Przetargi.pl
Usuwanie szkód powodziowych na potoku STRÓŻA w km 0+000 ÷ 3+500 w m. Janowice gmina Jodłownik

Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych ogłasza przetarg

 • Adres: 31-153 Kraków, ul. Szlak 73
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 6344033 , fax. 012 6188010
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
  ul. Szlak 73 73
  31-153 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 6344033, fax. 012 6188010
  REGON: 00057754400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzmiuw.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usuwanie szkód powodziowych na potoku STRÓŻA w km 0+000 ÷ 3+500 w m. Janowice gmina Jodłownik
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych wraz z projektem na potoku STRÓŻA w km 0+000 ÷ 3+500 w m. Janowice, gmina Jodłownik. Zadanie polega na wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, opinii i decyzji, przedmiaru robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz realizacji robót budowlanych. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca wykona: - dokumentację projektową - remont zniszczonych ubezpieczeń - odbudowę przejazdów w bród - opaski brzegowe z narzutów kamiennych - stabilizację dna 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno-Użytkowy stanowiący załącznik nr 11 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.1 Wadium wysokości 13 000,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy 00/100 zł) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert określonym w rozdziale XI ust.2. Wadium winno być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. Nr 42, poz. 275 z 2007 r.) Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek KREDYT BANK PBI S.A. II O / KRAKÓW nr konta 70 1500 1487 1214 8003 1851 0000. Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w siedzibie Zamawiającego 31 - 153 Kraków, ul. Szlak 73, Sekretariat I p (pokój numer 10). Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty. 1.2 Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczeń musi spełniać następujące wymogi: - być wystawione na Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, 31-153 Kraków ul. Szlak 73, -zawierać w swej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, że zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art. 46 ust 4a i/lub ust 5 Ustawy. - okres ważności wadium nie może być krótszy niż okres związania ofertą. 1.3. Wykonawca który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zgodnie z zapisami ustawy zostanie wykluczony z prowadzonego postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona. 1.4. Zamawiający dokona zwrotu lub zatrzymania wadium zgodnie z art. 46 ustawy. 1.5. Zgodnie z art. 148 ust.4 ustawy w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzmiuw.krakow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach