Przetargi.pl
Remont boiska sportowego wraz z utworzeniem siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Nr 2 w Kłobucku

Powiat Kłobucki ogłasza przetarg

 • Adres: 42-100 Kłobuck, Rynek im. Jana Pawła II 13
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 34 3109500 , fax. 34 3109507
 • Data zamieszczenia: 2016-02-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Kłobucki
  Rynek im. Jana Pawła II 13 13
  42-100 Kłobuck, woj. śląskie
  tel. 34 3109500, fax. 34 3109507
  REGON: 15218075400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.klobuck.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont boiska sportowego wraz z utworzeniem siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Nr 2 w Kłobucku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu boiska sportowego wraz z utworzeniem siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół nr 2 w Kłobucku, 42 - 100 Kłobuck, ul. 3-Maja 33, działka nr 934/3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Remont boiska wielofunkcyjnego o wymiarach: -16,00m x 29,00m (boisko 15,00m x 28,00m) o powierzchni 464,00 m2 + podbudowa do 2 gniazd siłowni zewnętrznej - 11,00m x5,00 = 55 m2 RAZEM 519,00 m2 poliuretanu. Podbudowa przepuszczalna. Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji (przedmiar robót). Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją. Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego Nawierzchnia poliuretanowa o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji . Technologia układania nawierzchni: Technologia typu NATRYSK - podbudowa stabilizująca 35 mm, wykonana z granulatu gumowego, żwiru oraz lepiszcza poliuretanowego. Warstwa wodoprzepuszczalna o całkowitej grubości 13 mm (granulatu SBR 10 mm + 3 mm EPDM). Wyposażenie do piłki koszykowej - obręcz do koszykówki standard i siatka do obręczy - 2 sztuki - tablica do koszykówki epoksydowa o wym. 105 x 180cm - 2 sztuki - mechanizm regulacji wysokości - 2 sztuki - konstrukcja do koszykówki montowana w gruncie - 2 sztuki Wyposażenie do piłki siatkowej - słupki do siatkówki, ocynkowane, montowane w tulejach - 2 sztuki - siatka do siatkówki -1 sztuka Wyposażenie gniazd siłowni zewnętrznej - gniazdo siłowni zewnętrznej czterostanowiskowe - 2 sztuki Gniazda powinny posiadać następujące urządzenia: gniazdo 1: wyciskanie siedząc, wyciąg górny, prasa nożna, wioślarz, gniazdo 2 : twister, wahadło, stoper, rower. Na arenie oznaczone będą liniami boiska do gry: w koszykówkę oraz do siatkówki. Kolorystyka boiska: zielono - pomarańczowa z liniami biało-żółtymi zgodna z rys. nr 9. Dodatkowo wokół boiska zamontowane będą piłkochwyty wys. 4,00 m o długości ok. 95,00 m z zamontowaną od strony północnej bramą dwuskrzydłową. Odwodnienie płyty boiska zgodne z rys. nr 3. Zagospodarowanie terenu polegać będzie na ułożeniu kostki brukowej gr. min 6 cm na podbudowie z kruszywa i piasku wokół boiska zgodnie z Projektem Zagospodarowania terenu rys. nr 1 na powierzchni ok. 184,50 m2. Całość powierzchni zamknięta obrzeżem betonowym (223,00 mb). Wykonawca wykona wszystkie roboty zgodnie ze Specyfikacją Techniczną (ST) wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 2 do siwz), przedmiarem robót (załącznik nr 3 do siwz) i rysunkami poglądowymi od nr 1 do nr 9 (załącznik nr 4 do siwz), które stanowią integralną część siwz. Wymagany okres gwarancji dla przedmiotu zamówienia (materiały i robociznę) wynosi 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. W ramach wynagrodzenia Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną oraz sporządzi inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wraz ze zgłoszeniem do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Celem wykonania wyceny powyższych robót zaleca się sprawdzenie w terenie warunków wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający informuje, że ilekroć przedmiot zamówienia opisany jest przez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, dopuszcza się rozwiązania równoważne z zastrzeżeniem, iż proponowane rozwiązania (materiały, urządzenia) będą posiadały parametry techniczne nie gorsze niż wymagane przez zamawiającego i nie będą powodować konieczności przeprojektowywania dokumentacji projektowej. Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy, który jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane (w tym m.in. proponowane materiały, urządzenia) spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452122211
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100). 2.Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 3. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) kwotę gwarancji, c) termin ważności gwarancji w formule: od dnia -do dnia d) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości umieszczenia w treści gwarancji klauzuli dotyczącej pośrednictwa podmiotów trzecich. 4. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 5. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Kłobucku, Nr 18 8248 0002 2001 0000 0101 0005. 6. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 7. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w Kłobucku, ul. Jana Pawła II 13 w kancelarii pok. 25, a kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty. 8. Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.klobuck.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach