Przetargi.pl
ZADANIE A: Nowoczesne boisko przy Szkole Podstawowej nr 2. ZADANIE B: Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 11

Gmina Dąbrowa Górnicza ogłasza przetarg

 • Adres: 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 2956700 , fax. 32 2625032, 2956700
 • Data zamieszczenia: 2016-07-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dąbrowa Górnicza
  ul. Graniczna 21 21
  41-300 Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie
  tel. 32 2956700, fax. 32 2625032, 2956700
  REGON: 27625531200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.dabrowa-gornicza.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZADANIE A: Nowoczesne boisko przy Szkole Podstawowej nr 2. ZADANIE B: Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 11
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 2164) o wartości zamówienia poniżej 5.225.000,00 EUR. Opis przedmiotu zamówienia: ZADANIE A: Nowoczesne boisko przy Szkole Podstawowej nr 2. 1. Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie Programu Funkcjonalno - Użytkowego i wykonanie robót budowlanych tj; Przebudowa istniejących boisk z nawierzchnią asfaltobetonową ograniczoną obrzeżami betonowymi 8 x 30 cm. Przebudowa boisk będzie polegała na wykonaniu: nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 42,00 x 23,00 m oraz boiska do siatkówki o wymiarach 22,00 x 11,00 m, o nawierzchni poliuretanowej, na istniejących boiskach asfaltobetonowych po uprzednim przygotowaniu istniejącej nawierzchni asfaltobetonowej, wykonaniu chodnika wzdłuż boiska wielofunkcyjnego i wykonaniu piłkochwytów przy boisku wielofunkcyjnym o wysokości h = 4,0 m wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej. 2.Zagospodarowanie terenu istniejących boisk obejmuje wykonanie projektu oraz robót budowlanych: 2.1.boiska wielofunkcyjnego o powierzchni 966,00 m2 do gry w piłkę ręczną (mini nożnej),piłkę koszykową o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej, 2.2. boiska do piłki siatkowej o powierzchni 242,00 m2 o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej 2.3. piłkochwytów do boiska wielofunkcyjnego o wysokości h= 4,0 m 2.4. chodnika z koski betonowej gr. 6 cm na pow. 65,00 m2 ułożonego wzdłuż dłuższego boku boiska wielofunkcyjnego 2.5. małej architektury tj: 4 ławek parkowych i 2 koszy na śmieci. 3.Przedmiot zamówienia winien zawierać następujące parametry techniczne: 3.1.boisko wielofunkcyjne: do piłki ręcznej (mini nożnej) i piłki koszykowej o wymiarach 42,00 x 23,00 m o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej w kolorze ceglastym, zielonym i żółtym, mieszczące w swym obrysie: - boisko do piłki ręcznej (mini nożnej) o polu gry 40,00x20,00 m, boisko wydzielone liniami szer. 5 cm i wyposażone w dwie bramki 3x2 m, - dwa boiska do piłki koszykowej o wymiarach 22,00x 14,00 ,boiska wydzielone liniami szer. 5 cm, boiska wyposażone w cztery stojaki do koszykówki, 3.2.boisko do siatkówki o pow.22,00x11,00 m, mieszczące w swym obrysie boisko o wymiarach 9,00 x 18,00m , boisko wydzielone liniami szer. 5 cm w kolorze białym, nawierzchnia boiska w kolorze ceglastym i zielonym, boisko wyposażone w słupki do siatkówki (montowane w tulejach) z mechanizmem naciągowym i możliwością regulacji wysokości siatki. 3.3.Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego winna być syntetyczna poliuretanowa w kolorze ceglastym, zielonym i żółtym, linie segregacyjne poszczególnych boisk szer. 5 cm malowane farbą systemową poliuretanową w następujących kolorach : boisko do piłki ręcznej (mini piłki nożnej) w kolorze białym, boiska do koszykówki w kolorze niebieskim. Boisko winno być wyposażone w bramki do piłki ręcznej o konstrukcji stalowej i wymiarach 3,00x2,00 m, stojaki do koszykówki o konstrukcji stalowej, wysięgu 1,65 m . 3.4.Nawierzchnia boiska do siatkówki winna być syntetyczna poliuretanowa w kolorze ceglastym i zielonym, wydzielone liniami szer. 5 cm w kolorze białym. Boisko wyposażone w słupki do siatkówki ( montowane w tulejach) z mechanizmem naciągowym i możliwością regulacji wysokości siatki. 3.5. piłkochwyty : na szerokości boiska i na części jednego dłuższego boku, należy zaprojektować i wykonać piłkochwyty o długości 2x23,00 m i wysokości 4,00m oraz długości 5,00 mb i wysokości h =4,00 m. Piłkochwyty systemowe z siatki polipropylenowej na słupach stalowych. 3.6. chodnik: wzdłuż dłuższego boku boiska wielofunkcyjnego należy zaprojektować i wykonać chodnik z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo piaskowej o szer. 1,50 m, tj. 42,00 m x 1,50 m = 63,00 m2 3.7. ławki parkowe, kosze na śmieci: w chodniku z koski betonowej należy zaprojektować i zamontować 4 ławki parkowe bez oparcia o konstrukcji rurowej z siedziskami drewnianymi oraz 2 kosze na śmieci umieszczone między ławkami. Ławki i kosze montowane na stałe w podłożu. Istniejące ławki parkowe (6 szt) zamontowane wzdłuż boiska do piłki siatkowej Wykonawca zobowiązany jest wyremontować. 4.Przedmiot zamówienia winien zawierać następujące rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podbudowy i nawierzchni boiska wielofunkcyjnego oraz boiska do siatkówki . 4.1. Wykonawca zobowiązany jest istniejącą nawierzchnię asfaltobetonową boisk wykorzystać jako podbudowę pod nową nawierzchnię syntetyczną. 4.2. Istniejącą podbudowę asfaltobetonową należy przygotować wg. następującej technologii : - zniszczoną podbudowę asfaltobetonową boisk należy rozebrać, usunąć luźne fragmenty asfaltobetonu z powierzchni podbudowy, wykonać naprawę rys i spękań, - istniejące ubytki asfaltobetonu na boiskach należy uzupełnić betonem B-20 na pełną grubość asfaltobetonu, - na całej powierzchni boisk wylać płytę betonową z betonu B-25 o gr. min 10 cm, z odpowiednim spadkiem w kierunku północno-zachodnim (zachować spadek istniejących boisk asfaltobetonowych), - płytę boisk ograniczyć nowymi obrzeżami betonowymi 8 x 30 cm, po uprzednim demontażu starych, - wykonaną podbudowę betonową boisk zatrzeć na ostro, zdylatować (zgodnie ze sztuką budowlaną) i wysezonowana, - wilgotność rzędu 3-5 % 4.3. Na tak przygotowanej podbudowie boisk Wykonawca zobowiązany jest wykonać nową nawierzchnię syntetyczną poliuretanową, dwuwarstwową typu natryskowego, składającą się z maty elastomerowej gr. 10 mm oraz poliuretanowego natrysku gr. 3 mm, w kolorze ceglastym , zielonym i żółtym ( kolorystyka do uzgodnienia z użytkownikiem) 5. Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania i zamontowania następującego sprzętu sportowego na boiskach. a) dwie bramki do piłki ręcznej o wymiarach 3,00 x 2,00 m, o konstrukcji stalowej z profilu 80 x 80 mm, malowane proszkowo, montowane w tulejach z możliwością demontażu i zaślepienia tulei deklami o nawierzchni tożsamej z nawierzchnią boiska, wyposażone w siatki polietylenowe PE-4 gł. 0,8/1,0 m (produkt typowy). Wykonawca zobowiązany jest zamontować bramki zgodnie z zaleceniami producenta. b) cztery stojaki do koszykówki, stalowe cynkowane , montowane w tulei, o wysięgu 1,60 m, wyposażone w tablice stalowe ażurowe, cynkowane o wymiarach 1,05 x1,80 m z obejmą wzmocnioną cynkowaną i siatką łańcuszkową. Stojaki wyposażone w osłony słupów. Wykonawca zobowiązany jest zamontować stojaki zgodnie z zaleceniami producenta. c) jeden komplet słupków do siatkówki, aluminiowych o profilu owalnym, z mechanizmem naciągu i regulacji wysokości siatki, montowany w tulejach z możliwością demontażu , wyposażony w siatki turniejowe z antenkami wzmocnione taśmą z czterech stron (9.0x1.0 m) w kolorze białym ( produkt typowy ).Wykonawca zobowiązany jest zamontować słupki zgodnie z zaleceniami producenta. ZADANIE B: Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 11. 1. Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie Programu Funkcjonalno - Użytkowego i wykonanie robót budowlanych tj; 1.1. Przebudowa istniejącego boiska do piłki nożnej z nawierzchnią asfaltobetonową ograniczoną obrzeżami betonowymi 8 x 30 cm. Przebudowa boiska będzie polegała na wykonaniu nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 41,00 x 25,00 m o nawierzchni poliuretanowej, na istniejącym boisku asfaltobetonowym po uprzednim przygotowaniu istniejącej nawierzchni asfaltobetonowej, wykonaniu chodnika wzdłuż boiska oraz wykonaniu piłkochwytów o wysokości h = 4,0 m wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej. 1.2. likwidacja istniejącego boiska do koszykówki - zakres prac będzie polegał na mechanicznym rozebraniu nawierzchni asfaltobetonowej o wymiarach 14,00 m x 25,00 m = 350 m2, demontażu krawężników betonowych, demontażu dwóch stojaków , wywozu gruzu wraz z opłatą za składowanie, humusowanie terenu po zlikwidowanym boisku i obsianie tego terenu trawą. 2.Zagospodarowanie terenu istniejącego boiska obejmuje wykonanie projektu oraz robót budowlanych ; 2.1.boiska wielofunkcyjnego o pow. 1025,00 m2 do gry w piłkę ręczną (mini nożną), piłkę koszykową i piłkę siatkową o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej, 2. 2.piłkochwytów o wysokości h = 4,0 m 2.3. chodnika z koski betonowej gr. 6 cm na pow. 61,50 m2 ułożonego wzdłuż dłuższego boku boiska wielofunkcyjnego 2.4. małej architektury tj.: 4 ławek parkowych i 2 koszy na śmieci, 3. Przedmiot zamówienia winien zawierać następujące parametry techniczne: 3.1.boisko wielofunkcyjne: do piłki ręcznej (mini nożnej), piłki koszykowej i piłki siatkowej o wymiarach 41,00 x 25,00m o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej w kolorze ceglastym, zielonym i żółtym, mieszczące w swym obrysie: - boisko do piłki ręcznej (mini nożnej) o polu gry 40,00 x 20,00 m, boisko wydzielone liniami szer.5 cm i wyposażone w dwie bramki 3 x 2 m, - boisko do piłki koszykowej o wymiarach 24,00 x 14,00 m, boisko wydzielone liniami szer. 5 cm i wyposażone w dwa stojaki do koszykówki - boisko do siatkówki o wymiarach 9,00 x 18,00 m, boisko wydzielone liniami szer. 5 cm i wyposażone w słupki do siatkówki (montowane w tulejach) z mechanizmem naciągowym i możliwością regulacji wysokości siatki. 3.2. Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego winna być syntetyczna poliuretanowa w kolorze ceglastym, zielonym i żółtym, linie segregacyjne poszczególnych boisk szer. 5 cm malowane farbą systemową poliuretanową w następujących kolorach : boisko do piłki ręcznej (mini piłki nożnej) w kolorze białym, boisko do koszykówki w kolorze żółtym, boisko do siatkówki w kolorze niebieskim. Boisko winne być wyposażone w bramki do piłki ręcznej o konstrukcji stalowej o wymiarach 3,00x2,00 m, stojaki do koszykówki o konstrukcji stalowej o wysięgu 1,60 m i słupki do siatkówki ( montowane w tulejach ) z mechanizmem naciągowym i możliwością regulacji wysokości siatki. 3.3. piłkochwyty: na szerokości boiska należy zaprojektować i wykonać piłkochwyty o długości 2 x25,00 m i wysokości 4,00 m. Piłkochwyty systemowe z siatki polipropylenowej na słupach stalowych. 3.4. chodnik: wzdłuż dłuższego boku boiska wielofunkcyjnego należy zaprojektować i wykonać chodnik z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo piaskowej o szer.1,50 m tj. 41,00 m x 1,50 m = 61,50 m2 3.5 ławki parkowe, kosze na śmieci: w chodniku z koski betonowej należy zaprojektować i zamontować 4 ławki parkowe bez oparcia o konstrukcji rurowej z siedziskami drewnianymi oraz 2 kosze na śmieci umieszczone między ławkami. Ławki i kosze montowane na stałe w podłożu. 4. Przedmiot zamówienia winien zawierać następujące rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podbudowy i nawierzchni boiska wielofunkcyjnego 4.1.Wykonawca zobowiązany jest istniejącą nawierzchnię asfaltobetonową boiska wykorzystać jako obudowę pod nową nawierzchnię syntetyczną. 4.2. Istniejącą podbudowę asfaltobetonową należy przygotować wg. następującej technologii : - zniszczoną podbudowę asfaltobetonową należy rozebrać, usunąć luźne fragmenty asfaltobetonu z powierzchni podbudowy, wykonać naprawę rys i spękań, - istniejące ubytki asfaltobetonu na boisku należy uzupełnić betonem B-20 na pełną grubość asfaltobetonu, - na całej powierzchni boiska wylać płytę betonową z betonu B-25 o gr. min 10 cm, z odpowiednimi spadkami rzędu 0,5 % w kierunku poprzecznym, płytę ograniczyć nowymi obrzeżami betonowymi 8x30 cm, po uprzednim demontażu starych - wykonaną podbudowę betonową boiska zatrzeć na ostro, zdylatować (zgodnie ze sztuką budowlaną) i wysezonowana, - wilgotność rzędu 3-5 % 4.3.Na tak przygotowanej podbudowie boiska Wykonawca zobowiązany jest wykonać nową nawierzchnię syntetyczną poliuretanową, dwuwarstwową typu natryskowego, składającą się z maty elastomerowej gr.10 mm oraz poliuretanowego natrysku gr. 3 mm, w kolorze ceglastym, zielonym i żółtym ( kolorystyka do uzgodnienia z użytkownikiem) 5. Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania i zamontowania następującego sprzętu sportowego na boiskach a) dwie bramki do piłki ręcznej o wymiarach 3,00 x 2,00 m, konstrukcji stalowej z profilu 80x80 mm, malowane proszkowo, montowane w tulejach z możliwością demontażu i zaślepienia tulei deklami o nawierzchni tożsamej z nawierzchnią boiska, wyposażone w siatki polietylenowe PE-4 gł. 0,8/1,0 m (produkt typowy). Wykonawca zobowiązany jest zamontować bramki zgodnie z zaleceniami producenta. b) dwa stojaki do koszykówki, stalowe cynkowane, montowane w tulei, o wysięgu 1,60 m, wyposażone w tablice stalowe ażurowe, cynkowane o wymiarach 1,05 x1,80 m z obejmą wzmocnioną cynkowaną i siatką łańcuszkową. Stojaki wyposażone w osłony słupów. Wykonawca zobowiązany jest zamontować stojaki zgodnie z zaleceniami producenta. c) jeden komplet słupków do siatkówki, aluminiowych o profilu owalnym, z mechanizmem naciągu i regulacji wysokości siatki, montowany w tulejach z możliwością demontażu, wyposażony w siatki turniejowe z antenkami wzmocnione taśmą z czterech stron (9.0x1.0 m) w kolorze białym ( produkt typowy ). Wykonawca zobowiązany jest zamontować słupki zgodnie z zaleceniami producenta. 6. Wymagania ogólne dotyczące zadania: A i B. 6.1.Przedmiot zamówienia winien zawierać następujące parametry techniczne syntetycznej nawierzchni poliuretanowej i wymagane rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe nawierzchni: Nowa syntetyczna nawierzchnia sportowa boisk winna zostać zaprojektowana i wykonana jako nawierzchnia poliuretanowo-gumowa o grubości warstwy 13 mm - wersja podstawowa, wymagająca podbudowy asfaltobetonowej, betonowej lub podbudowy z mieszaniny kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego połączonego lepiszczem poliuretanowym. Nawierzchnia ta winna być przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, jak dla boisk wielofunkcyjnych, szkolnych. Nawierzchnia będzie składać się z dwóch warstw elastycznej (nośnej) i użytkowej. Warstwa nośna winna być mieszaniną granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Układana mechanicznie, bezspoinowo przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych (np. Planomatic lub równoważny). Tak wykonaną warstwę należy pokryć warstwą użytkową, którą stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. Czynność tę należy wykonać poprzez natrysk mechaniczny (przy użyciu specjalnej natryskarki np. firmy SMG). Grubość warstwy użytkowej 2 - 3 mm. Po całkowitym związaniu mieszaniny są malowane linie farbami poliuretanowymi metodą natrysku. 6.2. Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania i wykonania nawierzchni poliuretanowej, która powinna spełniać parametry nie gorsze niż opisane poniżej: -Wytrzymałość na rozciąganie, ( N/mm2 ): większa lub równa 1,0 -Odporność na działanie zmiennych cykli hydrotechnicznych oceniona: a) przyrostem masy ( % ): mniejsza lub równa 0,4 b) zmianą wyglądu zewnętrznego: bez zmian -Odporność nawierzchni na działanie butów z kolcami: a) spadek wytrzymałości na rozciąganie( % ): mniejszy lub równy 8,0 b) spadek wydłużenia przy zerwaniu( % ): mniejszy lub równy 6,0 -Pionowe odbicie piłki (%): 90,0-105,0 -Wytrzymałość na rozdzieranie (N): większa lub równa 140 -Przyczepność do podkładu betonowego (MPa): większa lub równa 0,65 -mrozoodporność oceniona : a) przyrostem masy (%): mniejszy lub równy 0,5 b) zmianą wyglądu zewnętrznego - bez zmian -odporność na ścieranie wg metody Tabera (G): 0,4 - 0,7 -przepuszczalność wody(mm/h): większa lub równa 16000,0 -wydłużenie względne przy zerwaniu (%): większe lub równe 45 -tłumienie energii 23oC (%): 36-42 -twardość Shorea,A: 50,0 -70,0 -odporność po sztucznym starzeniu a) odporność na zużycie(ścieranie Tabera),w(g): mniejsze lub równe 1,0 b) zmiana barwy, stopnie skali szarości: 4 -odporność na działanie UV- zmiana barwy, nr skali szarej: 4 -5 Zawartość związków chemicznych powinna być nie większa niż opisana poniżej: Zawartość metali ciężkich (mg/l): -DOC -<10,0 -EOX(mm/kg) -< 6,0 -ołów (Pb)-< 0,002 -kadm (Cd)-< 0,0002 -chrom (Cr) łącznie -< 0,001 -chrom VI (Cr VI) -< 0,008 -rtęć (Hg)-< 0,001 -cynk (Zn)- < 0,06 -cyna (Sn)-< 0,03 -parafiny chlorowane - niewykrywalne -ftalany-niewykrywalne 6.3. Zastosowana nawierzchnia poliuretanowa ma posiadać: -atest higieniczny PZH dla nawierzchni lub dokument równoważny -aktualne badania ekologiczne na zgodność z DIN V 18035- 6:2013 wydane przez akredytowane przez IAAF laboratorium, potwierdzające wymagane parametry w w/w zakresie zawartości metali ciężkich -autoryzację producenta nawierzchni wystawioną w oryginale dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię -aktualną kompletną aprobatę techniczną ITB lub rekomendację techniczną ITB lub dokument równoważny, potwierdzający wszystkie parametry techniczne oferowanej nawierzchni wymagane przez Zamawiającego -aktualny certyfikat IAAF dla oferowanej nawierzchni -kartę techniczną nawierzchni potwierdzoną przez producenta systemu - próbkę nawierzchni z metryczką producenta -dokument potwierdzający spełnianie przez oferowaną nawierzchnię wymagań normy PN-EN 14877/2014. 6.4. Wszystkie dostarczone i zamontowane urządzenia sportowe i piłkochwyty muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa i ergonomii, muszą być zgodne z normami lub dokumentami równoważnymi wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz wymaganiami określonymi w przepisach BHP oraz pozostałych przepisów prawa. Zastosowany sprzęt sportowy musi posiadać aktualne certyfikaty i dopuszczenia do stosowania ze znakiem B. 6.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi producenta nawierzchni syntetycznej poliuretanowej, urządzeń sportowych i piłkochwytów oraz za ich zgodność z przedmiotem zamówienia. Jednocześnie winien przestrzegać warunków umowy, odpowiada za jakość zastosowanych materiałów i wykonany montaż. 7. Roboty należy zrealizować na podstawie ; - programu funkcjonalno - użytkowego - wymogów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z projektem umowy, - zasad wiedzy technicznej , sztuki budowlanej i przepisów prawa 8. Zamówienie musi być realizowane zgodnie z: Ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290 t.j.), Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U. z 2003 r. Nr 169,poz.1650 z późn. zm) 9. Rozwiązania równoważne : 1. Wskazane w SIWZ znaki towarowe, patenty i miejsce pochodzenia są uzasadnione specyfikacją przedmiotu zamówienia i mają na celu wskazanie jedynie jakości i parametrów przedmiotu zamówienia z uwagi nas brak innych dostatecznie dokładnych określeń, które pozwalałyby opisać przedmiot zamówienia w tej części w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. W związku z powyższym Wykonawcy mogą składać oferty równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawionego w SIWZ - zgodnie z art. 30 ust.4 i 5 ustawą . 2. W związku z tym : 2.1. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych - tj. o parametrach jakościowych nie gorszych niż określone w SIWZ - w odniesieniu do materiałów i urządzeń , których pochodzenie zostało określone przez Zamawiającego w SIWZ nazwą producenta. 2.2. Zgodnie z art. 30 ust.5 ustawy Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego , jest obowiązany wykazać , że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności gwarantować realizację robót w zgodzie z SIWZ i P.F.U. oraz zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w SIWZ. 10. Gwarancja i rękojmia : Wykonawca udziela 36 miesiące gwarancji na wykonane roboty licząc od daty podpisania przez obie strony protokołu odbioru wykonania przedmiotu umowy . W okresie tym Wykonawca zobowiązuje się usunąć wynikłe wady nieodpłatnie w terminie do pięciu dni od daty zgłoszenia ich przez Zamawiającego. Na wykonane roboty Wykonawca udziela rękojmi na okres 36 miesięczny licząc od daty podpisania przez obie strony protokołu odbioru wykonania przedmiotu umowy. 11. W przypadku zatrudnienia Wykonawcę personelu obcojęzycznego , Wykonawca zapewni ciągłą możliwość porozumiewania się personelu Zamawiającego z personelem Wykonawcy w języku polskim.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452122211
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 90 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 17 000,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy złotych) w formach określonych w art. 45 ust. 6 Ustawy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Jakość oferowanego systemu nawierzchni poliuretanowej
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.dabrowa-gornicza.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach