Przetargi.pl
Remont ul. Zawodziańskiej w Częstochowie od ul. Mącznej do granic miasta

Miejski Zarząd Dróg ogłasza przetarg

 • Adres: 42-217 Częstochowa, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 4/6
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 034 3664095, 3664337 wew. 34 , fax. 034 3664305 wew. 60, 3664337
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Dróg
  ul. ks. Jerzego Popiełuszki 4/6 4/6
  42-217 Częstochowa, woj. śląskie
  tel. 034 3664095, 3664337 wew. 34, fax. 034 3664305 wew. 60, 3664337
  REGON: 15030984700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzd.czest.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont ul. Zawodziańskiej w Częstochowie od ul. Mącznej do granic miasta
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na: Remont ul. Zawodziańskiej w Częstochowie od ul. Mącznej do granic miasta. Zakres robót obejmuje: -wykonanie warstwy wiążącej gr. 10 cm BA WBS wg PN-S-96025:99 i warunkach technicznych z dn.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331422
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W tym postępowaniu nie przewiduje się wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH Wykazanie wykonania robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca załączy do oferty podpisany przez osobę/y uprawnioną wykaz, w którym zostanie ujęte przynajmniej jedno zadanie w zakresie remontu, budowy lub przebudowy drogi lub chodnika wraz z załączeniem dokumentów, że roboty te zostały wykonane należycie. 2AKTULANY ODPIS Z WŁAŚCIWEGO REJESTRU Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Pzp 3INFORMACJA Z KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO - art.24 ust.1 pkt 4-8 Pzp.Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Pzp 4INFORMACJA Z KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO - art.24 ust.1 pkt 9 Pzp.Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Pzp 5WYKAZ OSÓB KTÓRE BĘDĄ WYKONYWAĆ ZAMÓWIENIE O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami (na umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną) posiadającymi uprawnienia kierownika robót w zakresie branży drogowej. Do oferty należy dołączyć kserokopie stosownych uprawnień wraz z aktualnymi zaświadczeniami o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa oraz pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania osób w przypadku kiedy Wykonawca będzie nimi dopiero dysponował. 6ZAŚWIADCZENIE Z WŁAŚCIWEGO ORGANU PODATKOWEGO ORAZ ZUS, KRUSPosiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Pzp Sprawdzanie ww. warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wg zasady spełnia/nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1Oświadczenie z art.22 ust.1 ustawy-Pzp Złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych 2WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH Załączenie wykazu wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca załączy do oferty podpisany przez osobę/y uprawnioną wykaz, w którym zostanie ujęte przynajmniej jedno zadanie w zakresie remontu, budowy lub przebudowy drogi lub chodnika wraz z załączeniem dokumentów, że roboty te zostały wykonane należycie. 3AKTULANY ODPIS Z WŁAŚCIWEGO REJESTRU Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4INFORMACJA Z KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO - art.24 ust.1 pkt 4-8 Pzp.Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym art.24 ust.1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5INFORMACJA Z KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO - art.24 ust.1 pkt 9 Pzp.Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym art.24 ust.1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6WYKAZ OSÓB KTÓRE BĘDĄ WYKONYWAĆ ZAMÓWIENIE Wykaz potwierdzający, iż Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobami (na umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną) posiadającą uprawnienia kierownika robót w zakresie branży drogowej. Do oferty należy dołączyć kserokopie stosownych uprawnień wraz z aktualnymi zaświadczeniami o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa oraz pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania osób w przypadku kiedy Wykonawca będzie nimi dopiero dysponował. 7ZAŚWIADCZENIE Z WŁAŚCIWEGO ORGANU PODATKOWEGO ORAZ ZUS, KRUSAktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzd.czest.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach