Przetargi.pl
Dostawa sprzętu komputerowego, drukarek i oprogramowania

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski w Sosnowcu ogłasza przetarg

 • Adres: 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 0-32 2964219, 3630479 , fax. 0-32 2964219
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski w Sosnowcu
  ul. Szpitalna 1 1
  41-219 Sosnowiec, woj. śląskie
  tel. 0-32 2964219, 3630479, fax. 0-32 2964219
  REGON: 24083705400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.sosnowiec.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego, drukarek i oprogramowania
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, drukarek, oprogramowania biurowego i antywirusowego dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Sosnowcu przy ul. Szpitalnej 1 w ramach realizacji zadania pn. Informatyzacja budynków szpitalnych. Zamówie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy: a.posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeż eli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. d. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 2. Spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający będzie oceniał na podstawie dokumentów i oświadczeń zawartych w ofercie, przy zastosowaniu zasady spełnia - nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia, że Wykonawcy posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych, należy przedłożyć następujące dokumenty: a) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. - Dla Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się odpowiednio § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006r. Nr 87, poz. 605 z późn. zm.). 2. W celu potwierdzenia, że Wykonawcy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy: - złożyć oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ. 3. W celu potwierdzenia, że Wykonawcy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia należy: - złożyć oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ. 4. W celu potwierdzenia, że Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego należy: - złożyć oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ. 5. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom Zamawiającego należy: - złożyć oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ. dla Pakietu nr 1 - do oferty należy dołączyć: 1) Certyfikat PN-EN ISO 9001:2001(ISO 9001:2001) na procesy projektowania, produkcję, sprzedaż i serwis, oraz PN-EN ISO14001:2005 (ISO 14001:2005) lub nowsze. Komputer musi być certyfikowany na zgodność z niżej wymienionymi systemami operacyjnymi: a) Windows Vista - x86 b) Windows Vista - x64 c) Windows XP - x86 d) Windows XP - x64 2) Deklarację producenta o zgodności z dyrektywami 73/23/EEC oraz 89/336/EEC (oznaczenia CE) 3) Deklarację producenta sprzętu o zgodności oferowanego komputera z wymaganiami normy Energy Star 4.0, wymagane potwierdzenie obecności oferowanego modelu na stronie internetowej Energy Star. dla Pakietu nr 2 - do oferty należy dołączyć: 1) Certyfikat PN-EN ISO 9001:2001(ISO 9001:2001) na procesy projektowania, produkcję, sprzedaż i serwis, oraz PN-EN ISO14001:2005 (ISO 14001:2005) lub nowsze Komputer musi być certyfikowany na zgodność z niżej wymienionymi systemami operacyjnymi: a) Windows Vista - x86 b) Windows Vista - x64 c) Windows XP - x86 d) Windows XP - x64 2) Deklarację producenta o zgodności z dyrektywami 73/23/EEC oraz 89/336/EEC (oznaczenia CE) 3) Deklaracja producenta sprzętu o zgodności oferowanego komputera z wymaganiami normy Energy Star 4.0, wymagane potwierdzenie obecności oferowanego modelu na stronie internetowej Energy Star. 6. Dla Wykonawców występujących wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum) ma w szczególności zastosowanie art. 23 Prawa zamówień publicznych. Oferta winna zawierać dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 Prawa zamówień publicznych mogą być spełnione przez jednego z wykonawców lub wykonawców łącznie. Pozostałe warunki dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców. Do oferty należy dołączyć umowę spółki - w przypadku, gdy Wykonawcy prowadzą działalność w formie spółki cywilnej. 7. Pełnomocnictwo - jeśli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. Forma pełnomocnictwa: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza. 8. Wypełnione czytelnie, podpisane i opieczętowane przez osobę / osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy : - formularz ofertowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. - formularz asortymentowo - cenowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4.1÷ 4.9. do SIWZ. - formularz oświadczeń wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, - formularz wymaganych warunków gwarancji i serwisu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5.1 do SIWZ - dotyczy pakietu nr 1÷6. Dokumenty o których mowa w pkt. 1 i 5 mogą być przedstawione w formie oryginału albo kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy i opatrzone pieczęcią imienną. Zamawiający wymaga, aby dokumenty określone w pkt. 8 sporządzone były zgodnie z załącznikami w pełnym brzmieniu. Tym samym zaleca się wypełnienie załączników nr 1, 2, 4.1 ÷ 4.9. oraz 5.1 na drukach stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.sosnowiec.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach