Przetargi.pl
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz wykonanie studium wykonalności dla budowy Oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. Boya-Żeleńskiego 30 wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą zewnętrzną w ramach projektu WPF - MALUCH - Utworzenie dwóch nowych Oddziałów Żłobka Miejskiego

Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 40-014 Katowice, ul. Mariacka 23 23
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2016-07-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych
  ul. Mariacka 23 23 23
  40-014 Katowice, woj. śląskie
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz wykonanie studium wykonalności dla budowy Oddziału Żłobka Miejskiego przy ul. Boya-Żeleńskiego 30 wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą zewnętrzną w ramach projektu WPF - MALUCH - Utworzenie dwóch nowych Oddziałów Żłobka Miejskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę, dla utworzenia nowych miejsc dla 60 dzieci na Oddział Żłobka Miejskiego w Katowicach. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu Miasta Katowice pn. WPF - MALUCH - Utworzenie dwóch nowych Oddziałów Żłobka Miejskiego, planowanego do współfinansowania ze środków programu resortowego Maluch 2017. Realizowane zamierzenie ma na celu utworzenie nowego Oddziału Żłobka Miejskiego dla dwu grup, łącznie 60 dzieci, poprzez budowę budynku piętrowego w technologii tradycyjnej. Wg założeń programu Żłobek Miejski w Katowicach przedmiotowy obiekt żłobka ma być przeznaczony dla 60 dzieci w dwóch grupach po 30 dzieci. Zatrudnienie 16 osób. Żłobek ma posiadać własny zespół żywieniowy, własny parking dla 10 - 15 miejsc postojowych + placyk gospodarczy. Przewidywany budynek żłobka to obiekt piętrowy o powierzchni zabudowy ok. 600 m2, do którego przylegałby dojazd do parkingu, a od południa niewielki ok. 100 m2 placyk zabaw. Parametry budynku żłobka: Powierzchnia zabudowy= Powierzchnia całkowita Pz= ok. 600 m2. Powierzchnia netto Pn= ok. 500 m2, Kubatura V= ok. 2 600 m3. Przewidywana lokalizacja żłobka na działce północno - zachodni narożnik działki o powierzchni ok. 2 500 m2 (w tym budynek żłobka, dojazd z parkingiem, lokalizacja kontenera na śmieci, placyk zabawowy oraz zieleń urządzona). Infrastruktura podłączona do sieci obsługujących Miejskie Przedszkole nr 42. Ze względu na sąsiedztwo kopalni Boże Dary i Murcki trzeba się liczyć z koniecznością uwzględnienia wpływów eksploatacji górniczej na konstrukcję obiektu. Zakres opracowań i czynności projektowych: 1) Koncepcja programowo-przestrzenna oddziału żłobka, opracowana ze szczegółowością właściwą dla fazy koncepcyjnej z analizą szczególnie istotnych zagadnień związanych z inwestycją w celu dokonania wyboru najkorzystniejszego rozwiązania w uzgodnieniu z Dyrektorem Żłobków Miejskich. 2) Projekt budowlany z uzyskaniem pozwolenia na budowę. 3) Projekty wykonawcze. 4) Projekt technologii kuchni. 5) Projekt aranżacji wnętrz obejmującym kompletne wyposażenie i umeblowanie pomieszczeń żłobka z dokładnym opisem (wymiary, kolory i zastosowany materiał) wraz z wizualizacją pomieszczeń. 6) Przedmiary robót. 7) Kosztorysy inwestorskie. 8) Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 9) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWIORB) - część ogólna i szczegółowa. 10) Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, 11) Plan BIOZ, 12) prace towarzyszące, obejmujące m.in.: a) przeprowadzenie wizji lokalnych w terenie, b) dokonać badań geotechnicznych (gruntowo - wodnych), c) uzyskanie akceptacji Zamawiającego dotyczących zaproponowanych rozwiązań projektowych, d) przygotowanie materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji wymaganych ustawą Prawo - Budowlane, e) przeprowadzenie koniecznych uzgodnień związanych z wykonaniem pracy projektowej, w tym: uzgodnień branżowych, uzgodnień pod względem bezpieczeństwa pożarowego, warunków higieniczno-sanitarnych, itp. opinii Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, f) wykonawca dokumentacji projektowej powinien pozyskać w imieniu zamawiającego od właściwych jednostek warunków podłączeniowych w zakresie poboru wody dla celów bytowych i instalacji ppoż., energii elektrycznej, obsługi telekomunikacyjnej, zrzutu ścieków sanitarnych i wód deszczowych, dostawy gazu dla celów c.o. oraz technologii kuchni. g) koordynacja wewnętrzna prac projektowych, h) sprawdzenie projektu, udzielanie wyjaśnień do pracy projektowej. 13) Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych w zakresie objętym dokumentacją projektową, w przypadku, gdy Zamawiający pisemnie zobowiąże Wykonawcę do jego sprawowania. 14) Studium Wykonalności.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania koncepcji programowo-przestrzennych wraz z wnioskiem do Zamawiajacego o akceptację zaproponowanych rozwiązań projektowych
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zojo.katowice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach