Przetargi.pl
Termomodernizacja budynku Miejskiego Domu Kultury w Krzanowicach ul. Zawadzkiego 3

Urząd Miejski w Krzanowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 47-470 Krzanowice, ul. 15 Grudnia 5
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 4108202, 4108030 , fax. 032 4108042, 4108030
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski w Krzanowicach
  ul. 15 Grudnia 5 5
  47-470 Krzanowice, woj. śląskie
  tel. 032 4108202, 4108030, fax. 032 4108042, 4108030
  REGON: 00053295500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krzanowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja budynku Miejskiego Domu Kultury w Krzanowicach ul. Zawadzkiego 3
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Podstawowy zakres robót obejmuje : - ocieplenie stropodachu : sali widowiskowej z zapleczem i części administracyjnej ; - ocieplenie ścian zewnętrznych : ocieplenie ściany zewnętrznej elewacyjnej oraz ocieplenie ściany zewnętrznej sali widowiskowej i z
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 2. Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. - Wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), co najmniej 1 robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem wartości oraz daty i miejsca wykonania - należy wykazać wykonanie co najmniej jednej termomodernizacji budynku o wartości min. 200 000 zł. - Przedstawią dokumenty (referencje) w ilości min. 1 ( jedna ) od poprzednich zamawiających, potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie - dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności uprawnionymi do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnościach niezbędnych do wykonania robót budowlanych, tj. osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń i jest członkiem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa na dzień składania ofert 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, na podstawie dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty poprzez zastosowanie kryterium spełnia/nie spełnia tj. zgodnie z zasadą czy dokumenty wymagane w rozdz. IX zostały załączone do oferty i czy spełniają określone wymagania z rozdz. VIII.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji. 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż sześć miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), co najmniej 1 robota budowlana odpowiadająca swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem wartości oraz daty i miejsca wykonania - należy wykazać wykonanie co najmniej jednej termomodernizacji budynku o wartości min. 200 000 zł. Na potwierdzenie realizacji co najmniej jednej roboty wymienionej w wykazie należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji. 4. Uprawnienia budowlane kierownika robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz aktualne zaświadczenie wydane przez właściwą Izbę Inżynierów Budownictwa 5. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 6. Polisa, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzajacego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości min. 500 000 zł.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.krzanowice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach