Przetargi.pl
Zakup i dostawa oleju opałowego dla: - Gminy Jejkowice (w tym bud. Urzędu Gminy Jejkowice, Obiektu sportowo - kulturalnego w Jejkowicach, budynku komunalnego w Jejkowicach) - Gimnazjum im. Adama Mickiewicza - Publicznego Przedszkola w Jejkowicach w roku 2016

Urząd Gminy Jejkowice ogłasza przetarg

 • Adres: 44-290 Jejkowice, ul. Główna 38A
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 4302002 , fax. 032 4302880
 • Data zamieszczenia: 2016-01-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Jejkowice
  ul. Główna 38A 38A
  44-290 Jejkowice, woj. śląskie
  tel. 032 4302002, fax. 032 4302880
  REGON: 27176704200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jejkowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa oleju opałowego dla: - Gminy Jejkowice (w tym bud. Urzędu Gminy Jejkowice, Obiektu sportowo - kulturalnego w Jejkowicach, budynku komunalnego w Jejkowicach) - Gimnazjum im. Adama Mickiewicza - Publicznego Przedszkola w Jejkowicach w roku 2016
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.0 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia jest zakup i dostawa oleju opałowego dla: - Gminy Jejkowice (w tym bud. Urzędu Gminy Jejkowice, Obiektu sportowo - kulturalnego w Jejkowicach, budynku komunalnego w Jejkowicach) - Gimnazjum im. Adama Mickiewicza - Publicznego Przedszkola w Jejkowicach w roku 2016. 3.1 Przedmiot zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę lekkiego oleju opałowego do kotłowni niżej wymienionych obiektów: 3.1.1 Gminy Jejkowice: 3.1.1.1 Urząd Gminy Jejkowice, ul. Główna 38, 44-290 Jejkowice 3.1.1.2 Obiekt sportowo - kulturalny, ul. Poprzeczna 3a, 44-290 Jejkowice 3.1.1.3 Budynek komunalny w Jejkowicach, ul. Główna 38, 44-290 Jejkowice 3.1.2 Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Jejkowicach, ul. Główna 42, 44-290 Jejkowice; 3.1.3. Publiczne Przedszkole w Jejkowicach, ul. Szkolna 6, 44-290 Jejkowice 3.2 Warunki realizacji przedmiotu zamówienia: Dostawy i zakup oleju opałowego będą realizowane sukcesywnie w miarę pojawiających się potrzeb Zamawiającego, w terminach i ilościach ustalonych przez Zamawiającego. Przybliżona ilość Zamawianego oleju w okresie trwania umowy może wynieść około 73 m3 (Urząd Gminy Jejkowice - około 8m3, Obiekt Sportowo - Kulturalny - około 16m3 , Budynek komunalny - około 8m3 Gimnazjum im. Adama Mickiewicza - około 25m3, Publiczne Przedszkole - 16m3). Z uwagi na to, że wielkość dostawy została określona na podstawie, między innymi zużycia oleju opałowego w poprzednich sezonach grzewczych, Zamawiający informuje o możliwości zmiany wyżej określonych wielkości dostaw, w przypadku zaistnienia okoliczności na które Zamawiający nie ma wpływu. Podana wyżej ilość oleju opałowego jest ilością orientacyjną. W związku z brakiem możliwości przewidzenia dokładnego zakresu ilościowego przy zakupach tego rodzaju, dla potrzeb wyceny oferty, Zamawiający przyjął ilości orientacyjne. Zamawiający dopuszcza możliwość zamówienia ilości mniejszej niż podana powyżej. Zakup i dostawa oleju opałowego będzie odbywała się na podstawie umów zawieranych odrębnie przez poniższe jednostki: - Gminę Jejkowice; - Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Jejkowicach; - Publiczne Przedszkole w Jejkowicach; Pojemności zbiorników na olej opałowy w poszczególnych obiektach: - Urząd Gminy Jejkowice - 6m3 - Obiekt sportowo - kulturalny - 8m3 - Budynek komunalny w Jejkowicach - 4m3 - Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Jejkowicach - 15m3 - Publiczne Przedszkole w Jejkowicach - 8m3 Olej opałowy będący przedmiotem dostawy winien spełniać parametry określone w obowiązującej w Polsce normie jakościowej PN-C-96024:2011, oraz rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 7.11.2014r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz.U. z 2014r.poz.1547), a w szczególności posiadać minimalne parametry: - wartość opałowa - min. 42,6 MJ/kg; - zawartość siarki - max 0,1%; - gęstość w temp. 150C, min. 820 kg/m3 - max. 860 kg/m3; - zawartość wody max. 200mg/kg - zawartość zanieczyszczeń stałych nie większa niż 24mg/kg. Dostawy mają się odbywać autocysternami wyposażonymi w urządzenia pomiarowe posiadające legalizację. Dostawa oleju opałowego będzie następować partiami na zasadach określonych w umowie, stosownie do potrzeb Zamawiającego. Dostawy będą realizowane na koszt i ryzyko Wykonawcy. Do każdej dostawy Wykonawca dołączy świadectwo jakości producenta. Zamawiający nie określa minimalnej jednorazowej dostawy do każdej placówki.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091351005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji zamówienia od zgłoszenia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.jejkowice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach