Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy lub rozbudowy dróg powiatowych z podziałem na zadania

Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 30-138 Kraków, ul. Włościańska 4
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 6221010 , fax. 012 6371063
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego
  ul. Włościańska 4 4
  30-138 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 6221010, fax. 012 6371063
  REGON: 35157927000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdpk.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka budżetowa samorządu terytorialnego Powiatu Krakowskiego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy lub rozbudowy dróg powiatowych z podziałem na zadania
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowych dla zadań: Zadanie 1 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2029K w miejscowości Ochojno ul. Lwowska polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego z odwodnieniem oraz wzmocnieniem nawierzchni jezdni, gmina Świątniki Górne wraz z uzyskaniem stosownych uzgodnień i właściwych decyzji administracyjnych wymaganych przepisami prawa budowlanego. Zadanie 2 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1992K w miejscowości Rzeszotary ul. Galicyjska polegająca na budowie chodnika z odwodnieniem wraz z korektą geometrii drogi, gmina Świątniki Górne wraz z uzyskaniem stosownych uzgodnień i właściwych decyzji administracyjnych wymaganych przepisami prawa budowlanego. Zadanie 3 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2167K w miejscowości Rzeszotary ul. Generała Zielińskiego polegająca na budowie chodnika z odwodnieniem oraz wzmocnieniem konstrukcji jezdni w niezbędnym zakresie, gmina Świątniki Górne wraz z uzyskaniem stosownych uzgodnień i właściwych decyzji administracyjnych wymaganych przepisami prawa budowlanego. Zadanie 4 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2190K w miejscowości Czułówek polegająca na budowie chodnika z odwodnieniem wraz z niezbędnymi korektami geometrii drogi, gmina Czernichów wraz z uzyskaniem stosownych uzgodnień i właściwych decyzji administracyjnych wymaganych przepisami prawa budowlanego. Zadanie 5 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2158K w m. Zielonki polegająca na przebudowie skrzyżowania, budowie ciągu pieszo-rowerowego z kanalizacją oraz wykonaniu nakładki bitumicznej wraz z uzyskaniem stosownych uzgodnień i właściwych decyzji administracyjnych wymaganych przepisami prawa budowlanego. Zadanie 6 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2156K w m. Batowice polegająca na budowie chodnika z odwodnieniem wraz z uzyskaniem stosownych uzgodnień i właściwych decyzji administracyjnych wymaganych przepisami prawa budowlanego. Zadanie 7 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2145K Poskwitów - Niedźwiedź w miejscowości Zaborze, Ratajów i Niedźwiedź. Zamawiający zastrzega, że jeden Wykonawca może złożyć ofertę maksymalnie na 4 Zadania
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zadanie nr 1 - 1 500,00 PLN Zadanie nr 2 - 2 000,00 PLN Zadanie nr 3 - 500,00 PLN Zadanie nr 4 - 1 500,00 PLN Zadanie nr 5 - 1 000,00 PLN Zadanie nr 6 - 500,00 PLN Zadanie nr 7 - 800,00 PLN

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdpk.krakow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach