Przetargi.pl
Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego

Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego ogłasza przetarg

 • Adres: 40-084 Katowice, ul. Sokolska 2
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. (32) 351-17-19, 258-62-61 , fax. (32) 351-17-14
 • Data zamieszczenia: 2016-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego
  ul. Sokolska 2 2
  40-084 Katowice, woj. śląskie
  tel. (32) 351-17-19, 258-62-61, fax. (32) 351-17-14
  REGON: 00027933800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.filharmonia-slaska.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są dostawy oleju opałowego lekkiego spełniającego wymogi zawarte w PN/C - 96024:2001 dla L albo L1 dla Filharmonii Śląskiej z transportem na koszt i ryzyko Wykonawcy przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy (przewidywana ilość- do 100 tys. litrów rocznie). Wymagane parametry oleju są następujące: -minimalna wartość opałowa - 42 600 kJ/kg -max zawartość siarki - 0,3% -temperatura zapłonu powyżej - 55 ?C -gęstość - 0,85 kg/m3. Terminy płatności za dostawy - minimum 30 dni. Jednorazowa dostawa - max 18 000 litrów. Ilość dostaw uzależniona od warunków pogodowych. Wykonawcy powinni zapoznać się z systemem przelewu paliwa do zbiorników opartym na szybkozłączu. Wykonawca będzie dostarczał olej opałowy sukcesywnie własnym transportem w terminie do 3 dni od daty pisemnego, mailowego bądź telefonicznego zamówienia przez Zamawiającego. Dostawy będą realizowane po uprzednim każdorazowym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym w godzinach pracy Filharmonii Śląskiej. Nie zastosowanie się do wyznaczonych godzin dostaw przez Wykonawcę i przyjazd w innych godzinach spowoduje przestój, za co Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności. W przypadkach szczególnych (awaria urządzeń pomiarowych służących do odczytu stanu poziomu i stwierdzenia stanu alarmowego) Zamawiający zażąda od Wykonawcy dostawy w trybie natychmiastowym określonej ilości oleju opałowego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie przyjęcia dostarczonego oleju opałowego w przypadku braku wymaganych przez Zamawiającego odpowiednich dokumentów: świadectwo jakości - oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, dokument zakupu oleju opałowego -oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku dostaw oleju opałowego o niewłaściwych parametrach co w znaczny sposób wpłynie na niewłaściwą pracę kotłów i ograniczy ich wydajność, Zamawiający przeprowadzi w trybie natychmiastowym badania w najbliższym, niezależnym laboratorium posiadającym uprawnienia do ich wykonywania. Jeżeli ich wyniki nie będą odpowiadały wymaganym normom i będą niezgodne z załączonym certyfikatem jakości Wykonawca w trybie natychmiastowym dokona usunięcia niewłaściwego paliwa, czyszczenia zbiornika i ponownie zatankuje go paliwem spełniającym wymagane normy. Koszty całej operacja od chwili złożenia reklamacji przez Zamawiającego do chwili ponownego zatankowania, koszty wykonania badań oraz koszty poniesione przez Zamawiającego związane z zastosowaniem zastępczego sposobu ogrzania budynku (utrzymanie odpowiednich parametrów) w tym okresie pokryje w całości Wykonawca. Nie zastosowanie się do powyższego uprawnia Zamawiającego do potrącenia z należnego Wykonawcy wynagrodzenia kwoty objętej postępowaniem reklamacyjnym, oraz naliczenia kosztów wynikających z wymiany i czyszczenia zbiorników i rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym. Odbiór oleju opałowego odbywał się będzie przez osobę reprezentującą Zamawiającego, zgodnie z odczytem urządzeń pomiarowych posiadających aktualną legalizację zainstalowanych na jednostkach dostawczych Wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091351005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności faktur
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.filharmonia-slaska.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach