Przetargi.pl
Modernizacja ( wymiana okien i drzwi w budynku szkoły )

Szkoła Podstawowa nr 5 im.Królowej Jadwigi ogłasza przetarg

 • Adres: 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Leśna 23
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 285 27 40 , fax. 032 285 27 40
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa nr 5 im.Królowej Jadwigi
  ul. Leśna 23 23
  42-600 Tarnowskie Góry, woj. śląskie
  tel. 032 285 27 40, fax. 032 285 27 40
  REGON: 00073049000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: szkoły podstawowe

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja ( wymiana okien i drzwi w budynku szkoły )
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: 1.Montaż (wymiana) okien i ścianki z drzwiami a) demontaż istniejących okien drewnianych i stalowej ścianki (z rozszkleniem ścianki) oraz wykucie ościeżnic, demontaż obróbek blacharskich parapetów zewnętrznych; b) kontrola
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454211304
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: cena

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.tarnowskiegory.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach