Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę i świadczeniem usługi nadzoru autorskiego dla inwestycji : Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkól Gminnych im. Jana Kochanowskiego o salę gimnastyczną oraz budowa wolnostojącego budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej na dz. 388/1 i 388/2 w Brzeźnicy, gm. Bochnia

Gmina Bochnia ogłasza przetarg

 • Adres: 32-700 Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 26
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 14 6123361 w. 26 , fax. 14 6119922
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Bochnia
  ul. Kazimierza Wielkiego 26 26
  32-700 Bochnia, woj. małopolskie
  tel. 14 6123361 w. 26, fax. 14 6119922
  REGON: 00053217400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bochnia-gmina.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę i świadczeniem usługi nadzoru autorskiego dla inwestycji : Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkól Gminnych im. Jana Kochanowskiego o salę gimnastyczną oraz budowa wolnostojącego budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej na dz. 388/1 i 388/2 w Brzeźnicy, gm. Bochnia
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę i świadczeniem usługi nadzoru autorskiego dla inwestycji: Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkól Gminnych im. Jana Kochanowskiego o salę gimnastyczną oraz budowę wolnostojącego budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej na dz. 388/1 i 388/2 w Brzeźnicy gm. Bochnia Usługi projektowania obejmują: 1) uzyskanie niezbędnych materiałów do przeprowadzenia prac projektowych dla całego zamierzenia inwestycyjnego oraz uzgodnień z instytucjami i organami, których konieczność wyłoni się w trakcie prac projektowych; tj min. 1) Wykonanie mapy do celów projektowych stanowiącej podstawę opracowania części graficznej projektu technicznego 2) inwentaryzacji obiektu 3) ekspertyz 4) odstępstwa od Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. 5) opracowanie w zależności od potrzeb: opinii geotechnicznej, dokumentacji badań podłoża gruntowego, projektu geotechnicznego lub dokumentacji geologiczno-inżynierskiej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012r. dla realizacji przedmiotu zamówienia 6) Sporządzenia operatów wodno-prawnych - jeśli będzie wymagane 7) wniosków o nowe warunki przyłączeniowe ( woda, kanalizacji sanitarna, gaz , prąd ) jeśli będzie konieczność i innych 8) wykonanie przez Wykonawcę dokumentacji projektowej: - koncepcji: dla przebudowy i rozbudowy budynku szkoły o pełnowymiarową sale gimnastyczną oraz dla budowy wolnostojącego budynku OSP w Brzeźnicy. - projektu budowlanego, projektu wykonawczego, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w formie papierowej oraz w formie elektronicznej zgodnie na w/w zakres , 9) Wykonawca zobowiązany będzie do: - świadczenia usług z należytą starannością, zgodnie z najlepszymi praktykami stosowanymi przy projektowaniu, - zapewnienie kompetentnego personelu do realizacji zamówienia, który będzie współpracował z osobami wskazanymi przez Zamawiającego, w tym kierownika projektu po stronie Wykonawcy odpowiedzialnego za realizację Usługi, - wykonywanie czynności, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt. 1-4 - ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, - uzgodnienia harmonogramu prac z Zamawiającym, - wykonania dokumentacji projektowej wg koncepcji uzgodnionej przez Zamawiającego . - przygotowanie projektu odpowiedzi na zapytania wykonawców w trakcie trwania postępowania przetargowego - jeśli zaistnieje taka potrzeba w terminie niezwłocznym lecz nie dłuższym niż 3 dni jeśli zajdzie taka potrzeba . - pełnienie funkcji nadzoru autorskiego (wg potrzeb Zamawiającego): - osobista obecność Wykonawcy na budowie wg. potrzeb wynikających z postępu robót i w terminach zapewniających ciągłość prac (bez przestojów) oraz na każde wezwanie Zamawiającego, nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od wezwania (chyba że strony uzgodnią inne terminy stosownie do potrzeb). Zamawiający określa maksymalną ilość pobytów na terenie placu budowy lub u Zamawiającego w ilości 10 . - wykonywanie czynności, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2013, poz.1409 z późn. zm.), - udzielania wyjaśnień odnośnie rozwiązań projektowych i dokonywanie niezbędnych poprawek wynikających z błędów projektowych i kosztorysowych w terminach umożliwiających Zamawiającemu sprawne przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowane roboty budowlane, - udzielanie odpowiedzi na pytania Zamawiającego lub Wykonawcy robót budowlanych w trakcie realizacji inwestycji, - opracowanie rysunków zamiennych i rysunków szczegółowych rozwiązań technicznych nieujętych w projekcie. Uwaga: Zgodnie z zapisem art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2015r. Dz. U. poz. 2164 ze zm.)., opracowana dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych) będą stanowiły opis przedmiotu zamówienia w procedurze wyboru wykonawcy robót budowlanych. W związku z powyższym Wykonawca sporządzając dokumentację projektową stanowiącą przedmiot zamówienia musi kierować się zasadami wynikającymi z zapisów art. 29 i 30 ustawy Prawo zamówień publicznych, przy czym Zamawiający zwraca uwagę, iż przygotowany przez Wykonawcę opis przedmiotu zamówienia ma być zgodny z obowiązującymi przepisami Prawo Zamówień Publicznych w dacie ich przekazania Zamawiającemu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności faktury
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bochnia-gmina.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach