Przetargi.pl
Budowa boiska wielofunkcyjnego, z ogrodzeniem systemowym, chodnika i opaski wraz z urządzeniami małej architektury w ramach zadania Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ulicy Szymańskiego w Zawierciu na działce nr 1/15 k.m 34.

Gmina Zawiercie ogłasza przetarg

 • Adres: 42-400 Zawiercie, ul. Leśna 2
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 49 41 267 , fax. 32 67 22 684
 • Data zamieszczenia: 2016-03-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Zawiercie
  ul. Leśna 2 2
  42-400 Zawiercie, woj. śląskie
  tel. 32 49 41 267, fax. 32 67 22 684
  REGON: 00051596800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zawiercie.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa boiska wielofunkcyjnego, z ogrodzeniem systemowym, chodnika i opaski wraz z urządzeniami małej architektury w ramach zadania Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ulicy Szymańskiego w Zawierciu na działce nr 1/15 k.m 34.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Budowa boiska wielofunkcyjnego, z ogrodzeniem systemowym, chodnika i opaski wraz z urządzeniami małej architektury w ramach zadania Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ulicy Szymańskiego w Zawierciu na działce nr 1/15 k.m 34. Zakres robót obejmuje: rozebranie nawierzchni asfaltowej łącznie z podbudową, wykonanie podbudowy z kamienia łamanego i betonu jamistego około - 200 m2, wykonanie boiska o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej - ok. 200 m?; wykonanie ogrodzenia w systemie panelowym o wysokości na bokach krótszych o wys. 3,50 i bokach dłuższych o wysokości 1,80 mb -około 66,32 mb, przebudowę istniejącego chodnika i opaski z kostki betonowej - 63,90 m2, dostawę i montaż dwóch stojaków do gry w koszykówkę i słupków do siatkówki z mechanizmem naciągowym i możliwością regulacji wysokości siatki, dostawę i montaż 4 ławek parkowych o konstrukcji stalowo - drewnianej bez oparcia wraz z montażem koszy na śmieci, oraz pozostałe roboty zgodnie z przedmiarem robót. Ponadto do obowiązków Wykonawcy będzie należało wykonanie inwentaryzacji powykonawczej w 3 egz. w wersji papierowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót. Przedmiar robót stanowi jedynie materiał pomocniczy do kalkulacji ceny. Dokumentacje te są załącznikami do SIWZ i są dostępne na stronie internetowej zamawiającego. Ponadto obowiązki Wykonawcy związane z realizacją zamówienia określa także załączony do SIWZ wzór umowy. Sporządzona oferta musi być zgodna z przedmiotem zamówienia, projektem budowlanym, projektem wykonawczym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (elementy te należy traktować jako podstawowe) oraz z dołączonym przedmiarem robót. Tam gdzie w dokumentacji projektowej lub przedmiarach, został wskazany znak towarowy (marka), producent, dostawca, patent, pochodzenie materiałów lub wskazanie norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesień, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z opracowaną dokumentacją oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. Tam, gdzie w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót lub przedmiarach, przedmiot zamówienia został opisany z pomocą norm aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Ilekroć w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, dokumentacji technicznej mowa jest o polskich normach, należy przez to rozumieć polskie normy przenoszące normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a w ich braku inne stosowane normy w kolejności zgodnej z art. 30 ust. 2 i 3 ustawy PZP. Materiały i urządzenia użyte do wykonania umowy powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409), ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. nr 92, poz. 881 z późn. zm.) oraz wymaganiom specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót i SIWZ. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do okazania w stosunku do wskazanych materiałów znaków bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub aprobaty technicznej lub certyfikatu zgodności z Polską Normą przenoszącą normy europejskie lub normą państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącą tę normę lub Polską Normą w przypadku braku Polskiej Normy przenoszącej europejskie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452122211
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 3 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 1.500,00 zł. 2. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą, zgodnie z postanowieniami punktu IX SIWZ i może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto: URZĄD MIEJSKI w ZAWIERCIU Bank PEKAO S.A. KONTO: 74 1240 2975 1111 0010 4312 6805. z dopiskiem: Budowa boiska wielofunkcyjnego, z ogrodzeniem systemowym, chodnika i opaski wraz z urządzeniami małej architektury w ramach zadania Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ulicy Szymańskiego w Zawierciu na działce nr 1/15 k.m 34. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. 4. Wadium wnoszone w innych niż pieniądz formach tj: 1) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 2) gwarancjach bankowych; 3) gwarancjach ubezpieczeniowych, 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz`.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.), - należy złożyć w oryginale najpóźniej wraz z ofertą (oryginał gwarancji/poręczenia powinien być umieszczony w ofercie w taki sposób, aby nie naruszyć integralności oferty, a jednocześnie umożliwiający jego zwrot zgodnie z ustawą Pzp - np. umieszczony w koszulce lub osobnej kopercie. 5. Wadium wniesione w formach, o których mowa w pkt VIII ust. 4 SIWZ musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. W szczególności zgodnie z art. 46 ust. 4a Pzp Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w pkt VI SIWZ, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji na przedmiot zamówienia (na roboty budowlane, sprzęt i urządzenia)
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zawiercie.bip.net.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach