Przetargi.pl
Przebudowa, nadbudowa budynku MBP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, drogami, parkingami oraz dobudowa pasażu przeszklonego w ramach zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynku MBP Filii nr 8 w Dąbrowie Górniczej ul. Ofiar Katynia 93 wraz z modernizacją pomieszczeń wewnątrz budynku i zagospodarowaniem terenu

Gmina Dąbrowa Górnicza ogłasza przetarg

 • Adres: 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 2956700 , fax. 32 2625032, 2956700
 • Data zamieszczenia: 2016-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dąbrowa Górnicza
  ul. Graniczna 21 21
  41-300 Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie
  tel. 32 2956700, fax. 32 2625032, 2956700
  REGON: 27625531200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.dabrowa-gornicza.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa, nadbudowa budynku MBP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, drogami, parkingami oraz dobudowa pasażu przeszklonego w ramach zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynku MBP Filii nr 8 w Dąbrowie Górniczej ul. Ofiar Katynia 93 wraz z modernizacją pomieszczeń wewnątrz budynku i zagospodarowaniem terenu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 2164), zwanej dalej Ustawą, o wartości zamówienia poniżej 5.225.000,00 EUR. I. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych wraz z wyposażeniem dla zadania Przebudowa, nadbudowa budynku MBP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, drogami, parkingami oraz dobudowa pasażu przeszklonego w ramach zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynku MBP Filii nr 8 w Dąbrowie Górniczej ul. Ofiar Katynia 93 wraz z modernizacją pomieszczeń wewnątrz budynku i zagospodarowaniem terenu, zgodnie z decyzją o pozwoleniu na budowę, postanowieniami zawartymi w treści przyszłej umowy - wzór umowy stanowi załącznik nr 7 do SIWZ, przedmiarami robót, ofertą Wykonawcy, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, projektami budowlanymi i wykonawczymi, obowiązującymi przepisami i normami. Przedmiot zamówienia obejmuje m. in. wykonanie: 1. robót rozbiórkowych i zabezpieczających, 2. konstrukcji murowych, 3. konstrukcji żelbetowych, 4. konstrukcji stalowych, 5. instalacji c.o. 6. instalacji gazowych. 7. instalacji wod. - kan. i hydrantów, 8. wentylacji i klimatyzacji, 9. stolarki drzwiowej i okiennej, 10.ślusarki drzwiowej, 11. robót termomodernizacyjnych, 12. tynków, okładzin wewnętrznych, robót malarskich i sufitów podwieszanych, 13. posadzek, 14. fasady szklanej, 15. instalacji branży elektroenergetycznej i teletechnicznej, 16. zagospodarowania terenu wraz z zielenią i przyłączami. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zgodność wszystkich elementów z właściwościami określonymi w dokumentacji projektowej. II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 8 do SIWZ - Dokumentacja techniczna, w tym: 1.Projekty budowlane i wykonawcze. 2. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót. 3. Przedmiary robót. III. Zamówienie będzie realizowane na podstawie: 1. specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 2. postanowień zawartych w treści przyszłej umowy, 3. przedmiarów robót, 4. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, 5. projektów budowlanych i wykonawczych. IV. Gwarancja i rękojmia 1. Na przedmiot zamówienia, Wykonawca udzieli gwarancji jakości, która dla robót budowlanych i instalacyjnych oraz dla urządzeń i sprzętu wyniesie 5 lat, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. 2. W okresie gwarancji jakości Wykonawca wykona przeglądy min. 2 razy w roku. 3. Okres gwarancyjny nie zostanie uznany za zakończony, dopóki nie zostaną usunięte przez Wykonawcę wady i usterki zgłoszone do czasu upływu terminu gwarancyjnego oraz nie wygaśnie bieg gwarancji jakości zgodnie z art. 581 par.1 KC a potwierdzeniem zakończenia będzie podpisany przez obie strony protokół Odbioru Ostatecznego Zadania. 4. Na wykonane roboty budowlane i instalacyjne oraz na urządzenia i sprzęt Wykonawca udziela rękojmi za wady na okres 5 lat od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. 5. Uprawnienia Zamawiającego wynikające z rękojmi za wady będą egzekwowane niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji jakości. 6.Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady w wyznaczonym na piśmie przez Zamawiającego terminie, Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, zleci ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. 7. W przypadku złożenia wniosku o ogłoszenie swojej upadłości w okresie gwarancyjnym, Wykonawca o fakcie tym niezwłocznie zawiadamia pisemnie Zamawiającego, wskazując jednocześnie podmiot obowiązany do wykonania ewentualnych robót naprawczych i innych zobowiązań wynikających z udzielonych gwarancji jakości. 8. Karta Gwarancyjna stanowi Zał. nr 2 do projektu umowy - Zał. nr 7 do SIWZ. V. Ubezpieczenie Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu zamówienia musi posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 6.000.000,00 zł (słownie: sześć milionów złotych) lub dla walut obcych na kwotę w wysokości równoważnej liczonej według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym zamieszczone zostało ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Wykonawca utrzyma ważność ubezpieczenia przez cały okres realizacji Umowy. VI.Rozwiązania równoważne 1.Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych tj. o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w SIWZ - w odniesieniu do materiałów i urządzeń, których pochodzenie zostało określone przez Zamawiającego w SIWZ- nazwą producenta. 2.Zgodniez art.30 ust.5 Ustawy Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności gwarantować realizację robót w zgodzie z dokumentacją techniczną oraz zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w SIWZ. VII. Zamówienie musi być realizowane zgodnie z: 1. Ustawą z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290); 2. Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012, poz. 462 z późn. zm.); 3. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz.1126); 4.Ustawą z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych. (t.j. Dz.U. z 2015r. poz.2164); 5. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129). VIII. W przypadku zatrudnienia Wykonawcę personelu obcojęzycznego, Wykonawca zapewni ciągłą możliwość porozumiewania się personelu Zamawiającego z personelem Wykonawcy w języku polskim
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 180.000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych) w formach określonych w art. 45 ust. 6 Ustawy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania wszystkich robót na ścianach i fundamentach budynku A i C od strony przyległych działek
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.dabrowa-gornicza.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach