Przetargi.pl
Remont II piętra z adaptacją na usługi rehabilitacyjne w budynku SPZOZ w Ogrodzieńcu ul. Plac Wolności 23

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ogrodzieńcu ogłasza przetarg

 • Adres: 42-440 Ogrodzieniec, pl. Wolności 23
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 6732545 , fax. 032 6733731
 • Data zamieszczenia: 2016-07-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ogrodzieńcu
  pl. Wolności 23 23
  42-440 Ogrodzieniec, woj. śląskie
  tel. 032 6732545, fax. 032 6733731
  REGON: 27698528100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.spzoz.ogrodzieniec.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont II piętra z adaptacją na usługi rehabilitacyjne w budynku SPZOZ w Ogrodzieńcu ul. Plac Wolności 23
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana, która obejmuje Remont II piętra z adaptacją na usługi rehabilitacyjne w budynku SPZOZ w Ogrodzieńcu ul. Plac Wolności 23.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.spzoz.ogrodzieniec.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach