Przetargi.pl
Przebudowa stadionu sportowego KS NIWY w Brudzowicach - etap I: budowa budynku zaplecza socjalno - technicznego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą

Urząd Miasta i Gminy ogłasza przetarg

 • Adres: 42-470 Siewierz, ul. Żwirki i Wigury 16
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 0326499471, 6499400 , fax. 032 6499402
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta i Gminy
  ul. Żwirki i Wigury 16 16
  42-470 Siewierz, woj. śląskie
  tel. 0326499471, 6499400, fax. 032 6499402
  REGON: 00053076100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: siewierz.home.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa stadionu sportowego KS NIWY w Brudzowicach - etap I: budowa budynku zaplecza socjalno - technicznego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa stadionu sportowego KS NIWY w Brudzowicach - etap I: budowa budynku zaplecza socjalno - technicznego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą. Szczegółowy przedmiot zamówienia określony zost
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452122211
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia przed upływem terminu do składania ofert wadium w wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 2.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniac
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, spełniają wymogi art.22 ust.1 ustawy oraz spełniają warunki szczegółowe: 1. Posiadają doświadczenie, potwierdzone: wykonaniem w ciągu ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przynajmniej 2 robót budowlanych polegajacych na budowie lub przebudowie budynku o kubaturze nie mniejszej niż 700 m3 każda. Powyższe powinno wynikać z załączonego wykazu robót oraz powinno być potwierdzone dokumentami, że prace te zostały wykonane należycie. 2.Dysponują lub będą dysponowali osobami zdolnymi do wykonania zamówienia t.j. : co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlnej, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy. Powyższe należy potwierdzić oświadczeniem złożonym w wykazie osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia oraz pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie Wykonawca wykazał osoby, którymi będzie dysponował oraz wymaganymi uprawnieniami, aktualnymi zaświadczeniami o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego dla osób wskazanych w wykazie. 3.Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia potwierdzone: posiadaniem aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości co najmniej 300 000 zł. - potwierdzone polisą, a w przypadku jej braku innym dokumentem potwierdzającym, że Wykonawca ubezpieczony jest od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca spełnił.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Formularz oferty. 2.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej. Dokument, o którym mowa wyżej uważa się za aktualny, w przypadku jego wystawienia lub potwierdzenia jego aktualności przez organ wydający nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3.Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu, jeżeli oferta będzie podpisana przez osobę (y) upoważnioną(e) lub w przypadku występowania podmiotów wspólnie w trybie art.23 ustawy Prawo zamówień publicznych. 4.Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5.Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania. 6.Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 7.Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt. 4-8 ustawy wystawioną nie wcześniej niż z 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 8.Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt. 9 ustawy wystawioną nie wcześniej niż z 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 9.Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich przedmiotu, wartości, dat i miejsca wykonania. 10.Dokumenty potwierdzające, że prace wymienione powyżej zostały wykonane z należytą starannością. 11.Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. 12.Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt.11, jeżeli Wykonawca wykazał osoby, którymi będzie dysponował. 13.Uprawnienia budowlane w wymaganej specjalności, aktualne dokumenty potwierdzające wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. 14.Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 15.Potwierdzenie wniesienia wadium. Każdy z Wykonawców składających wspólną ofertę powinien złożyć osobno dokumenty wymienione w pkt. 2,5,6,7,8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa 1) w pkt.2,6 i 8 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, ze uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2)w pkt. 7 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art.24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.siewierz.pl oraz www.siewierz.bip.info.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach