Przetargi.pl
Budowa fontanny na Skwerze Rybka w Katowicach.

Zakład Zieleni Miejskiej ogłasza przetarg

 • Adres: 40-523 Katowice, ul. Tadeusza Kościuszki 138
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2515186 , fax. 032 2515081
 • Data zamieszczenia: 2016-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Zieleni Miejskiej
  ul. Tadeusza Kościuszki 138 138
  40-523 Katowice, woj. śląskie
  tel. 032 2515186, fax. 032 2515081
  REGON: 03545711101122
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.um.katowice.pl/jednostki/zzm
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa fontanny na Skwerze Rybka w Katowicach.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn.: Budowa fontanny na Skwerze Rybka w Katowicach. Przedmiot inwestycji zlokalizowany jest: Fontanna zlokalizowana jest w Katowicach przy ul. Dorobku Górniczego na działce nr 724/86 (jednostka ewidencyjna Miasto Katowice, obręb 0008 Mysłowice Las, k.m. 1). Teren objęty przedmiotem inwestycji znajduje się w Katowicach przy ul. Dorobku Górniczego i obejmuje jej fragment. Teren ten graniczy od strony północnej z działką sąsiednią drogową (ul, Dorobku Górniczego, działka nr 1398/86), od której odgrodzony jest częściowo ogrodzeniem, od strony wschodniej graniczy z działką drogową (ul. Szopienicka, działka nr 693/86), a od strony południowej graniczy z działką nr 1405/86, od której odgrodzony jest ogrodzeniem. Jest to teren zielony, obejmujący urządzony skwer, na którym zlokalizowane są nasadzenia w postaci drzew i krzewów, trawniki, chodniki z kostki betonowej, elementy małej architektury, takie jak ławki, kosze na śmieci, elementy placu zabaw. BILANS TERENU Fontanna 2 x 9,57 = 19,14 m2 Fragment chodnika dzielącego dwie części fontanny 5,25 m2 Płyty kamienne wokół fontanny 2 x 11,39 = 22,78 m2 Komora techniczna 19,04 m2 FORMA I FUNKCJA OBIEKTU Celem inwestycji jest stworzenie przyjaznej i dostępnej przestrzeni publicznej, w której główną atrakcją jest fontanna z niecką, zgodna z oczekiwaniami Pomysłodawcy i Inwestora. FONTANNA. Fontanna składa się z dwóch symetrycznie ułożonych części. Misy obu części fontanny zaprojektowano jako żelbetowe. Wymiary jednej części: 3,35 x 3,75m. Płyta fundamentowa misy grubości 20cm posadowiona na poziomie -0,70m p.p.t. na chudym betonie grubości 10cm - beton C8/10 (B10). Płyta zbrojona prętami ? 8 i 12 ze stali A-IIIN. Beton C25/30 (B30) W8. Pod chudym betonem zaprojektowano warstwę grubości 35 cm z pospółki piaskowo-żwirowej jako warstwę mrozochronną. W celu zapewnienia prawidłowego odprowadzania wody z misy zaprojektowano rząpie o głębokości 0,5m oraz spadki wytworzone na płycie misy w kierunku rząpia. Komory połączyć ze sobą na poziomie rząpi rurą PVC ?160mm.Jako warstwę wierzchnią fontanny zaprojektowano płyty granitowe grubości 4,0cm. Płyty granitowe płomieniowane w kolorze szarym lub szaro rudym. Płyty te będą oparte na fundamencie po obwodzie, a wewnątrz misy na wspornikach typu buzon (lub równoważnych) o regulowanej wysokości. W celu umożliwienia spływu wody do misy pod fontanną płyty należy ułożyć z przerwami pomiędzy nimi wynoszącymi min. 0,5cm. Murki wykonać z cegły klinkierowej pełnej. Grubość muru 25cm, wysokości 45, 90, 105 i 120 cm. Spoina grubości 1,0cm. Fundamenty murków szerokości 35cm posadowione na poziomie -1,05m p.p.t. na chudym betonie grubości 10cm - beton C8/10 (B10). Fundamenty zbrojone prętami ? 12 ze stali A-IIIN. Beton C25/30 (B30). Fundamenty murków i płyta misy stanowią konstrukcyjnie jedną całość. Szczegóły w dokumentacji projektowej. KOMORA TECHNICZNA. Komora Techniczna o konstrukcji żelbetowej monolitycznej. Wymiary komory: 5,60 x 3,40 m. Płytę fundamentową zaprojektowano jako żelbetową grubości 25cm posadowioną na poziomie -3,0m p.p.t. na chudym betonie grubości 10cm - beton C8/10 (B10). Zbrojenie płyty prętami ? 12 ze stali A-IIIN. Beton C25/30 (B30) W8. Ściany zaprojektowano jako żelbetowe grubości 20cm zbrojone prętami ? 8 i 12 ze stali A-IIIN. Beton C25/30 (B30) W8. Płytę stropową zaprojektowano jako żelbetową grubości 20 cm zbrojoną prętami ? 8 i 12 ze stali A-IIIN. Beton C25/30 (B30) W8. Zarówno ściany jak i płytę stropową należy zabezpieczyć od zewnątrz izolacjami przeciwwilgociowymi. Ściany zabezpieczyć lepikiem na gorąco (dwie warstwy) oraz folią grzybkową. Powierzchnie stropu zabezpieczyć izolacją z papy termozgrzewalnej (dwie warstwy). W komorze wykonać dwa włazy, jeden do pomieszczenia technicznego, drugi do zbiornika wody. Oba włazy zabezpieczyć włazami żeliwnymi z uszczelką, zamykanymi, w celu uniemożliwienia dostępu osobom postronnym. W obu pomieszczeniach zapewnić wentylację grawitacyjną. W pomieszczeniu technicznym dodatkowo zapewnić grzejnik elektryczny zapewniający minimalną temperaturę. Szczegóły w dokumentacji projektowej. CHODNIK. Po zakończeniu robót związanych z budową fontanny należy odtworzyć fragment chodnika dzielący dwie części fontanny zachowując następujący układ warstw (od góry): - płytki betonowe 50x50x7cm - podsypka piaskowo-cementowa gr. 3,0cm - podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,0mm gr. 15,0cm - warstwa z pospółki gr. 15,0cm - grunt rodzimy. PŁYTY KAMIENNE WOKÓŁ FONTANNY. Wokół fontanny ułożyć płyty kamienne ze spadkiem w kierunki niecki (3%) zachowując następujący układ warstw (od góry): - płyty granitowe fr. 4,0 cm - podsypka piaskowo-cementowa gr. 3,0cm - podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,0mm gr. 15,0cm - warstwa z pospółki gr. 15,0cm - grunt rodzimy. Uwaga: Zaplecze i dojazd do miejsca budowy - Wykonawca wyceni jako dodatkową pozycję kosztorysową. Ponadto w trakcie przekazania placu budowy sporządzona zostanie inwentaryzacja 0.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy złożenia wadium - art. 45 ust. 2 Ustawy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji jakości na wykonane roboty ponad założony obligatoryjny okres gwarancji w miesiącach.
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.um.katowice.pl/jednostki/zzm
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach