Przetargi.pl
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej i kosztorysowej wszystkich branż dla zadania pn. Poprawa dostępności i jakości świadczeń medycznych poprzez przebudowę i modernizację infrastruktury budynków Mariensztat i Olimp oraz przynależnego parku rehabilitacji ruchowej Beskidzkiego Zespołu leczniczo-rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu oraz przynależnego parku rehabilitacji zdrojowej

Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu ogłasza przetarg

 • Adres: 43-384 Jaworze, ul. Słoneczna 83
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 33 817 26 21 , fax. 33 817 26 21
 • Data zamieszczenia: 2016-02-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu
  ul. Słoneczna 83 83
  43-384 Jaworze, woj. śląskie
  tel. 33 817 26 21, fax. 33 817 26 21
  REGON: 00029760300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rehabilitacja-jaworze.com.pl; http://bip-slaskie.pl/bzlrja/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej i kosztorysowej wszystkich branż dla zadania pn. Poprawa dostępności i jakości świadczeń medycznych poprzez przebudowę i modernizację infrastruktury budynków Mariensztat i Olimp oraz przynależnego parku rehabilitacji ruchowej Beskidzkiego Zespołu leczniczo-rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu oraz przynależnego parku rehabilitacji zdrojowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Dokumentacja Projektowa winna zawierać wszelkie decyzje i uzgodnienia spełniające warunki kompletnego wniosku na wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz specyfikacje techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiar robót, kosztorys inwestorski poszczególnych branż wraz ze wszystkimi niezbędnymi opracowaniami zgodnymi z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013r poz. 140, z późniejszymi zmianami) i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013 poz 1129 z późn. zm.) z uwzględnieniem wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012r. poz. 739). Powinna zawierać również wszystkie inne wymagane prawem uzgodnienia i decyzje. 2.Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej budynków o nazwach: Mariensztat i Olimp, połączenie ich ze sobą łącznikiem oraz połączenie Mariensztatu z budynkiem głównym. Celem inwestycji jest podniesienie jakości świadczonych usług poprzez przystosowanie Szpitala, aby w każdej sali chorych mogły przebywać dzieci z matką, ojcem lub opiekunem prawnym. 3.Budynek Mariensztat: a)posadowiony jest na działkach o numerach ewidencyjnych 470/10 oraz 472/2. Ma ustanowioną księgę wieczystą o numerze, 78941 która znajduje się w Sądzie Rejonowym wydział VII Ksiąg Wieczystych Bielsko-Biała. W obecnej formie został oddany do użytku w 1967r. Ustawiony jest na skarpie wznoszącej się w stronę wschodnią. Wejścia oraz bramy do części technicznej budynku znajdują się na zachodniej elewacji poziom -1. Wejście do części użytkowej jest na wschodniej elewacji poziom 0. Od zachodniej strony przylega do niego droga komunikacyjna, pod którą przebiegają kanalizacje: sanitarna i wód deszczowych. Przy południowej elewacji znajdują się schody zewnętrzne będące dojściem do głównego wejścia. Teren otaczający budynek jest otwarty, w odległości do 20 metrów znajdują się tylko pojedyncze drzewa. Po wschodniej stronie na tej samej skarpie nieco wyżej znajduje się budynek Olimp. Jest on oddalony o około 15m. Oba budynki mają wspólną instalację grzewczą a kotłownia mieści się na poziomie -1 w budynku Mariensztat. Budynek główny Oddziału Dziecięcego znajduje się na południowym zachodzie w odległości około 70m i posadowiony jest kilkanaście metrów wyżej. Między budynkami jest droga komunikacyjna, strumień częściowo ukryty pod ziemią oraz zalesiona skarpa o wysokości około 15m (załączniki nr 9, 10 i 11 do SIWZ); b)był budynkiem o przeznaczeniu na działalność leczniczą, warsztaty i garaże. Obecnie część powierzchni użytkowej przystosowana jest do udzielania świadczeń zdrowotnych. Znajduje się w nim również agregat prądotwórczy będący zapasowym źródłem energii dla budynku głównego. Powierzchnia zabudowy wynosi 417 m2 a powierzchnia użytkowa 585 m2. Południowa cześć budynku jest 3 kondygnacyjna o wysokości pomieszczeń 2,6m, północna część jest dwukondygnacyjna o wysokości pomieszczeń 3,5m. Fundamenty budynku to ławy betonowe, ściany wykonane są z cegły pełnej na zaprawie cementowo wapiennej. Nadproża w większości żelbetowe wylewane oraz prefabrykowane. Stropy mieszane: w części budynku z belek stalowych i płyt WPS, część z płyt kanałowych stropowych i fragment stropu wylewany żelbetowy. Schody wewnętrzne żelbetowe obłożone lastrikiem. Dach to drewniana więźba dachowa pokryta ocynkowaną blachą falistą. Brak ocieplenia dachu. Instalacje w budynku w pełni sprawne; c)to budynek, w którym znajdują się następujące pomieszczenia: Poziom -1: kotłownia z piecem na miał węglowy, dwukondygnacyjna klatka schodowa, garaże z kanałem technicznym, pomieszczenie agregatu. Poziom 0: trzy pokoje, kuchnia, dwie łazienki, trzykondygnacyjna klatka schodowa, warsztaty, magazyn. Poziom 1: cztery pokoje, kuchnia, dwie łazienki. Poddasze: dwa pomieszczenia częściowo użytkowe. 4.Budynek Olimp: a)posadowiony jest na działce o numerze ewidencyjnym 502/2. Ma ustanowioną księgę wieczystą o numerze, 78941 która znajduje się w Sądzie Rejonowym wydział VII Ksiąg Wieczystych Bielsko-Biała. W obecnej formie został oddany do użytku w 1976r. Ustawiony jest na skarpie wznoszącej się w stronę wschodnią. Wejścia do części technicznej budynku znajdują się na zachodniej elewacji poziom 0. Wejście do części użytkowej jest na południowej elewacji poziom 1. Po wschodniej części budynku znajduje się ogrodzenie Zespołu Szpitalnego i domy prywatne oddalone o około 15m. Elewacja południowa to zewnętrzne schody i główne wejście do części użytkowej. Część zachodnia to ślepo kończąca się droga komunikacyjna i budynek Mariensztat w odległości około 15m (załączniki nr 9, 10 i 11 do SIWZ);; b)służył jako hotel, instalacje wewnętrzne są w pełni sprawne. Powierzchnia zabudowy to 285 m2 natomiast powierzchnia użytkowa to 374 m2. Budynek jest dwukondygnacyjny - poziom 0 to magazyny, na piętrze znajdują się pokoje hotelowe. Wysokość pomieszczeń to odpowiednio 2,20 i 2,60m. Ławy fundamentowe wykonano z betonu żwirowego, ściany fundamentów części podpiwniczonej z cegły pełnej na zaprawie cementowo wapiennej. Wewnętrzne ściany nośne poziomu 0 z bloczków PGS. Ściany budynku wykonano z płyt prefabrykowanych, słupy i nadproża żelbetowe prefabrykowane. Strop nad częścią podpiwniczoną: DZ-3. Stropodach z typowych elementów prefabrykowanych, szlichta cementowa, 2x papa na lepiku. Brak wewnętrznej klatki schodowej. Na poziomie 0 znajdują się trzy niezależne magazyny, każdy z własnym wejściem. Piętro to pokoje połączone jednym ciągnącym się przez całą długość budynku korytarzem. 5.Oba budynki, jak również Oddział Główny znajdują się na terenie parku rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu. Na terenie znajdują się tereny leśne, łąki, strumień. Teren jest pofałdowany: 2 wąwozy, wzgórza z stromymi podejściami, tereny proste i łagodnie nachylone łąki. Na potrzeby rehabilitacji wykorzystywane są instalacje na świeżym powietrzu, między innymi Polanka wyposażona w urządzenia do rehabilitacji i boiska do gier zespołowych. Polanka znajduje się na południe od budynku głównego. Droga dojazdowa wykonana z trylinki ma ponad 300m długości poprowadzona jest od ulicy Wapienickiej prosto przez ponad 200m. Mija budynek Mariensztat od strony zachodniej pnie się w górę po wschodniej ścianie wąwozu, następnie zawraca o 180? przekraczając jednocześnie strumień (most) i po zachodniej części wąwozu dochodzi do budynku głównego. Na terenie parku rehabilitacyjnego znajdują się również inne budynki: Dawna Administracja (na południe od budynku Mariensztat oddalony o około 120m), budynek mieszkalny dla pracowników (obok administracji), dwa garaże z prefabrykowanych płyt żelbetowych (20m na południowy zachód od budynku Mariensztat). Część drzewostanu na terenie parku znajduje się pod ochroną. Znajduje się tu także stanowisko archeologiczne. 6.Budynki Mariensztat i Olimp powinny w całości stanowić część Oddziału dla Chorych Dzieci z Matkami i być połączone z sobą oraz z Budynkiem Głównym. W zakresie inwestycji jest m.in.: a)wyrównanie wysokości kondygnacji między częściami budynku Mariensztat, usunięcie wewnętrznej klatki schodowej, przeniesienie agregatu poza budynek (zapasowe źródło energii elektrycznej należy przenieść w miejsce, gdzie w razie awarii będzie zasilało wszystkie budynki lecznicze Oddziału Dziecięcego jednocześnie nie zakłócając spokoju pacjentów. Zaprojektować nowe lub dostosować jedno z istniejących pomieszczeń do wymagań agregatu. Należy również sprawdzić, czy obecna moc urządzenia jest wystarczająca do skutecznego działania po zakończeniu inwestycji i ewentualnie zaprojektować dodatkowe zasilanie). Modernizacja kotłowni c.o. i wody ciepłej oraz pomieszczeń technicznych systemu solarnego (wymienniki ciepła, instalacje wodne). Przeliczyć wydajność istniejącej kotłowni, ewentualnie zaprojektować rozbudowę i dostosowanie do wymagań zwiększonego zapotrzebowania. Likwidacja garaży, magazynów i warsztatów, usunięcie barier architektonicznych, dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych; b)podniesienie poddasza północnej części budynku Mariensztat, nadbudowa na południowej części i uzyskanie w ten sposób II piętra. Przebudowa dachu do wymagań instalacji solarnej; c)zaprojektowanie nowej lub przebudowa istniejącej klatki schodowej i dobudowa szybu windowego wraz z wyposażeniem w windę w budynku Mariensztat; d)termomodernizacja całego budynku Mariensztat wraz z wymianą okien i drzwi; e)modernizacja starych pomieszczeń i aranżacja nowej powierzchni budynku Mariensztat (minimum 26 pokoi dla chorych dzieci z matkami, wymagane przepisami pomieszczenia pomocnicze, niezbędne pomieszczenia techniczne, sale rehabilitacyjne, pomieszczenie wypoczynkowe dla pacjentów i matek), dostosowanie dla osób niepełnosprawnych; f)wykonanie połączenia między budynkami Mariensztat a budynkiem Głównym Oddziału dla Dzieci i Młodzieży dla zapewnienia komunikacji (około 70 m); g)modernizacja pomieszczeń budynku Olimp(minimum 10 pokoi dla chorych dzieci z matkami, wymagane przepisami pomieszczenia pomocnicze, magazyny), dostosowanie dla osób niepełnosprawnych. Modernizacja dachu do wymagań instalacji solarnej lub fotowoltaicznej; h)termomodernizacja całego budynku Olimp wraz z wymianą okien i drzwi; i)wykonanie połączenia między budynkami Mariensztat i Olimp (około 15m); j)nowe wejścia do budynków Mariensztat i Olimp z zaakcentowaniem ich na elewacjach budynków>wejścia muszą być przystosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych; k)odsunięcie istniejącej drogi komunikacyjnej od budynków, dostosowanie jej do wymogów drogi pożarowej, przeprojektowanie i rozbudowa oświetlenia zewnętrznego, zaprojektowanie modernizacji ogrodzenia (zgodnie z załącznikiem nr 12 do SIWZ), wykonanie podjazdów do budynków, miejsc postojowych; l)modernizacja parku rehabilitacyjnego poprzez zaprojektowanie torów do nauki chodu w terenie ze schodami, torów do nauki pokonywania barier architektonicznych, ścieżek zdrowia, ścieżek do nordic walking, placów do rehabilitacji przez gry i zabawę, terenów do dogoterapii, siłowni zewnętrznej i urządzeń fitness dla starszej młodzieży; m)dostosowanie modernizowanych i nowoprojektowanych budynkówa. i instalacji na świeżym powietrzu do przepisów p.poż i sanitarno-epidemiologicznych. 7.Dokumentacja Projektowa swoim zakresem winna obejmować wszystkie elementy przewidziane prawem, a w szczególności: a)wypis z miejscowego planu zagospodarowania terenu; b)wypis i wyrys z rejestru gruntów; c)geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego; d)ekspertyzę techniczną obiektów; e)inwentaryzację dla celów projektu budynku Mariensztat i Olimp; f)komplet obliczeń konstrukcyjnych wraz z rysunkami; g)projekt architektoniczno-budowlano -wykonawczy; h)projekt budowlano-wykonawczy w branżach instalacyjnych: -Instalacji elektrycznej - projekt nowej sieci i sieci awaryjnej (ewentualna rozbudowa mocy agregatu prądotwórczego) dla zapewnienia wystarczającej ilości energii przy zwiększonym poborze, -Instalacji c.o. - demontaż istniejącej instalacji, projekt nowej instalacji, modernizacja kotłowni dla uzyskania energii cieplnej przy powiększonej powierzchni, -Instalacji wodno-kanalizacyjnej - demontaż istniejących instalacji, wykonanie nowych instalacji: kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wewnętrznej instalacji hydrantowej, instalacji wody ciepłej, zimnej. Należy uwzględnić sposób uzyskania odpowiedniego ciśnienia w instalacjach, -Instalacji wentylacyjnej, -Instalacji klimatyzacji w wybranych punktach, -Instalacji sieci logicznej wraz z punktami dostępu sieci bezprzewodowej (WiFi), -Instalacji telefonicznej wraz z rozbudową centrali telefonicznej, -Instalacji systemu telewizji rekreacyjnej, -Instalacji monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego z funkcją podpięcia do sieci logicznej i kontroli zdalnej (WEB Service), -Instalacji niskoprądowej (przywoławczej), -Instalacji oddymiania, -Instalacji odgromowej, -Instalacji solarnej lub fotowoltaicznej, -Instalacji oświetlenia zewnętrznego na terenie parku rehabilitacyjnego, -Instalacji odprowadzania deszczówki połączona z istniejącą kanalizacją deszczową, -Branża drogowa - przesunięcie istniejącej drogi i dostosowanie jej do przepisów p-poż (w wypadku kolizji z mediami należy uwzględnić dokumentację usuwającą kolizje sieci.) i)kosztorys inwestorski; j)szczegółowy przedmiar robót z podziałem na branże w rozbiciu na etapy (podział na budynki i poszczególne kondygnacje); k)niezbędne uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków i odpowiednim Wydziałem Archeologicznym dotyczące ochrony stanowiska archeologicznego; l)inwentaryzacja istniejącego drzewostanu, uzgodnienia z odpowiednim wydziałem Ochrony Środowiska dotyczące naruszenia zasobów drzew; m)specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót- ogólną i szczegółową; n)oświadczenie o uwzględnieniu całości prac objętych zamierzeniem budowlanym. 8.Kosztorys inwestorski i przedmiar robót muszą przewidywać etapowość wykonywania zadania. 9.Zamawiający wymaga by Wykonawca prowadził nadzór autorski (minimum raz w tygodniu i na każde uzasadnione wezwanie) w okresie realizacji zadań prowadzonych na podstawie Dokumentacji Projektowej oraz w okresie rękojmi i gwarancji (na każde uzasadnione wezwanie). 10.Projekt winien być kompletny i spełniać wymagania uzyskania pozwolenia na budowę. 11.Wszystkie niezbędne opinie rzeczoznawców, wykonanie zaleceń instytucji zatwierdzających i uzgadniających Wykonawca uzyskuje własnym staraniem na własny koszt. W szczególności p.poż, sanepid. 12.Wykonana Dokumentacja Projektowa z nadzorem autorskim oraz ze wszystkimi uzgodnieniami powinna składać się z 6 egzemplarzy w wersji papierowej oraz 1 wersji CD, natomiast przedmiary, kosztorysy i STWIOR wymagane są w 4 egzemplarzach. Rysunki projektowe powinny być zapisane również w formacie z rozszerzeniem .pdf i edytowalnym .dwg, a część opisowa również w formacie pliku tekstowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 200 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każdy Wykonawca biorący udział w postępowaniu ma obowiązek wpłacenia wadium w wysokości: 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100); 2.Wadium należy złożyć przed upływem składania ofert w formie przewidzianej w ustawie: a)pieniądzu; b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, ze poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c)gwarancjach bankowych; d)gwarancjach ubezpieczeniowych; e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 3.Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Gospodarstwa Krajowego Nr konta: 45 1130 1091 0012 1150 8020 0002 Tytuł przelewu: Wadium w postępowaniu nr ZP/PN/3/2016 4.Potwierdzenie wniesienia wadium Wykonawca dołącza do składanej oferty. Kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy załączyć do oferty, zaś oryginał dokumentu (gwarancja bankowa, ubezpieczeniowa, itd.) należy złożyć w oddzielnej kopercie wraz z ofertą. 5.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy PZP. 6.Wadium wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 8.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rehabilitacja-jaworze.com.pl; http://bip-slaskie.pl/bzlrja/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach