Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla budynku Ośrodka Zdrowia i Apteki oraz rozbiórki starego budynku w Brzeznej

Gmina Podegrodzie ogłasza przetarg

 • Adres: 33-386 Podegrodzie, Podegrodzie 248
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 018 4459033
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Podegrodzie
  Podegrodzie 248 248
  33-386 Podegrodzie, woj. małopolskie
  tel. 018 4459033
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.podegrodzie.iap.pl, www.bip.podegrodzie.iap.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla budynku Ośrodka Zdrowia i Apteki oraz rozbiórki starego budynku w Brzeznej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na opracowaniu pełnej wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budynku Ośrodka Zdrowia i Apteki oraz rozbiórki starego budynku w Brzeznej wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. - Zamawiający przekaże Wykonawcy aktualną mapę do celów projektowych w skali 1:500. - Dokumentacja techniczna musi zostać sporządzona w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu i realizacji robót budowlanych oraz uwzględniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1129) i Rozporządzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. , poz. 462 z późn zm.). - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - przez, którą należy rozumieć opracowanie zawierające w szczególności zbiory wymagań niezbędnych do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót - musi uwzględniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1129). - Przedmiary robót - przez, które należy rozumieć opracowanie zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót z ich szczegółowym opisem muszą uwzględniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (tekst jednolity: Dz. U. 2013r. poz. 1129). - Kosztorys inwestorski musi być opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno użytkowym (Dz. U. 2004r. Nr 130, poz. 1389 z późn. zm.). - Zamawiający informuję, że zlecana dokumentacja projektowa, w tym poszczególne części, służyć będzie następujących celom: - opisowi przedmiotu zamówienia w procedurze udzielenia zamówienia publicznego na roboty budowlane oraz ustaleniu wartości zamówienia na roboty budowlane, - realizacji robót budowlanych. W związku z powyższym, dokumentacja projektowa musi spełniać wymogi określone w art. 29 - 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w szczególności w swojej treści nie może określać technologii robót, materiałów i urządzeń poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką rozwiązań projektowych i nie może opisać ich za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. W takim przypadku przy wskazaniu tych znaków, patentów lub pochodzenia należy umieścić dopisek lub równoważny oraz określić parametry takiej równoważności. 2. Projekt winien przewidywać realizację budynku dwukondygnacyjnego. 3.Powierzchnia użytkowa projektowanych obiektów: OŚRODEK ZDROWIA Parter powierzchnia użytkowa ok. 430 m2 - gabinet lekarski ok. 16 m2 - gabinet lekarski ok. 16 m2 - gabinet lekarski ok. 16 m2 - gabinet zabiegowy ok. 20 m2 - gabinet zabiegowy ok. 20 m2 - gabinet internisty ok. 16 m2 - gabinet pielęgniarki 16 m2 - gabinet zabiegowy dla ambulatoryjnej opieki specjalistycznej ok. 20 m2 - pediatra ok. 16 m2 - pediatra punkt szczepień ok. 14 m2 - stomatologia ok. 37 m2 - pomieszczenie socjalne ok. 11 m2 - rejestracja + kartoteka ok. 38 m2 - pomieszczenie bielizna czysta ok.2 m2 - pomieszczenie bielizna brudna, odpady medyczne ok. 6 m2 - pomieszczenie porządkowe - wc dla personelu - wc dla pacjentów męski - wc dla pacjentów damski - wc dla pacjentów niepełnosprawnych - szatnia - komunikacja - wiatrołap - klatka schodowa - ogrzewanie budynku poprzez pompy ciepła powietrzne, alternatywnie należy zaprojektować kotłownie olejową jako rozwiązanie zastępcze - parkingi, plac, zjazd z drogi powiatowej i gminnej, drogi wewnętrzne, chodniki Piętro powierzchnia użytkowa ok. 130 m2 - sala konferencyjna ok. 38 m2 - gabinet dyrektora ok. 16 m2 - księgowość ok. 16 m2 - archiwum ok. 20 m2 - wc dla personelu - klatka schodowa. APTEKA obiekt wolnostojący lub połączony z OŚRODKIEM ZDROWIA powierzchnia użytkowa minimum 120 m2 - zaprojektować pomieszczenia niezbędne do prawidłowego funkcjonowania apteki zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. 4. Zasilanie w media. - energia elektryczna wg. uzyskanych przez Wykonawcę warunków przyłączenia - woda z istniejącego wodociągu gminnego - ścieki z istniejącej kanalizacji sanitarnej. 5. Projektowany obiekt zlokalizowany będzie w Brzeznej na działce ewidencyjnej nr 521/2. 6. Teren objęty opracowaniem posiada obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. 7. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania oraz przedłożenia następujących opracowań: a) Koncepcja budynku - dwa egzemplarze w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (PDF lub JPG) Przedstawiona koncepcja musi zawierać co najmniej: - rzut poziomy części użytkowej wraz z zwymiarowanymi pomieszczeniami oraz opisem ich funkcji (pdf) - rzut elewacji (min. cztery) (PDF) - część opisowa zawierająca rozwiązania materiałowe oraz z oszacowaniem kosztów (PDF) - co najmniej trzy wizualizacje budynku uwzględniające istniejące oraz projektowane zagospodarowanie terenu (JPG lub png). Po zatwierdzeniu koncepcji przez Zamawiającego, możliwe będzie rozpoczęcie dalszych prac projektowych. b) Projekt budowlany w formie papierowej w ilości 5 egzemplarzy oraz wersji elektronicznej. c) Projekt wykonawczy w formie papierowej w ilości 5 egzemplarzy oraz wersji elektronicznej. d) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - ogólne oraz szczegółowe dla każdej branży w formie papierowej w ilości 2 egzemplarzy oraz w wersji elektronicznej. e) Przedmiar robót w formie papierowej w ilości 2 egzemplarze oraz w wersji elektronicznej. Zamawiający wymaga, aby przedmiary robót wykonywane zostały odrębnie dla każdej branży. f) Kosztorys inwestorski w formie papierowej w ilości 2 egzemplarzy oraz wersji elektronicznej. Zamawiający wymaga, aby kosztorysy wykonywane zostały odrębnie dla każdej branży. - Projekt budowlany winien być opracowany na aktualnych mapach do celów projektowych, przekazanych Wykonawcy przez Zamawiającego - Wersje elektroniczne opracowań muszą być zapisane w formatach: a) całość PDF - zgodnie z wersją papierową zatwierdzoną prawomocną decyzją o pozwoleniu na budowę, oraz b) w formatach pozwalających na edycję zawartych danych - opisy: doc lub docx; tabele i zestawienia: xls lub xlix, rysunki: dwg; grafika ( w tym wizualizacja): JPG lub png. - W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę. - Pozostałe wymagania i obowiązki Wykonawcy 8. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do: a) Uzyskania wszelkich opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów wymaganych przepisami szczególnymi, wymaganych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. b) Wykonania wszelkich innych opracowań, które są konieczne do prawidłowej i pełnej realizacji inwestycji i wynikają w trakcie opracowania dokumentacji beż żądania dodatkowej zapłaty. c) Udzielanie pisemnych wyjaśnień na zapytania oferentów w sprawach opracowanej dokumentacji projektowo - kosztorysowej w trakcie prowadzonego później postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót. d) Na żądanie Inwestora pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji w zakresie określonym w ustawie Prawo Budowlane. e) Wykonania dokumentacji zgodnie z wszystkimi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. 2012r. poz. 739) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki (Dz. U. 2002r. Nr 171 poz. 1395). 9. Zamawiający informuje, że zakres planu zagospodarowania terenu jest wskazany w załączniku nr 8 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 100 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każdy Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 2.000,00 zł, przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych, c) poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, d) gwarancjach bankowych, e) gwarancjach ubezpieczeniowych, f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 3. Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Podegrodziu, nr konta 41 8814 0003 2001 0000 1935 0002 z zaznaczeniem, że dotyczy przetargu Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla budynku Ośrodka Zdrowia i Apteki oraz rozbiórki starego budynku w Brzeznej. 4. W powyższym przypadku (pkt 3) kwota wymaganego wadium musi znajdować się na koncie Zamawiającego najpóźniej w dniu 05.08.2016 r. o godz. 9:00. 8.5 W pozostałych formach wadium (pkt 8.2 b - f) oryginał wadium należy przesłać wraz z ofertą lub złożyć w siedzibie Zamawiającego - w kasie Urzędu Gminy Podegrodzie (w godzinach pracy Urzędu). W razie złożenia wadium w kasie, kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy załączyć do oferty. 6. Wadium składane w formach wymienionych w pkt 2 b) - f) musi mieć datę początkową ważności równą, co najmniej dniu upływu terminu składania ofert, a datę końcową ważności upływającą najwcześniej w ostatnim dniu związania ofertą oraz posiadać stosowne zapisy określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 1, 1a i 2 z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy PZP. 10. Zamawiający zastrzega, iż w przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej muszą one mieć charakter bezwarunkowy i nieodwołalny (tzw. gwarancja na pierwsze żądanie).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.podegrodzie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach