Przetargi.pl
Budowa oczyszczalni ścieków o przepustowości 915m3/dobę w miejscowości Młynne, gmina Limanowa

Gmina Limanowa ogłasza przetarg

 • Adres: 34-600 Limanowa, ul. M. B. Bolesnej 18b
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 18 3372252 w. 32 , fax. 18 3371337
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Limanowa
  ul. M. B. Bolesnej 18b 18b
  34-600 Limanowa, woj. małopolskie
  tel. 18 3372252 w. 32, fax. 18 3371337
  REGON: 49050515700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ug.limanowa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa oczyszczalni ścieków o przepustowości 915m3/dobę w miejscowości Młynne, gmina Limanowa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Budynek socjalno-techniczny w tradycyjnej technologii murowanej z materiałów nierozprzestrzeniających ogień. W budynku będzie zlokalizowana część socjalna (szatnie, umywalnie zaplecze socjalne, pomieszczenie biurowe, gospodarcze, porządkowe itp.) oraz część techniczna, (pomieszczenie sitopiaskownika, pom. obsługujące reaktory biologiczne, pom. urządzeń sterowniczych, pom. agregatu prądotwórczego, magazyn wapna, wiata na odpady technologiczne i komunalne). 2. zbiorniki oczyszczalni ścieków: buforowo uśredniający, bioreaktory denitryfikacji i nitryfikacji oraz zbiornik osadu nadmiernego. Projektuje się technologiczne, monolityczne zbiorniki żelbetowe. Zbiorniki będą częściowo posadowione poniżej terenu a część wystająca ponad powierzchnię terenu będzie obsypana ziemią. Skarpy będą pokryte zielenią niską trawiastą. 3. Wiata na odpady technologiczne oraz komunalne. Wiatę zaprojektowano o konstrukcji żelbetowej z drewnianą konstrukcją dachu.. 4. Tacę najazdowa o wymiarach 4,5 x 6,0 m bezpośrednio przylegającą do budynku socjalno technicznego (obiekt nr 1) w sąsiedztwie pomieszczenia sitopiaskownika. Taca najazdowa jest nawierzchnią wykonaną z betonu z kratką ściekową zabezpieczającą teren podczas odbioru ścieków dowożonych. 5. Biofiltr - urządzenie typowe, prefabrykowane. Lokalizacja biofiltra na stropie zbiorników oczyszczalni ścieków. 6. Pompownia ścieków surowych - żelbetowy, okrągły zbiornik o średnicy zewnętrznej 2,8 m (średnica wewn. 2,5 m). 7. Pompownia ścieków oczyszczonych / zbiornik ppoż. Żelbetowy zbiornik na ścieki oczyszczone o wymiarach zewnętrznych 6,0 x 6,0 m. Zbiornik o wysokości wewnętrznej 6,0 m i pojemności czynnej 130 m3 będzie stanowił również funkcję zbiornika przeciwpożarowego. 8. Utwardzone dojścia i dojazdy na terenie oczyszczalni ścieków wykonane z kostki brukowej. Szczegóły rozwiązań projektowych znajdują się na projekcie zagospodarowania terenu (rys. nr 1) oraz w opracowaniu branżowym - drogowym. 9. Miejsca postojowe na samochody osobowe - 5 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych jako teren utwardzony o wymiarach 5,0 x 11,5 m. 10. Mur oporowy - w związku z dużą różnicą poziomów istniejącego i projektowanego terenu należy wykonać mur oporowy. Szczegóły rozwiązań projektowych znajdują się na projekcie zagospodarowania terenu (rys. nr 1) oraz w opracowaniu konstrukcyjnym. 11. Ogrodzenie terenu oczyszczalni ścieków - siatka stalowa na słupkach stalowych o wysokości 1,5 m. 12. Studnia na wodę pitną - studnia wiercona do celów sanitarno-socjalnych oczyszczalni ścieków. 13. Wykonanie drogi do czyszczalni w km 0+000,00 do 0+340,00 (warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 30 cm, warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm, nawierzchnie z AC16W o grubości 8 cm -warstwa wiążąca, nawierzchnie z AC11S grubości 4 cm (warstwa ścieralna), pobocza, oznakowanie poziome i pionowe. 14. Roboty elektryczne - elektroenergetyczny kabel zasilający, kable zasilające i sterownicze, instalacja oświetlenia terenu z lampami oświetleniowymi. 15. Roboty sanitarne - kanalizacja ścieków oczyszczonych mechanicznie, kolektor odprowadzania ścieków oczyszczonych do istniejącej pompowni, instalacja wodociągowa ze studni, instalacja wody technologicznej, kanalizacja deszczową wraz z seperatorem, kanalizacja sanitarna (pomiędzy obiektami). 16. Technologia oczyszczalni. Szczegółowy zakres robót określają załączone do SIWZ przedmiary robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 100.000 PLN

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ug.limanowa.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach