Przetargi.pl
Wykonanie zabezpieczenia skarpy zlokalizowanej w sąsiedztwie realizowanego parkingu naziemnego jednokondygnacyjnego oraz robót budowlanych towarzyszących na terenie północnym nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach

Muzeum Śląskie ogłasza przetarg

 • Adres: 40-205 Katowice, ul. Tadeusza Dobrowolskiego 1
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2585661-3; 3503672 , fax. 032 2599804
 • Data zamieszczenia: 2016-07-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Śląskie
  ul. Tadeusza Dobrowolskiego 1 1
  40-205 Katowice, woj. śląskie
  tel. 032 2585661-3; 3503672, fax. 032 2599804
  REGON: 00109412100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeumslaskie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie zabezpieczenia skarpy zlokalizowanej w sąsiedztwie realizowanego parkingu naziemnego jednokondygnacyjnego oraz robót budowlanych towarzyszących na terenie północnym nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie nowobudowanego parkingu naziemnego na terenie Muzeum Śląskiego w Katowicach przy ul. Tadeusza Dobrowolskiego 1. Przedmiotowe roboty stanowią część realizowanych już robót w ramach adaptacji obiektów byłej kopalni Katowice i są jednym z działań rewitalizacji tego terenu poprzemysłowego. Inwestycja znajduje się na terenie objętym ochroną konserwatorską ze względu na dziedzictwo kulturowe. Zakres robót obejmuje w szczególności: 1) Wykonanie zabezpieczenia istniejącej skarpy uformowanej w ramach budowy parkingu naziemnego jednokondygnacyjnego poprzez konstrukcję gwoździowaną złożoną z samowiercących, iniekcyjnych gwoździ gruntowych CFG oraz konstrukcyjnej siatki stalowej romboidalnej wraz z systemem zapewniającym szybkie i trwałe zazielenienie skarp, a także odwodnienie w postaci drenów samowiercących. 2) Wykonanie schodów terenowych ze stopni prefabrykowanych żelbetowych piaskowanych/szczotkowanych z balustradą oraz nawierzchni typu makadam z krawężnikiem i rynsztoków z kostki granitowej. 3) Ukształtowanie i zagospodarowanie terenu (wyrównanie, humusowanie, obsiew trawą, pielęgnacja, pierwsze cięcie prawidłowo ukształtowanej trawy, sadzenie pnączy). 4) Zabiegi na zieleni istniejącej - wykonanie cięć sanitarno - pielęgnacyjnych drzewa i wycinka dzikich nasadzeń. 5) Ułożenie instalacji elektrycznej i montaż lamp zlokalizowanych przy schodach terenowych 6) Wykonanie systemowego ogrodzenia panelowego z paneli przetłaczanych (tzw. 3D) cynkowanych i malowanych w kolorze RAL 6005. 7) Wykonanie i montaż elementu wizualnego w konstrukcji żelbetowej w technologii betonu licowego - architektonicznego. 8) Wykonanie instalacji wewnętrznej - wodociągu o średnicy 110mm wraz ze studniami wodomierzowymi zasilającego system nawadniania zieleni. Szczegółowy zakres robót i opis elementów przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do SIWZ niniejszego postępowania: I. Opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 2 do SIWZ) II. Dokumentacja Projektowa (zał. nr 2A do SIWZ) III. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (zał. nr 2B do SIWZ) IV. Przedmiary robót (zał. nr 2C do SIWZ). V. Wzór umowy (zał. nr 8 do SIWZ) 2. Termin realizacji umowy: Przedmiotowe zamówienie należy zrealizować do: ETAP I: 30.09.2016 r., ETAP II: 31.10.2016 r. Do ETAPU I należy: a) Wykonanie gwoździ gruntowych CFG konturowych o długościach od 3 m do 7,5 m, b) zabezpieczenie powierzchni skarp siatką stalową elastyczną + ułożenie maty kokosowej na skarpie + wykonanie hydroobsiewu + pielęgnacja, c) rozrzucenie ziemi żyznej / humusu lub kompostowej na skarpie, d) wykonanie drenów samowiercących L = 7,5 m. Do ETAPU II należy: pozostałe roboty wymienione w pkt. 1 powyżej, tj. . Przedmiot zamówienia. 3. Miejsce realizacji: siedziba Muzeum Śląskiego w Katowicach, ul. Tadeusza Dobrowolskiego 1, Katowice. 4. Termin gwarancji: minimum 36 miesięcy, licząc od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń. Termin gwarancji stanowi kryterium oceny ofert, którego szczegółowy opis znajduje się w rozdziale X niniejszej SIWZ. 5. Podwykonawcy: Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców. W przypadku korzystania z podwykonawców, w ofercie należy wskazać część zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom (załącznik nr 6 do SIWZ). W przypadku, kiedy Wykonawca nie wskaże w ofercie części, którą zamierza powierzyć podwykonawcom, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zrealizuje zamówienie samodzielnie. 6. Jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby podwykonawców na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, zobowiązany jest wskazać nazwy tych podwykonawców (zgodnie z treścią wzoru formularza oferty). 7. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, o których mowa w art. 36 ust. 2 pkt 11) ustawy Pzp zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ. 8. Oferty równoważne. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w przypadkach, w których Zamawiający wskazuje znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zamówienia, z zachowaniem przez Wykonawcę zasad i wymogów opisanych w SIWZ. Wpisanie znaków towarowych jest uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą innych dostatecznie dokładnych określeń. Użyte w specyfikacji określenia wskazujące znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zamówienia należy odczytywać z wyrazami: lub równoważne. Wykonawca może przedstawić ofertę równoważną, jednakże proponowane rozwiązania równoważne muszą być o takich samych parametrach użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych lub je przewyższać, jednak obowiązkiem Wykonawcy jest udowodnienie równoważności. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, w przypadkach przywołanych w Specyfikacji - norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ww. ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany - przed upływem terminu składania ofert - wnieść wadium w wysokości: 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych, 00/100); 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu na rachunek zamawiającego: ING Bank Śląski Spółka Akcyjna O/Katowice, numer rachunku: 51 1050 1214 1000 0023 4893 4700; poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (jednolity tekst - Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, ze zmianami). 3. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które w oznaczonym terminie w dniu otwarcia ofert znajduje się na rachunku zamawiającego wskazanym w pkt 2. 4. Wadium w formie niepieniężnej zamawiający uzna za skutecznie wniesione jeżeli - oryginał dokumentu jego wniesienia, zawarty będzie w opakowaniu wraz ze składaną ofertą (nie zszyty z ofertą) i posiadał będzie zapewnienie bezwarunkowej zapłaty kwoty wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 5. Wykonawcę, którego oferta nie będzie zabezpieczona akceptowaną formą wadium, zamawiający wykluczy z postępowania (art. 24 ust. 2 punkt 2) ustawy Pzp).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.muzeumslaskie.pl/kategoria_8.html
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach