Przetargi.pl
Wykonanie instalacji c.o. - gaz. w Ośrodku Kultury w Wiśle Wielkiej przy ul. Słonecznej 4

Administracja Zasobów Komunalnych ogłasza przetarg

 • Adres: 43-200 Pszczyna, ul. Dworcowa 30
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2103464 , fax. 032 2103529
 • Data zamieszczenia: 2016-06-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Administracja Zasobów Komunalnych
  ul. Dworcowa 30 30
  43-200 Pszczyna, woj. śląskie
  tel. 032 2103464, fax. 032 2103529
  REGON: 27210283000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie instalacji c.o. - gaz. w Ośrodku Kultury w Wiśle Wielkiej przy ul. Słonecznej 4
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  W zakres zamówienia wchodzą roboty: wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej, wody zimnej i ciepłej, centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej oraz roboty wykończeniowe, malarskie i okładzinowe.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 3.500,00 PLN (słownie: trzytysiącepięćset złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: liczba miesięcy gwarancji jakości
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.pszczyna.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach