Przetargi.pl
BUDOWA BOISKA W RAMACH ZADANIA PN.: ZBP2015 - BOISKO TRENINGOWO-REKREACYJNE DO PIŁKI NOŻNEJ Z OŚWIETLENIEM PRZY UL. JERZEGO WYCISKA 5A W ZABRZU

Miasto Zabrze ogłasza przetarg

 • Adres: 41-800 Zabrze, ul. Powstańców Śląskich 5-7
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 3733537, 2710011 , fax. 32 3733427, 2710818
 • Data zamieszczenia: 2016-03-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Zabrze
  ul. Powstańców Śląskich 5-7 5-7
  41-800 Zabrze, woj. śląskie
  tel. 32 3733537, 2710011, fax. 32 3733427, 2710818
  REGON: 27625552000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.zabrze.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  BUDOWA BOISKA W RAMACH ZADANIA PN.: ZBP2015 - BOISKO TRENINGOWO-REKREACYJNE DO PIŁKI NOŻNEJ Z OŚWIETLENIEM PRZY UL. JERZEGO WYCISKA 5A W ZABRZU
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: BUDOWA BOISKA W RAMACH ZADANIA PN.: ZBP2015 - BOISKO TRENINGOWO-REKREACYJNE DO PIŁKI NOŻNEJ Z OŚWIETLENIEM PRZY UL. JERZEGO WYCISKA 5A W ZABRZU Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Część IV SIWZ oraz dokumentacja projektowa opracowana przez: Firma Usługowo - Handlowa EKO - BUD Jerzy Wojtowicz z Zabrza. Zakres robót obejmuje między innymi: - budowę boiska treningowego do piłki nożnej o wymiarach 30m x 60m z trawy naturalnej (przeznaczonego głównie dla dzieci w wieku od 5 do 10 lat oraz jako boiska do rozgrzewki dla starszych zawodników), - niwelację terenu boiska m. in. korytowanie, równanie terenu, utwardzenie terenu, sianie trawy, - wywóz i utylizację ziemi, - wyposażenie boiska w bramki systemowe treningowe (przenośne) o wymiarach: 7,32m x 2,44m - 2 szt., - wykonanie piłkochwytów o wysokości 6,00 m z trzech stron boiska (wschodniej, południowej i zachodniej), - montaż słupów oświetleniowych o wysokości 12,00 m - 4 szt., - zakup wózka do malowania linii, -zapewnienie obsługi geodezyjnej, wykonanie operatu geodezyjnego powykonawczego z naniesieniem na mapy w zasobie geodezyjnym miasta. UWAGA: pozycję należy wycenić indywidualnie i wykazać jako ostatnią w kosztorysie ofertowym!
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452122211
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 3 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 5.000,00 PLN, (słownie: pięć tysięcy 00/100 zł) zabezpieczającego ofertę na okres 30

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: przedłużenie rękojmi za wady i usterki
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zabrze.magistrat.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach