektu badawczego pt. Strict versus liberal glucose control in very low birth weight preterm infants - short-term outcome - finansowanego z grantu Fundacji Naukowej NUTRICIA. Nr DZP/CM/242/3-21/ZP/13

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum ogłasza przetarg

 • Adres: 31-008 Kraków, ul. Św. Anny 12
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 433 27 29 , fax. 12 433 27 29
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
  ul. Św. Anny 12 12
  31-008 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 433 27 29, fax. 12 433 27 29
  REGON: 00000127000040
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cm-uj.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa wykonywania badania rezonansu magnetycznego (MR) w ramach projektu badawczego pt. Strict versus liberal glucose control in very low birth weight preterm infants - short-term outcome - finansowanego z grantu Fundacji Naukowej NUTRICIA. Nr DZP/CM/242/3-21/ZP/13
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania badania rezonansu magnetycznego (MR) w ramach projektu badawczego pt. Strict versus liberal glucose control in very low birth weight preterm infants - short-term outcome - finansowanego z grantu Fundacji Naukowej NUTRICIA. Ze względu na wiek pacjentów (noworodki oraz dzieci poniżej 2 lat) oraz ich bezpieczeństwo w czasie transportu Zamawiający zastrzega sobie, iż wykonanie usługi badania rezonansu magnetycznego może odbyć się tylko na terenie województwa Małopolskiego. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić w ramach przedmiotu zamówienia transport pacjentów z Dziecięcego Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków do miejsca wykonywania badania i z powrotem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i jego zakres zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 850000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.dzp.cm-uj.krakow.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach