Przetargi.pl
Wykonanie nawierzchni poliuretanowej typu natrysk na boisku wielofunkcyjnym o powierzchni 968 m2 wraz z dostawą i montażem sprzętu sportowego

Zespół Szkół Zawodowych ogłasza przetarg

 • Adres: 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Gałczyńskiego 1
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 455 35 93 wew. 103 , fax. 32 455 35 93 wew. 103
 • Data zamieszczenia: 2016-07-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Zawodowych
  ul. Gałczyńskiego 1 1
  44-300 Wodzisław Śląski, woj. śląskie
  tel. 32 455 35 93 wew. 103, fax. 32 455 35 93 wew. 103
  REGON: 27828194000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zsz.bip.powiatwodzislawski.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie nawierzchni poliuretanowej typu natrysk na boisku wielofunkcyjnym o powierzchni 968 m2 wraz z dostawą i montażem sprzętu sportowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nawierzchni poliuretanowej typu natrysk oraz montaż sprzętu sportowego na boisku wielofunkcyjnym zlokalizowanym przy budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śl. przy ul. Gałczyńskiego 1. Nawierzchnia poliuretanowo będzie wykonywana na podbudowie przygotowanej przez zamawiającego. 2. Dane techniczne: Powierzchnia boiska: 968 m2. Nawierzchnia poliuretanowo - gumowa gr. 13 mm na podkładzie syntetycznym, kolor nawierzchni ceglasty. Linie segregacyjne w kolorze białym i żółtym nanoszone specjalistyczną farbą poliuretanową. Sprzęt sportowy: bramki stalowe 3x2m, montowane w tulejach z siatkami; zestawy do koszykówki, jednosłupowe L=1,6m, obejmujące słupki, tablice, obręcze, siatki; zestaw do siatkówki obejmujący stojaki stalowe oraz siatkę; zestaw do tenisa ziemnego obejmujący stojaki stalowe oraz siatkę. 3. Zakres robót obejmuje: - wykonanie warstwy podkładowej gr. 30 mm (mieszanina poliuretanu, granulatu gumowego SBR i żwiru), - wykonaniem warstwy nośnej gr. 10 - 11 mm (mieszanina poliuretanu i granulatu gumowego SBR), - wykonanie warstwy użytkowej grubości 2 - 3 mm w formie natrysku (mieszanina poliuretanu i granulatu gumowego EPDM w kolorze ceglastym), - montaż wyposażenia sportowego boiska. 4. Inne obowiązki wykonawcy: 1) posiadanie przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia 150 000,00 złotych ważną na dzień zawarcia umowy. Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia lub zawarcia nowej umowy ubezpieczenia z tytułu wskazanego w zdaniu poprzedzającym oraz przedkładania potwierdzonych kserokopii polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, jeśli odpowiedzialność ubezpieczyciela wynikająca z zawartej umowy ubezpieczenia nie obejmuje całego okresu wykonywania niniejszej umowy lub szkód powstałych lub ujawnionych w okresie odpowiedzialności Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy; 2) zamówienie elementów związanych z realizacją zadania z wyprzedzeniem pozwalającym na realizację robót w terminie, 3) zorganizowanie robót w systemie wielozmianowym, jeżeli będzie to niezbędne dla zachowania terminu wykonania całego przedmiotu umowy; 4) świadczenie nieodpłatnie czynności serwisowych wymagających tego zabudowanych urządzeń w okresie trwania gwarancji łącznie z ponoszeniem kosztów za materiały serwisowe; 5) poniesienie opłat niezbędnych do prowadzenia robót i prawidłowej realizacji przedmiotu umowy; 6) zorganizowanie zaplecza socjalnego dla swoich brygad roboczych wraz z jego likwidacją po zakończeniu robót; 7) wywóz i zagospodarowanie odpadów, w tym odpadów komunalnych na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów prawa; 8) po zakończeniu robót doprowadzenie do należytego stanu terenu robót, w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów lub instalacji i przekazanie go Zamawiającemu najpóźniej w dniu rozpoczęcia czynności odbiorowych. Koszty ww. prac pokrywa wykonawca w ramach kosztów ogólnych budowy, bez ich wyodrębniania w kosztorysie ofertowym. 5. Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektu, a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu robót poniesie wykonawca. 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają dokumentacja techniczna, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, a także wzór umowy, stanowiące załączniki do Opisu przedmiotu zamówienia - Dział II SIWZ. 7. Zamawiający wymaga, aby wykonawca udzielił gwarancji jakości na wykonane roboty oraz zabudowane materiały i urządzenia na okres nie krótszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy niż 60 miesięcy, licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. Zamawiający wymaga, aby wykonawca świadczył nieodpłatnie czynności serwisowe wymagających tego zabudowanych urządzeń w okresie trwania gwarancji łącznie z ponoszeniem kosztów za materiały serwisowe. 8. Przedstawione w dokumentacji technicznej oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, ewentualne wskazania na konkretne materiały z podaniem producenta, należy traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy Pzp, a zwłaszcza art. 29. Oznacza to, że wykonawcy mogą zaproponować materiały inne niż wyszczególnione w dokumentacji, które jednak nie prowadzą do zmiany technologii - równoważne. Ponadto, zastosowane materiały równoważne winny charakteryzować się parametrami technicznymi, jakościowymi i użytkowymi nie gorszymi niż dobrane w projekcie, być I-go gatunku, muszą spełniać warunki określone w specyfikacji technicznej oraz muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452122211
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 21 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: zsz.bip.powiatwodzislawski.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach