Przetargi.pl
Budowa urządzeń sportowych przy Zespole Szkół w Czerwionce-Leszczynach

Zespół Szkół ogłasza przetarg

 • Adres: 44-230 Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 Maja 42
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 4312034 , fax. 032 4311466
 • Data zamieszczenia: 2016-03-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół
  ul. 3 Maja 42 42
  44-230 Czerwionka-Leszczyny, woj. śląskie
  tel. 032 4312034, fax. 032 4311466
  REGON: 27283987800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zscl.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: powiatowa jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa urządzeń sportowych przy Zespole Szkół w Czerwionce-Leszczynach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia pn. Budowa urządzeń sportowych przy Zespole Szkół w Czerwionce-Leszczynach jest budowa boiska do piłki nożnej, bieżni okólnej wraz z bieżnią prostą oraz piaskownicą do skoku w dal. 2. Na przedmiot zamówienia, określony w pkt 1 składa się w szczególności zakres rzeczowy obejmujący m.in.: 1) wykonanie wykopu w zakresie niezbędnym do realizacji całości zadania wraz z wywozem nadmiaru urobku, jego składowaniem i utylizacją, 2) budowę drenu francuskiego po obwodzie bieżni o długości 300 mb, 3) wykonanie stabilizacji chemicznej podłoża gruntowego do głębokości przemarza-nia Dmin = 1 m o przekroju daszkowym i grubości 40-82 cm na całej powierzchni budowanego obiektu, 4) wykonanie warstw konstrukcyjnych podbudowy z kamienia łamanego dostosowanych do spadków stabilizowanego podłoża i nachylenia poprzecznego nawierzchni na całej powierzchni budowanego obiektu, 5) wykonanie warstwy odsączającej z piasku grubości 5 cm i geowłókniny na całej powierzchni budowanego obiektu wraz zamontowaniem 2 rur drenarskich w osło-nie z geowłókniny na długości 2 x 82 m, 6) budowę boiska do piłki nożnej o wymiarach 28 m x 60 m (ze strefami bezpieczeństwa) o nawierzchni z trawy syntetycznej 60 mm, 7) montaż 2 bramek, 8) budowę bieżni okólnej 4-torowej o długości 200 m wraz z bieżnią prostą o długości 100 m, strefami rozbiegu i hamowania 2 m x 6 m, o nawierzchni natryskowej gru-bości 13 mm, 9) budowę piaskownicy do skoku w dal, 10) budowę piłkochwytu o wysokości h=4 m z montażem paneli ogrodzenia o wysokości h=2 m, 11) budowę ogrodzenia panelowego o wysokości h=2 m, 12) utwardzenie terenu kostką brukową, 13) przełożenie kabla energetycznego relacji Stacja R2411 (pole odpływowe nr 7) - OPEC Wymiennikownia ciepła, 14) wykonanie szkicu inwentaryzacyjnego wykonanego obiektu oraz infrastruktury uzbrojenia i złożenie go do zasobów geodezyjnych Starostwa Powiatowego w Rybniku
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452122211
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Gwarancja ubezpieczeniowa, gwarancja bankowa i poręczenie złożone jako wadium musi posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą, pod rygorem wykluczenia wykonawcy z postępowania. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy w Orzesko - Knurowskim Banku Spółdzielczym o/Żory, Nr 25 8456 0009 2001 0023 9817 0005. Terminem wniesienia wadium w formie pieniądza jest termin wpływu na konto Zamawiającego. Wadium musi być na koncie Zamawiającego w terminie do 7.04.2016 r. do godziny 10:30:00. 4. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż w pieniądzu kserokopię dokumentu wadialnego potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty, natomiast oryginał dokumentu wadialnego należy również załączyć do oferty z tym, że w sposób umożliwiający jego złożenie i przechowanie bez naruszania oferty w Zespole Szkół w Czerwionce-Leszczynach. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu do oferty należy załączyć dokument lub kserokopię dokumentu potwierdzającego dokonanie wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zscl.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach