Przetargi.pl
DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy Oddział Sośnicowice ogłasza przetarg

 • Adres: 44-153 Sośnicowice, ul. Gliwicka 29
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2387584 , fax. 032 2387503
 • Data zamieszczenia: 2016-07-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy Oddział Sośnicowice
  ul. Gliwicka 29 29
  44-153 Sośnicowice, woj. śląskie
  tel. 032 2387584, fax. 032 2387503
  REGON: 00008021700036
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ior.gliwice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowy Instytut Badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego w łącznej ilości do 100 m3 z przeznaczeniem na potrzeby Instytutu Ochrony Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego Oddział Sośnicowice. Wymagane parametry oleju wg: PN-C-96024:L1. Nabywany olej przeznaczony jest do celów opałowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091351005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ior.gliwice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach