Przetargi.pl
Dostawa oleju opałowego dla: Sekcji Obsługi Infrastruktury Krapkowice, Sekcji Obsługi Infrastruktury Opole oraz Sekcji Obsługi Infrastruktury Lubliniec

4 Wojskowy Oddział Gospodarczy ogłasza przetarg

 • Adres: 44-121 Gliwice, ul. Gen. Andersa 47
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 261111371 , fax. 261111232
 • Data zamieszczenia: 2015-12-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 4 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  ul. Gen. Andersa 47 47
  44-121 Gliwice, woj. śląskie
  tel. 261111371, fax. 261111232
  REGON: 24076379800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zamowienia.4wog.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oleju opałowego dla: Sekcji Obsługi Infrastruktury Krapkowice, Sekcji Obsługi Infrastruktury Opole oraz Sekcji Obsługi Infrastruktury Lubliniec
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego w podziale na 3 zadania: Zadanie nr 1 - Dostawa oleju opałowego lekkiego L-1 do celów grzewczych dla kompleksu wojskowego w Krapkowicach. Zadanie nr 2 - Dostawa oleju opałowego lekkiego L-1, do celów grzewczych dla kompleksu wojskowego w Opolu. Zadanie nr 3 - Dostawa oleju opałowego lekkiego L-1, do celów grzewczych dla kompleksu wojskowego w Lublińcu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: - Opis przedmiotu zamówienia (dla zadania 1-3) - załącznik nr 2 do SIWZ, - Harmonogram dostaw - załącznik nr 3 do SIWZ. Istotne warunki zamówienia: - Realizacja zamierzenia obejmuje dostawę oleju opałowego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i harmonogramem dostaw. - Wykonawca każdorazowo przekaże atest jakościowy oleju opałowego dla każdej partii dostawy. Przez partię dostawy rozumie się dostarczoną autocysterną, zrealizowaną jednego dnia, jednorazową dostawę oleju opałowego jednego rodzaju i gatunku, identyfikowalną dokumentem przewozowym (np. list przewozowy lub Wz) oraz certyfikatem (świadectwem) jakości. - Wjazd na teren Zamawiającego na warunkach i zasadach określonych przez Dowódcę Jednostki Wojskowej (głównego użytkownika kompleksu wojskowego) w godzinach od 7.00 - 14.00, dni tygodnia: poniedziałek - piątek. - Osoba odpowiedzialna za nadzór nad prawidłową realizacją umowy: Kierownik SOI lub osoba przez niego wyznaczona. - Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji na 7 dni przed przystąpieniem do realizacji, dostarczy wykaz jednostek sprzętowych oraz imienny wykaz pracowników realizujących przedmiot umowy, celem wystawienia dokumentów uprawniających do poruszania się po terenie kompleksu wojskowego. - Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany wartości umownej w wyniku indeksacji cen jednostkowych brutto.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091351005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zamowienia.4wog.wp.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach