Przetargi.pl
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej architektoniczno-budowlano- wykonawczej i kosztorysowej wszystkich branż dla zadania p.n.: Poprawa dostępności i jakości świadczeń medycznych poprzez przebudowę i modernizację budynków Nowy Jerzy i Przewiązka oraz przynależnego parku rehabilitacji ruchowej Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu.

Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu ogłasza przetarg

 • Adres: 43-384 Jaworze, ul. Słoneczna 83
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 33 817 26 21 , fax. 33 817 26 21
 • Data zamieszczenia: 2016-02-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu
  ul. Słoneczna 83 83
  43-384 Jaworze, woj. śląskie
  tel. 33 817 26 21, fax. 33 817 26 21
  REGON: 00029760300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://rehabilitacja-jaworze.com.pl/; http://bip-slaskie.pl/bzlrja/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej architektoniczno-budowlano- wykonawczej i kosztorysowej wszystkich branż dla zadania p.n.: Poprawa dostępności i jakości świadczeń medycznych poprzez przebudowę i modernizację budynków Nowy Jerzy i Przewiązka oraz przynależnego parku rehabilitacji ruchowej Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Dokumentacja Projektowa winna zawierać wszelkie decyzje i uzgodnienia spełniające warunki kompletnego wniosku na wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz specyfikacje techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiar robót, kosztorys inwestorski poszczególnych branż wraz ze wszystkimi niezbędnymi opracowaniami zgodnymi z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2013r poz. 140, z późniejszymi zmianami) i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013 poz 1129 z późn. zm.) z uwzględnieniem wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012r. poz. 739). Powinna zawierać również wszystkie inne wymagane prawem uzgodnienia i decyzje. 2.Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji budynków Nowy Jerzy i Przewiązka. Celem inwestycji jest podniesienie jakości świadczonych usług poprzez przeniesienie istniejącej izby przyjęć, poradni, pomieszczeń RTG i USG do przebudowywanych budynków, zwiększenie ilości stanowisk rehabilitacji, wybudowanie windy, zwiększenie ilości sal chorych, podniesienie komfortu przebywania pacjentów w salach chorych i wykonanie nowych instalacji na świeżym powietrzu do treningów. 3.Budynek Nowy Jerzy: a)znajduje się na Oddziale dla Dorosłych Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu. Remont przeprowadzony w pierwszej dekadzie 21 wieku ukształtował jego obecny wygląd. Budynek podłużny postawiony na równym terenie w linii północ-południe. Połączony południową ścianą z budynkiem Przewiązka. Wschodnia i północna elewacja wychodzą na trawniki, od zachodu mamy główne wejście do budynku i wyasfaltowany plac manewrowy. Wokół budynku ciągnie się park rehabilitacyjny z rozrzuconymi po obszarze innymi budynkami Szpitala, instalacjami rehabilitacyjnymi i terenami rekreacyjnymi (załączniki nr 9 i 10 do SIWZ) b)jest budynkiem, w którym prowadzona jest działalność lecznicza. Trzykondygnacyjny z salami chorych, dyżurką lekarską i pielęgniarską, kaplicą, pomieszczeniami leczniczymi i porządkowymi oraz wewnętrzną klatką schodową. Połączony jest na wszystkich kondygnacjach z budynkiem Przewiązka, różnice wysokości kondygnacji wyrównane są pochylniami i schodami z boczną platformą dźwigową. Na dachu budynku znajdują się systemy solarne połączone z wymiennikami ciepła znajdującymi się w piwnicach budynku Przewiązka. Powierzchnia zabudowy wynosi 493 m2, powierzchnia użytkowa to 722 m2. Fundamenty wykonane z ław betonowych i cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej. Ściany zewnętrzne i nośne z cegły pełnej, ścianki działowe z cegły dziurawki. Nadproża wylewane żelbetowe. Stropy nad parterem - ceramiczny i drewniany, nad pierwszym i drugim piętrem żelbetowe wylewane. Dach drewniany, pokryty deskami i papą na lepiku, konstrukcja wzmacniana pod instalację solarną. Klatka schodowa żelbetowa z prefabrykatów. Wszystkie media doprowadzone są z budynku Przewiązka. Na parterze znajdują się sale chorych i kaplica, półpiętro to dyżurka lekarska z zapleczem. Pierwsze piętro to pokoje techniczne, dyżurka pielęgniarska, sale chorych i łazienki. Półpiętro - pomieszczenia pielęgniarki oddziałowej i techniczne. Drugie piętro - sale chorych i łazienki. 4.Budynek Przewiązka: a)jest środkowym budynkiem od północy połączonym z Nowym Jerzym z południa przylega do niego Stary Jerzy a z zachodu połączony jest z budynkiem Szymon wiszącym na wysokości 1 piętra łącznikiem o długości około 15m. Część wschodnia wychodzi na trawnik ograniczony płotem na granicy działki. Ostatni większy remont odbył się w nim w 2006r. Od zachodniej strony pod łącznikiem przebiega droga przylegająca do budynku, znajduje się tu także główne wejście do budynku. Wokół budynku ciągną się tereny parku rehabilitacyjnego (załączniki nr 9, 10, 11, 12 do SIWZ). b)w całości przeznaczony jest do leczenia i rehabilitacji pacjentów. W jego piwnicach znajdują się pomieszczenia techniczne i kotłownia utrzymujące działalność wszystkich budynków tej części szpitala. Budynek czterokondygnacyjny o powierzchni zabudowy 586m2, i powierzchni użytkowej 1392m2. Ławy i stopy fundamentowe żelbetowe, ściany piwnic z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej. Ściany zewnętrzne i nośne z pustaków PGS i cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej. Ściany działowe z cegły dziurawki. Nadproża żelbetowe wylewane, stropy z płyt kanałowych. Stropodach, płyty dachowe PGS ułożone na ściankach ażurowych, gładź cementowa, papa. Na dachu zamontowane Instalacje solarne. Strop nad szybem windy żelbetowy wylewany. Wewnętrzna klatka schodowa żelbetowa wylewana. c)w piwnicach budynku znajduje się kotłownia, pomieszczenia techniczne, wymienniki ciepła, szatnie i pomieszczenia socjalne personelu. Parter to kuchnia z jadalnią, szyb windy, pomieszczenia rehabilitacji wodnej i basen z przebieralniami. Pierwsze piętro to sale gimnastyczne i rehabilitacji ruchowej oraz kardiologicznej. Drugie piętro - gabinety rehabilitacji, psychologia, oddziały rehabilitacji manualnej. 5.Zaprojektowanie przebudowy i modernizacji istniejących budynków Nowy Jerzy i Przewiązka - w zakresie inwestycji jest m.in.: a)powiększenie powierzchni istniejących budynków (3 kondygnacje) o metraż z przeznaczeniem leczniczym i rehabilitacyjnym. W budynkach znajdować się mają: pomieszczenia przeniesionej izby przyjęć, winda umożliwiająca transport pacjentów z Izby Przyjęć do oddziałów i niwelująca różnice poziomów, pomieszczenia poradni rehabilitacyjnych, przeniesione pracownie RTG i USG, sale gimnastyczne i stanowiska działu rehabilitacji, gabinety lekarskie, na części drugiej i trzeciej kondygnacji sale chorych, nowe wejście do budynku nawiązujące architektonicznie do bryły budynku - dostosowane do obsługi pacjentów przywożonych karetkami, podjazd dla karetek z wiatą. b)modernizacja istniejących budynków (pomieszczeń i komunikacji) w celu maksymalnie efektywnego wykorzystania powierzchni. c)przebudowa istniejącego wejścia do budynku Przewiązka, dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. d)zagospodarowanie terenów parku rehabilitacyjnego Szpitala poprzez zaprojektowanie: torów do nauki chodu z przeszkodami terenowymi, ścieżek zdrowia, ścieżek do marszobiegów i nordic walking, siłowni zewnętrznych, terenów do rehabilitacji kardiologicznej, strefy do ćwiczeń indywidualnych i grupowych. urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu. Zaprojektować należy również: oświetlenie, komunikację pieszą i drogową wraz z drogą p-poż. na terenie szpitala, odpowiedniej ilości miejsc postojowych, projekt ogrodzenia (zgodnie z załącznikiem nr 13 do SIWZ). 6.Dokumentacja Projektowa swoim zakresem winna obejmować wszystkie elementy przewidziane prawem, a w szczególności: a)wypis z miejscowego planu zagospodarowania terenu; b)wypis i wyrys z rejestru gruntów; c)geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego; d)ekspertyzę techniczną obiektów; e)inwentaryzację dla celów projektu budynku Nowy Jerzy i Przewiązka; f)komplet obliczeń konstrukcyjnych wraz z rysunkami; g)projekt architektoniczno-budowlano -wykonawczy; h)projekt budowlano-wykonawczy w branżach instalacyjnych: -Instalacji elektrycznej - projekt nowej sieci i sieci awaryjnej (ewentualna rozbudowa mocy agregatu prądotwórczego) dla zapewnienia wystarczającej ilości energii przy zwiększonym poborze, -Instalacji c.o. - demontaż istniejącej instalacji, projekt nowej instalacji, modernizacja kotłowni dla uzyskania energii cieplnej przy powiększonej powierzchni, -Instalacji wodno-kanalizacyjnej - demontaż istniejących instalacji, wykonanie nowych instalacji: kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wewnętrznej instalacji hydrantowej, instalacji wody ciepłej, zimnej. Należy uwzględnić sposób uzyskania odpowiedniego ciśnienia w instalacjach, -Instalacji wentylacyjnej, -Instalacji klimatyzacji w wybranych punktach, -Instalacji sieci logicznej wraz z punktami dostępu sieci bezprzewodowej (WiFi), -Instalacji telefonicznej wraz z rozbudową centrali telefonicznej, -Instalacji systemu telewizji rekreacyjnej, -Instalacji monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego z funkcją podpięcia do sieci logicznej i kontroli zdalnej (WEB Service), -Instalacji niskoprądowej (przywoławczej), -Instalacji oddymiania, -Instalacji odgromowej, -Instalacji solarnej lub fotowoltaicznej, -Instalacji oświetlenia zewnętrznego na terenie parku rehabilitacyjnego, -Instalacji odprowadzania deszczówki połączona z istniejącą kanalizacją deszczową, -Branża drogowa - przesunięcie istniejącej drogi i dostosowanie jej do przepisów p-poż (w wypadku kolizji z mediami należy uwzględnić dokumentację usuwającą kolizje sieci.) i)kosztorys inwestorski; j)szczegółowy przedmiar robót z podziałem na branże w rozbiciu na etapy (podział na budynki i poszczególne kondygnacje); k)inwentaryzacja istniejącego drzewostanu, uzgodnienia z odpowiednim wydziałem Ochrony Środowiska dotyczące naruszenia zasobów drzew; l)specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót- ogólną i szczegółową; m)oświadczenie o uwzględnieniu całości prac objętych zamierzeniem budowlanym. 8.Kosztorys inwestorski i przedmiar robót muszą przewidywać etapowość wykonywania zadania. 9.Zamawiający wymaga by Wykonawca prowadził nadzór autorski (minimum raz w tygodniu i na każde uzasadnione wezwanie) w okresie realizacji zadań prowadzonych na podstawie Dokumentacji Projektowej oraz w okresie rękojmi i gwarancji (na każde uzasadnione wezwanie). 10.Projekt winien być kompletny i spełniać wymagania uzyskania pozwolenia na budowę. 11.Wszystkie niezbędne opinie rzeczoznawców, wykonanie zaleceń instytucji zatwierdzających i uzgadniających Wykonawca uzyskuje własnym staraniem na własny koszt. W szczególności p.poż, sanepid. 12.Wykonana Dokumentacja Projektowa z nadzorem autorskim oraz ze wszystkimi uzgodnieniami powinna składać się z 6 egzemplarzy w wersji papierowej oraz 1 wersji CD, natomiast przedmiary, kosztorysy i STWIOR wymagane są w 4 egzemplarzach. Rysunki projektowe powinny być zapisane również w formacie z rozszerzeniem .pdf i edytowalnym .dwg, a część opisowa również w formacie pliku tekstowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 200 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każdy Wykonawca biorący udział w postępowaniu ma obowiązek wpłacenia wadium w wysokości: 3 500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100); 2.Wadium należy złożyć przed upływem składania ofert w formie przewidzianej w ustawie: a)pieniądzu; b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, ze poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c)gwarancjach bankowych; d)gwarancjach ubezpieczeniowych; e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 3.Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Gospodarstwa Krajowego Nr konta: 45 1130 1091 0012 1150 8020 0002 Tytuł przelewu: Wadium w postępowaniu nr ZP/PN/2/2016 4.Potwierdzenie wniesienia wadium Wykonawca dołącza do składanej oferty. Kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy załączyć do oferty, zaś oryginał dokumentu (gwarancja bankowa, ubezpieczeniowa, itd.) należy złożyć w oddzielnej kopercie wraz z ofertą. 5.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy PZP. 6.Wadium wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 8.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://rehabilitacja-jaworze.com.pl/; http://bip-slaskie.pl/bzlrja/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach