Przetargi.pl
Opracowanie koncepcji przebudowy lub rozbudowy dróg powiatowych z podziałem na zadania

Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 30-138 Kraków, ul. Włościańska 4
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 6221010 , fax. 012 6371063
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego
  ul. Włościańska 4 4
  30-138 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 6221010, fax. 012 6371063
  REGON: 35157927000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdpk.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka budżetowa samorządu terytorialnego Powiatu Krakowskiego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie koncepcji przebudowy lub rozbudowy dróg powiatowych z podziałem na zadania
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia: Opracowanie koncepcji projektowych dla zadań: Zadanie 1 Opracowanie koncepcji projektowej oraz programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2186K w m. Przeginia Duchowna Zadanie 2 Opracowanie koncepcji projektowej oraz programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2186K w m. Przeginia Narodowa Zadanie 3 Opracowanie koncepcji projektowej oraz programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2133K Januszowice - Korzkiew Zadanie 4 Opracowanie koncepcji projektowej oraz programu funkcjonalno - użytkowego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2188K Krzeszowice - Tenczynek - Rudno wraz z budową jej nowego odcinka do drogi krajowej nr 79. Zadanie 5 Opracowanie koncepcji projektowej oraz programu funkcjonalno - użytkowego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2141K Przestańsko - Kacice - Słomniki w miejscowościach Prandocin Wysiołek, Januszowice
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zadanie nr 1 - 600,00 PLN Zadanie nr 2 - 500,00 PLN Zadanie nr 3 - 600,00 PLN Zadanie nr 4 - 1 500,00 PLN Zadanie nr 5 - 1 500,00 PLN

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdpk.krakow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach