Przetargi.pl
Budowa boiska do piłki nożnej w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr II w Katowicach przy ul. T. Kościuszki 189

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej ogłasza przetarg

 • Adres: 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 11
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2510082-4
 • Data zamieszczenia: 2016-03-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
  ul. Wojewódzka 11 11
  40-026 Katowice, woj. śląskie
  tel. 032 2510082-4
  REGON: 27307296000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.strazpozarna.katowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa boiska do piłki nożnej w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr II w Katowicach przy ul. T. Kościuszki 189
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany jest do : - wykonania boiska do piłki nożnej przy Jednostce Ratowniczo -Gaśniczej nr II w Katowicach zgodnie z przedmiarem robót, projektem budowlanym, STWIOR, projektem zagospodarowania terenu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452122211
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.strazpozarna.katowice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach