Przetargi.pl
Dostawę oleju napędowego do celów opałowych w ilości ok. 60,0 m?

Gminna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jerzego Popiełuszki w Świerczyńcu ogłasza przetarg

 • Adres: 43-220 Bojszowy, ul. Sierpowa 38
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 0-32 2189586 , fax. 0-32 3289267
 • Data zamieszczenia: 2016-03-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jerzego Popiełuszki w Świerczyńcu
  ul. Sierpowa 38 38
  43-220 Bojszowy, woj. śląskie
  tel. 0-32 2189586, fax. 0-32 3289267
  REGON: 00138507700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gsp-swierczyniec.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawę oleju napędowego do celów opałowych w ilości ok. 60,0 m?
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego do celów opałowych do kotłowni Gminnej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jerzego Popiełuszki w Świerczyńcu przy ul. Sierpowej 38 w ilości ok. 60,0 m? (w tym: gwarantowana ilość zakupu wynosi 40,0 m?; wielkość zakupu na prawach opcji wynosi 32,0 m?). 2. Dostawa oleju napędowego do celów opałowych obejmuje koszty zakupu, transportu i wyładunku. 3. Dostawy będą realizowane w częściach - jednorazowo nie mniej niż 10,0 m?. 4. Wymagania jakościowe zamawianego oleju napędowego do celów opałowych: a) wartość opałowa nie mniej niż 42.600 kJ/kg; b) gęstość w temp. 15?C nie większa niż 0,86 kg/dm?; c) zawartość siarki (wagowo max) 0,10 %; d) temperatura zapłonu min. 56?C. Pozostałe parametry zgodne z Polską Normą - PN-C-96024: 2011. 5. Dostawy muszą być realizowane autocysternami wyposażonymi w legalizowane dystrybutory. Świadectwa legalizacji (potwierdzona kopia) musi być każdorazowo udostępniane na żądanie przedstawiciela Zamawiającego odbierającego dostawę oleju napędowego do celów opałowych. 6. Objętość dostarczanego oleju napędowego do celów opałowych będzie mierzona w temperaturze referencyjnej 15o C według wskazań zalegalizowanego układu pomiarowego przy autocysternie. 7. Realizacja dostaw będzie odbywać się na podstawie zamówień składanych pocztą elektroniczną i/lub faksem przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego. 8. Maksymalny czas realizacji dostawy od złożenia zapotrzebowania przez Zamawiającego - 48 godzin (dotyczy dni roboczych). 9. Przyjmowanie dostaw w dni robocze w godzinach od 7.00 do 15.00. (w innych godzinach i dniach - tylko po wcześniejszym ustaleniu takiej możliwości z osobami odpowiedzialnymi za nadzór nad realizacja zamówienia). 10. Do każdej dostawy należy załączyć świadectwo jakości wystawione przez producenta oleju napędowego do celów opałowych lub jednostkę upoważnioną do wykonywania badań, zawierające co najmniej parametry określone w ppkt. 3.4. SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091351005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności faktury
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gsp-swierczyniec.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach