Przetargi.pl
ROZBUDOWA ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ PRZY UL. REMIZOWEJ W BIERUNIU NOWYM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU - WYKONANIEM DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ (ETAP I)

Gmina Bieruń reprezentowana przez Burmistrza Miasta Bieruń ogłasza przetarg

 • Adres: 43-150 Bieruń, Rynek 14
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 3242439 , fax. (032) 2164035; 2164777
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Bieruń reprezentowana przez Burmistrza Miasta Bieruń
  Rynek 14 14
  43-150 Bieruń, woj. śląskie
  tel. 032 3242439, fax. (032) 2164035; 2164777
  REGON: 27150489700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.bierun.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ROZBUDOWA ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ PRZY UL. REMIZOWEJ W BIERUNIU NOWYM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU - WYKONANIEM DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ (ETAP I)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowo- kosztorysowej rozbudowy Świetlicy Środowiskowej przy ul. Remizowej 21 w Bieruniu Nowym wraz z zagospodarowaniem przyle
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 2 000 zł ( słownie: dwatysiącezłotych) musi być wniesione w terminie, który został podany w punkcie Terminy. Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek Zamawiającego w BS O/Tychy numer konta: 26 8435 0004 0000 0000 6158
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W ubieganiu się o udzielenie zamówień mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy: 1) spełniają wszystkie wymagania wynikające z oświadczeń, których listę przedstawiono w punkcie Wymagane oświadczenia oraz inne wymagania formalne określone SIWZ i ustawą; 2) posiadają wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, wykonali z należytą starannością co najmniej jedną dokumentację projektową budowy, przebudowy, rozbudowy budynku użyteczności publicznej w tym : - projekt budowlany, który uzyskał pozwolenie na budowę i projekt wykonawczy. Budynek użyteczności publicznej należy rozumieć zgodnie z definicją wskazaną § 3 pkt. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 .04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie( Dz.U. z 2003 Nr 75, poz. 690 z późn. zm.), 3) Dysponują lub będą dysponować w okresie przewidzianym na realizację zamówienia osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi kwalifikacje zawodowe, a w szczególności osobami posiadającymi uprawnienia w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r., nr 156, poz.1118 z późn. zmianami) oraz ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r., nr 5, poz. 42 z późn. zmianami) do projektowania bez ograniczeń w specjalnościach: a) architektonicznej, b) konstrukcyjno- budowlanej, c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, d) instalacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, e) drogowej, posiadającymi aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego, ważne na dzień składania ofert. Ocena spełnienia warunków uczestnictwa w postępowaniu będzie dokonana wg zasady spełnia nie spełnia, na podstawie przedłożonych w ofercie dokumentów i oświadczeń w związku z wymaganiami określonymi w SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Każdy Wykonawca przystępujący do postępowania złoży następujące oświadczenia: 1. Oświadczenia z art. 22 ust. 1 oraz z art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy, że: 1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy. 2. Oświadczenie, że po zapoznaniu się z SIWZ akceptuje ją bez zastrzeżeń. 3. Oświadczenie, że będzie związany ofertą przez 30 dni od daty upływu terminu składania ofert, a w przypadku wygrania przetargu zawrze umowę wg wzoru dołączonego do specyfikacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyborze oferty. 4. Oferta jest jawna w całości/części. Strony oferty od ...... do ........ stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisu o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być ujawnione innym uczestnikom postępowania . 5. Oświadczenie podmiotów występujących wspólnie (w przypadku ich uczestnictwa). 6. Oświadczenie o wykonaniu zamówienia siłami własnymi /lub o powierzeniu wykonania części zamówienia podwykonawcom. Wzory oświadczeń są dołączone do SIWZ. Wszystkie oświadczenia muszą być złożone w oryginale i podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, zgodnie z załączonym do oferty aktualnym wpisem do właściwych rejestrów (KRS) czy ewidencji działalności gospodarczej lub odpowiednimi pełnomocnictwami. Pełnomocnictwa muszą zostać dołączone do oferty w formie oryginałów lub notarialnie poświadczonych kopi. Od Wykonawców ubiegających się o przyznanie zamówienia wymagane jest, w celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, przedstawienie wymienionych niżej dokumentów. Dokumenty te, zgodnie z obowiązującym w tym zakresie Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. (Dz. U. nr 87/2006, poz. 605 z późn.zm. ), mogą być przedstawione w formie oryginału albo kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (zaleca się poświadczenie każdej zapisanej strony dokumentu) przez Wykonawcę tzn. osobę (osoby) uprawnioną(e) do podpisania oferty: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Wykaz wykonanych z należytą starannością dokumentacji projektowych w okresie trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie. Należy wykazać co najmniej 1 dokumentację projektową zgodną z warunkami podanymi w pkt. VI. 2. ( patrz również zał.3 do SIWZ) Wykaz należy sporządzić wg wzoru tabeli stanowiącej załącznik do SIWZ. 3. Dokumenty potwierdzające należytą staranność wykonania co najmniej 1 dokumentacji projektowej z podanych w wykazie usług. 4. Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia ( wg załącznika do SIWZ). 5. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień przez osoby wymienione w wykazie osób, o którym mowa powyżej - dla których są one wymagane. 6. Zaświadczenia o przynależności do Izby Samorządu Zawodowego, ważne na dzień składania ofert, dla osób wymienionych w wykazie osób, o którym mowa powyżej - dla których są one wymagane. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 1 Listy wymaganych dokumentów przedstawia odpowiednio: 1. pkt. 1 - dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem, przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa powyżej (w dziale VIII), zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Termin ważności oświadczeń jest taki sam, jak dotyczący dokumentu, o którym mowa w punkcie 1 niniejszej uwagi.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bierun.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach