Przetargi.pl
Roboty remontowe w Domach Studenckich Politechniki Śląskiej. Oznaczenie sprawy:OZ/B/16/23/EK

Politechnika Śląska ogłasza przetarg

 • Adres: 44-100 Gliwice, ul. Akademicka 2A
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 2371334, 2371335, 2371171 , fax. 32 2371171, 2372194
 • Data zamieszczenia: 2016-07-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Śląska
  ul. Akademicka 2A 2A
  44-100 Gliwice, woj. śląskie
  tel. 32 2371334, 2371335, 2371171, fax. 32 2371171, 2372194
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.polsl.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty remontowe w Domach Studenckich Politechniki Śląskiej. Oznaczenie sprawy:OZ/B/16/23/EK
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty remontowe w podziale na 5 zadań: Zadanie 1 - Roboty remontowe w Domu Studenckim Ondraszek, Zadanie 2 - Roboty remontowe w Domu Studenckim Strzecha, Zadanie 3 - Roboty remontowe w Domu Studenckim Elektron, Zadanie 4 - Roboty remontowe w Domu Studenckim Karolinka, Zadanie 5- Roboty remontowe w Domu Studenckim Barbara. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać: - malowanie pomieszczeń, klatek schodowych i korytarzy; -wymianę okien i skrzydeł drzwiowych; -roboty posadzkarskie; -wykonanie ogrodzenia śmietników wraz z położeniem bruku; -wymianę barierek zejścia do piwnicy; -naprawę czap kominowych i kominów; -wymianę grzejników c.o. Uwaga! Powyżej wyszczególnione rodzaje robót należy przyporządkować do tych obiektów, w których występują one w przedmiarach. 2. CPV: 45.00.00.00 -7 Roboty budowlane, CPV: 45.44.21.00 -8 Roboty malarskie, CPV: 45.42.11.30 -4 Instalowanie drzwi i okien, CPV: 45.34.00.00-2 Instalowanie ogrodzeń ,płotów i sprzętu ochronnego , CPV: 45.43.12.00-9 Kładzenie glazury. 3.Termin realizacji umowy: - zadanie 1 i 2 od dnia zawarcia umowy do 20.09.2016 r. - zadanie 3, 4 i 5 od dnia zawarcia umowy do 15.09.2016 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.polsl.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach