Przetargi.pl
Modernizacja zewnętrznego boiska sportowego na terenie I Liceum Ogólnokształcącego w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 25

Zarząd Powiatu Mikołowskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 43-190 Mikołów, ul. Żwirki i Wigury 4a
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. (032) 32-48-100, 32-48-125 , fax. (032) 32-48-147, 32-48-132
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Powiatu Mikołowskiego
  ul. Żwirki i Wigury 4a 4a
  43-190 Mikołów, woj. śląskie
  tel. (032) 32-48-100, 32-48-125, fax. (032) 32-48-147, 32-48-132
  REGON: 27628477900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://powiat_mikolow.bip.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja zewnętrznego boiska sportowego na terenie I Liceum Ogólnokształcącego w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 25
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem i zakresem zamówienia jest:modernizacja zewnętrznego boiska sportowego na terenie I Liceum Ogólnokształcącego w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 25. CHARAKTERYSTYKA BOISKA - STAN ISTNIEJĄCYW chwili obecnej w miejscu projektowanego boiska nr 1 znajduje się istniejące boisko asfaltowe o wymiarach 26,5 na 29,5m, które należy rozebrać łącznie z podbudową na głębokość ok. 40cm.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCHNa podstawie wykonanych odwiertów stwierdzono występowanie prostych warunków gruntowych i I kategorię geotechniczną. Poziom wody gruntowej występuje poniżej poziomu posadowienia. Stwierdza się występowanie piasku gliniastego na głębokości odwiertu równa 1m. Płytę boiska należy wynieść ponad istniejący poziom gruntu co najmniej na 5-12cm tak aby nie dopuścić do zlewania się wód z terenów przyległych.Przedmiotem opracowania jest istniejące boisko zewnętrzne na terenie I Liceum Ogólnokształcącym im. Karola Miarki w Mikołowie, przy ul. Żwirki i Wigury 25.Zakres modernizacji boiska:a) rozbiórka istniejącej nawierzchni asfaltobetonowej boiska o wymiarach:26,5m na 29,5m.b) rozbiórka istniejącej podbudowy do głębokości ok. 40cm.c) wykonanie nowej podbudowy kamiennejd) wykonanie nawierzchni przepuszczalnej dla wody typu natryske) montaż 2 koszy do koszykówkif) montaż 2 bramekg) montaż siatki do siatkówkih) wykonanie odwodnienia w postaci drenu francuskiegoi) montaż piłkochwytu od strony budynku szkoły.Boisko zaprojektowano w miejscu rozbieranego boiska asfaltowego. Boisko uniwersalne do siatkówki i koszykówki będzie posiadało wymiary 20m razy 23m oraz pas boczny po obwodzie szerokości 1m stanowiący strefę bezpieczeństwa. Na nawierzchni natryskowej koloru zielonego zaprojektowano pole do gry w siatkówkę 18m na 9m liniami szer. 5cm koloru czerwonego oraz linie do streetballa koloru białego. Zaprojektowano nawierzchnię typu natrysk. Nawierzchnia typu natrysk jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, służy do pokrywania nawierzchni boisk wielofunkcyjnych, szkolnych. Nawierzchnię zaprojektowano z dwóch warstw elastycznej (nośnej) i użytkowej Warstwa nośna to mieszanina granulatu gumowego SBR i lepiszcza poliuretanowego. Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych. Tak wykonaną warstwę należy pokryć warstwą użytkową, którą stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. Czynność tą wykonuje się poprzez natrysk mechaniczny (przy użyciu specjalnej natryskarki). Grubość warstwy użytkowej 2-3mm.Po całkowitym związaniu mieszaniny są malowane linie farbami poliuretanowymi metodą natrysku.Konstrukcja projektowanej nawierzchni:Warstwa wierzchnia użytkowa, grubość 3mm (składająca się z granulatu EPDMoraz poliuretanowego systemu natryskowego) przepuszczalna, Warstwa elastyczna gumowa, grubość 10mm (składająca się z granulatu SBRoraz kleju poliuretanowego), warstwa wyrównawcza ET (granulat SBR+kruszywo+klej poliuretanowy) gr 35mm, projektowana podbudowa z kruszywa łamanego.Wymagane parametry nawierzchni:Wytrzymałość na rozciąganie większa od 0,50 N na mm kwadratowy.Zmiana wymiarów po działaniu temperatury plus60 stopniC mniejsza od 0,03 procent,Ścieralność mniejsza od 0,1mm,Wydłużenie względne przy zerwaniu większa lub równa 40 procent,Wytrzymałość na rozdzieranie większa niż 110N,Przyczepność do podkładu elastycznego ET większa od 0,45 MPa,Kolor zielony.Spadek poprzeczny boiska zaprojektowano 0,5 procent. Nawierzchnię z poliuretanu zaprojektowano na podbudowie z kamiennej o zmiennej frakcji. Po obrysie boiska zaprojektowano obrzeże 6 razy 30 na ławie betonowej. Konstrukcja podbudowy zaprojektowano z następujących warstw:kruszywa łamanego naturalnego 2-6mm gr. min. 5cm,kruszywa łamanego naturalnego 6-31mm gr min. 20cm, podsypce z piasku zagęszczonego do Is większe od 0,97 gr 5cm,geowłókninie TC PP 150g na metr kwadratowy,warstwie odsączającej z piasku zagęszczonej do Is większe od 0,97 grubości 10cm.Ogólna głębokość korytowania wyniesie 40cm.Należy uzyskać wartości modułu E2 większa od 80MPa i stosunku E1doE2 mniejsza od 2,2.Wyposażenie boiska.2 komplety koszy do koszykówki,1 komplet -siatka wraz ze słupkami do siatkówki (montaż wg zaleceń producenta,zgodnie z certyfikatami bezpieczeństwa) z regulacją wysokości,2 bramki do piłki ręcznej (3 na 2m). Wymiary i konstrukcja zgodnie z rys. nr PB30 razy50.A-03.Drenaż.Od strony zachodniej boiska zaprojektowano drenaż francuski z wykorzystaniem żwiru lub kruszywa przepuszczalnego dla wody o frakcji większej niz 15mm, o wymiarach 0,5m na 0,8m zawinięty w geowłókninę z wszystkich stron, nad geowłókniną wykonać warstwę przepuszczalną dla wody z piasku lub żwiru o grubości 20cm. Łączny wymiar drenu wyniesie zatem 0,5 razy1,0m. Piłkochwyt.Od strony szkoły zaprojektowano piłkochwyt o wysokości 4m. Zaprojektowano słupki stalowe ocynkowane o wymiarach min. 40na 120 na3mm wysokości 4000mm w rozstawie co ok. 2500mm zakotwione w fundamencie betonowym dn260 na1000mm.Beton na stopy:klasa betonu B25; najmniejsza dopuszczalna ilość cementu -210 kg na metr sześcienny mieszanki betonowej, największa dopuszczalna wartość stosunku wolno-cementowego (w do c) -0,75; stopień mrozoodporności W2; Warunki niezbędne do prawidłowej instalacji nawierzchni.Podczas wykonywania prac , należy bezwzględnie przestrzegać aby wilgotność otoczenia oscylowała w przedziale 40-90 procent , a temperatura podłoża powinna być wyższa o co najmniej 3stopnieC od panującej w danym miejscu temperatury punktu rosy.Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu:ELEMENTY BUDOWLANEBoisko uniwersalne do siatkówki i streetballa 550 metrów kwadratowych. Wym. 22m na 25m (pole gry do siatkówki 9m na 18m) na podbudowie kamiennej przepuszczalnej;Wyposażenie:2 kosze wysięgnikowe z tablicami;Siatka z tulejami do siatkówki i tenisa;2 bramki;Piłkochwyt od strony budynku szkoły-52,5mb H min równe 4,0 m;Dren francuski-25mb - drenżwirowyoprzekroju0,5mna1,0mwotuliniezgeowłókniny150gnametrkwadratowy.ROZBIÓRKIRozbiórka nawierzchni boiska asfaltowego- 26,5 na 29,5 równa sie 781,8 metrów kwadratowych.Rozbiórka boiska grubość asfaltu ok. 5cm, grubość podbudowy na g na głębokość korytowania równe 40cm.Wywóz na wysypisko i utylizacja.Rozbiórka 2 koszy stalowych na konstrukcji stalowej wsporczej 2szt. Rozbiórka, wywóz na wysypisko i utylizacja;Rozbiórka istniejącego wpustu kanalizacji deszczowej 1sztuka. Rozbiórka, wywóz na wysypisko i utylizacja;Sposób przeprowadzenia odbioru nawierzchni- Nawierzchnia powinna mieć jednakową grubość, a tam gdzie będzie użytkowana w obuwiu z kolcami powinna wynosić min. 13 mm .Powinna posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną oraz jednolity kolor.Warstwa użytkowa powinna być związana na trwałe z warstwą elastyczną.Nie należy dopuścić do powstawania zlewów oraz powstałych z nadmiaru natrysku. Nie należy zwiększać grubości warstwy górnej. Całość musi być przepuszczalna dla wody. To jest naturalna cecha nawierzchni.Powstałe łączenia (wynikające z technologii instalacji) powinny być liniami prostymi, bez uskoków utrudniających późniejsze użytkowanie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452122211
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 65 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: . Wymagania dotyczące wadium. 1.Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 5000 złotych ( słownie: pięćtysiecyzłotych). 2.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.) 4.Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w ING Bank Śląski, na rachunek: nr 03 1050 1214 1000 0022 9075 1375 Wadium musi być wniesione najpóźniej do dnia 23.06. 2016 r. do godz.9:30. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie znajdzie się, tj. zostanie zaksięgowane na rachunku Zamawiającego. 5.Pozostałe formy wadium należy złożyć ,w oryginale, do depozytu w kasie Starostwa Powiatowego, ul. Żwirki i Wigury 4a, 43-190 Mikołów, pok. 146, najpóźniej do dnia 23.06.2016 r. do godz.930. W przypadku uchybienia ww. terminom, miejscom, treści lub formie wniesienia wadium, Zamawiający uzna, że wadium nie zostało skutecznie wniesione. 6.W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz w dokumencie wadialnym musi znaleźć się zapis, iż jest ono nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego. W gwarancji nie mogą być zawarte jakiekolwiek warunki ograniczające zakres odpowiedzialności gwarancyjnej. Dokument wadialny musi obejmować wszystkie przypadki opisane w art.46 ust.4a i ust.5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz w dokumencie wadialnym, jako Beneficjenta/Zamawiającego należy wpisać : Powiat Mikołowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Mikołowskiego z siedzibą przy: ul. Żwirki i Wigury 4a 43-190 Mikołów 7.Zgodnie z art. 46 ust 1 ustawy Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust.4a art.46 ustawy. 8.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 9.Zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 11.Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 12.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.; Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1,pełnomocnictw,listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej,lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3,co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: wydłużenie okresu gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://powiat_mikolow.bip.gov.pl

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach