Przetargi.pl
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 14 w Zawierciu - Bzowie w ramach zadania pn.: Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Zawierciu- Bzowie.

Gmina Zawiercie ogłasza przetarg

 • Adres: 42-400 Zawiercie, ul. Leśna 2
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 49 41 267 , fax. 32 67 22 684
 • Data zamieszczenia: 2016-04-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Zawiercie
  ul. Leśna 2 2
  42-400 Zawiercie, woj. śląskie
  tel. 32 49 41 267, fax. 32 67 22 684
  REGON: 00051596800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zawiercie.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 14 w Zawierciu - Bzowie w ramach zadania pn.: Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Zawierciu- Bzowie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 14 w Zawierciu - Bzowie w ramach zadania pn.:Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Zawierciu- Bzowie. 1)Zakres prac projektowych obejmuje wykonanie: a)projektu budowlano- wykonawczego w 5 egzemplarzach w wersji papierowej, b)mapy do celów projektowych w 5 egzemplarzach w wersji papierowej. Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z : 1) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 .r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129). 2) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych programie funkcjonalno - użytkowym (Dz.U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389). Ponadto zakres prac projektowych został szczegółowo opisany w Programie Funkcjonalno-użytkowym stanowiącym załącznik do SIWZ. 2) Zakres robót budowlanych: Roboty budowlane polegać będą na wykonaniu boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej, dwuwarstwowej typu natryskowego gr 13,00 mm o wymiarach zewnętrznych 32m x 15m, przystosowanego do amatorskiego uprawiania siatkówki oraz tenisa ziemnego wraz z montażem wyposażenia uniwersalnego do obu dyscyplin tj. 2 szt. słupków i siatki ze zmienną wysokością do siatkówki i do tenisa oraz budową ogrodzenia z drutu ocynkowanego w otulinie PCV (siatka) o wysokości 1,80m wzdłuż jednego z boków dłuższych boiska i 3,50m wzdłuż krótszych boków boiska. Szczegółowy opis robót budowlanych określa program funkcjonalno - użytkowy (PFU),który stanowi załącznik do SIWZ. Do obowiązków Wykonawcy należy również: 1)sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia - przed przystąpieniem do wykonania prac projektowych, 2)uzyskanie wszelkich uzgodnień, warunków technicznych, opinii i zgód pozwalających na umieszczenie urządzeń oraz uzyskanie przez Zamawiającego pozwolenia na budowę, 3)po przejęciu placu budowy Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jego oznakowanie i zabezpieczenie, 4)koszty korzystania z mediów i infrastruktury ponosi wykonawca, 5)wykonanie pełnej obsługi geodezyjnej. Tam gdzie w SIWZ w tym w Programie Funkcjonalno - Użytkowym (PFU), został wskazany znak towarowy (marka), producent, dostawca, patent, pochodzenie materiałów lub wskazanie norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesień, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z PFU oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ w tym PFU. Ilekroć w PFU mowa jest o polskich normach, należy przez to rozumieć polskie normy przenoszące normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a w razie ich braku inne stosowne normy w kolejności zgodnej z art. 30 ust. 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia minimum 36-miesięcznej gwarancji oraz minimum 36-miesięcznej rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452122211
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 100 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 2.000,00 zł. 2. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą, zgodnie z postanowieniami punktu IX SIWZ i może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto: URZĄD MIEJSKI w ZAWIERCIU Bank PEKAO S.A. KONTO: 74 1240 2975 1111 0010 4312 6805. z dopiskiem: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 14 w Zawierciu - Bzowie w ramach zadania pn.:Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Zawierciu- Bzowie. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. 4. Wadium wnoszone w innych niż pieniądz formach tj: 1) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 2) gwarancjach bankowych; 3) gwarancjach ubezpieczeniowych, 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz`.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.), - należy złożyć w oryginale najpóźniej wraz z ofertą (oryginał gwarancji/poręczenia powinien być umieszczony w ofercie w taki sposób, aby nie naruszyć integralności oferty, a jednocześnie umożliwiający jego zwrot zgodnie z ustawą Pzp - np. umieszczony w koszulce lub osobnej kopercie. 5. Wadium wniesione w formach, o których mowa w pkt VIII ust. 4 SIWZ musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. W szczególności zgodnie z art. 46 ust. 4a Pzp Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w pkt VI SIWZ, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji na przedmiot zamówienia (na roboty budowlane, sprzęt i urządzenia)
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zawiercie.bip.net.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach