Przetargi.pl
Przywrócenie dostawy wody do nieruchomości położonej przy ul. Wiosennej w Tychach, działka nr 227/91 oraz budowa przyłącza sanitarnego

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Katowice ogłasza przetarg

 • Adres: 40-754 Katowice, ul. Kijowska 37B
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2525141, 2022334 , fax. 032 2526733
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Katowice
  ul. Kijowska 37B 37B
  40-754 Katowice, woj. śląskie
  tel. 032 2525141, 2022334, fax. 032 2526733
  REGON: 27253625000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_katowice/nadl_katowice/zamowienia_publiczne
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przywrócenie dostawy wody do nieruchomości położonej przy ul. Wiosennej w Tychach, działka nr 227/91 oraz budowa przyłącza sanitarnego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. :Przywrócenie dostawy wody do nieruchomości położonej przy ul. Wiosennej w Tychach, działka nr 227/91 oraz budowa przyłącza sanitarnego. Lokalizacja: Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działce nr 227/91 przy ulicy Wiosennej w Tychach. Od dnia 25.01.2016r. do dnia 30.09.2016r. na terenie działki nr 227/91 przy ul. Wiosennej w Tychach trwają prace budowlane polegające na budowie leśniczówki Leśnictwa Czułów. Opis zadania polegającego na przywróceniu dostawy wody do nieruchomości położonej przy ul. Wiosennej w Tychach, działka nr 227/91 oraz budowie przyłącza sanitarnego: zadanie przywrócenia dostawy wody do nieruchomości polega na wykonaniu prac przygotowawczych, przyłączeniowych, wykonaniu odcinka sieci wodociągowej, montażu zasuw kołnierzykowych, hydrantu podziemnego, pozostałych elementów węzła, zaworów zwrotnych antyskażeniowych, studzienki wodomierzowej, izolacji zewnętrznej powierzchni rur betonowych i żelbetonowych, jednokrotnym płukaniu sieci wodociągowej i wykonaniu próby szczelności sieci wodociągowych, oraz zasypania wykopów ziemią. Zadnie przyłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej polega na wykonaniu prac przygotowawczych, budowie kanału z rur PCV, dokonania próby wodnej szczelności, montażu studni rewizyjnych, oznakowania trasy kanalizacji w ziemi taśmą znacznikową, zasypaniu wykopów ziemią, a także na wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Zakres prac: 1. Roboty budowlane polegające na przywróceniu dostawy wody do nieruchomości położonej przy ul. Wiosennej w Tychach, działka nr 227/91 oraz budowie przyłącza sanitarnego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, a także warunki techniczne oraz uzgodnienia z Rejonowym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Tychach (załącznik nr 9) oraz Regionalnym Centrum Gospodarki Wodnościekowej S.A. w Tychach (załącznik nr 8). 2. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wymaganej przez (załącznik nr 8) umowę przyłączeniową nr 29/04/2016/PP z dnia 26.04.2016r., określającą sposób realizacji przyłączenia nieruchomości przy ul. Wiosennej 43-100 Tychy (działka nr 227/91) do sieci kanalizacyjnej w oparciu o warunki techniczne przyłączenia do sieci kanalizacyjnej i wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej przekazane pismem KU/PS/689/04/2015 z dnia 07.04.2015r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wymagane wadium wynosi 2 000 zł i może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu (przelew na konto bankowe Zamawiającego), b) poręczeniach bankowych, c) gwarancjach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy zamawiającego BGŻ BNP PARIBAS S.A. O/ Katowice, Nr 05 2030 0045 1110 0000 0041 8570 z dopiskiem na blankiecie przelewu: Wadium - Przywrócenie dostawy wody do nieruchomości położonej przy ul. Wiosennej w Tychach, działka nr 227/91 oraz budowa przyłącza sanitarnego. Kserokopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. Wadium wnoszone w formach o których mowa w pkt b - e należy złożyć w formie oryginału w kasie Zamawiającego, a kopię dołączyć do oferty. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 ustawy PZP. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. Wykonawca, który nie wniesie wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. W przypadku złożenia wadium zawierającego błędy i/lub wadium, z którego nie będą jednoznacznie wynikać wyżej wymienione informacje, Zamawiający uzna, że wadium nie zostało złożone prawidłowo, a co za tym idzie Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta uznana za odrzuconą. Zamawiający zwraca/zatrzymuje wadium na warunkach określonych w art. 46 ustawy PZP. Wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w przypadku, gdy Wykonawca: odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowa na rachunku bankowym i zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizję bankową za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_katowice/nadl_katowice/zamowienia_publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach