Przetargi.pl
PRZEBUDOWA PRZEPUSTU POD DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 425 W KM 20+879 ORAZ REMONT DROGI OD KM 20+754 DO KM 21+004 W ZWIĄZKU Z DEFORMACJĄ KORPUSU DROGOWEGO WYNIKAJĄCĄ Z WYSTĄPIENIA ZJAWISK OSUWISKOWYCH W MIEJSCOWOŚCI RUDA KOZIELSKA

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 40-609 Katowice, ul. Lechicka 24
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 7819211 , fax. 032 781 92 00
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
  ul. Lechicka 24 24
  40-609 Katowice, woj. śląskie
  tel. 032 7819211, fax. 032 781 92 00
  REGON: 27630300500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.katowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRZEBUDOWA PRZEPUSTU POD DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 425 W KM 20+879 ORAZ REMONT DROGI OD KM 20+754 DO KM 21+004 W ZWIĄZKU Z DEFORMACJĄ KORPUSU DROGOWEGO WYNIKAJĄCĄ Z WYSTĄPIENIA ZJAWISK OSUWISKOWYCH W MIEJSCOWOŚCI RUDA KOZIELSKA
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  PRZEBUDOWA PRZEPUSTU POD DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 425 W KM 20+879 ORAZ REMONT DROGI OD KM 20+754 DO KM 21+004 W ZWIĄZKU Z DEFORMACJĄ KORPUSU DROGOWEGO WYNIKAJĄCĄ Z WYSTĄPIENIA ZJAWISK OSUWISKOWYCH W MIEJSCOWOŚCI RUDA KOZIELSKA
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Kwota wadium wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu: 50 000,00 zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca musi posiadać polisę lub inny dokument ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 2 000 000 zł. Wykonawca ma wykazać osoby do obsadzenia niżej wymienionych stanowisk: a) Kierownik budowy - minimum 1 osoba posiadająca uprawienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności mostowej lub konstrukcyjno - inżynieryjnej; b) Kierownik robót drogowych - minimum 1 osoba posiadająca uprawienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej; c) Geodeta - minimum 1 osoba posiadająca uprawienia do geodezyjnej obsługi inwestycji. UWAGA: Osoby wymienione w punktach a - b muszą wykazać się posiadaniem uprawnień budowlanych oraz przynależnością do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Osoba wymieniona w punkcie c musi wykazać się posiadaniem uprawnień do geodezyjnej obsługi inwestycji. Wykonawca musi wykazać się zrealizowaniem w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenia zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 2 robót budowlanych, odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia oraz załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane należycie. Przez robotę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia rozumie się jedną budowę przepustu lub mostu żelbetowego usytuowanego w ciągu drogi klasy minimum G o wartości minimum 1,3 mln zł i jedną robotę związaną z zabezpieczeniem korpusu drogowego lub osuwiska z zastosowaniem mikropali i geosyntetyków o wartości minimum 850 tyś. zł. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana metodą zerojedynkową wg formuły spełnia - nie spełnia. Nie spełnienie warunków udziału w postępowaniu jw., skutkuje wykluczeniem wykonawcy i odrzuceniem oferty z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy PZP
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ustawy PZP. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku złożenia oferty przez spółkę cywilną należy dołączyć do oferty kserokopię umowy spółki. Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności. Kserokopie uprawnień budowlanych osób wymienionych w wykazie. Kserokopie zaświadczeń o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa osób wymienionych w wykazie. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, którymi będzie dysponował wykonawca, jeżeli w wykazie, o którym mowa powyżej wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował. Wykaz zrealizowanych w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, robót budowlanych, odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania. Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót wymienionych w wykazie. Dokumenty należy przedstawić w kolejności zgodnej z wykazem. Oświadczenie Wykonawcy o zakresie robót do wykonania przez Podwykonawców. Kserokopia polisy Odpowiedzialności Cywilnej lub inny dokument ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Nie złożenie jakiegokolwiek ww. dokumentu z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy PZP skutkuje wykluczeniem wykonawcy i odrzuceniem oferty

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdw.katowice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach