Przetargi.pl
Remont pomieszczeń zaplecza bloku żywieniowego i szatni w budynku Przedszkola nr 54 przy ul. Wodnej 3 w Bielsku-Białej

Urząd Miejski w Bielsku-Białej ogłasza przetarg

 • Adres: 43-300 Bielsko-Biała, plac Ratuszowy 1
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 033 4971497 , fax. 033 4971786
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski w Bielsku-Białej
  plac Ratuszowy 1 1
  43-300 Bielsko-Biała, woj. śląskie
  tel. 033 4971497, fax. 033 4971786
  REGON: 00051566100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.bielsko.pl/bip
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont pomieszczeń zaplecza bloku żywieniowego i szatni w budynku Przedszkola nr 54 przy ul. Wodnej 3 w Bielsku-Białej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remont pomieszczeń zaplecza bloku żywieniowego i szatni w budynku Przedszkola nr 54 przy ul. Wodnej 3 w Bielsku-Białej, tj. wykonanie w szczególności: - robót demontażowych - robót murarskich i okładzinowych - robót malarskich - robót posadzkarskich
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452141001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 2 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie pobiera się wadium
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności zgodnie z wymaganiami ustawowymi. Ocena spełnienia warunku - na podstawie oświadczenia wykonawcy oraz dokumentów. 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie - wykonali w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - co najmniej jedna robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. polegającej na wykonaniu: robót murarskich, okładzinowych, posadzkarskich, malarskich, instalacji wod-kan i instalacji elektrycznych. Ocena spełnienia warunku - na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę. 3. Dysponują potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia warunku - na podstawie oświadczenia wykonawcy. 4. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, w szczególności dysponują osobami uprawnionymi do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. dysponują kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz należącym do OIIB i posiadającym wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Ocena spełnienia warunku - na podstawie oświadczenia oraz dokumentów złożonych przez wykonawcę. 5. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Ocena spełnienia warunku - na podstawie oświadczenia wykonawcy. 6. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24.ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - w przypadku wykonawców działających wspólnie dotyczy każdego współwykonawcy z osobna. Ocena spełnienia warunku - na podstawie oświadczeń oraz dokumentów złożonych przez wykonawcę. 7. Akceptują warunki zawarte w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami i przyjmują je bez zastrzeżeń. Ocena spełnienia warunku - na podstawie oświadczenia wykonawcy. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o wymagane oświadczenia i dokumenty, według zasady spełnia / nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 223 z 2007 r. poz.1655), zwanej dalej Pzp - Załącznik Nr 2 do nin. specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku przedsiębiorców występujących wspólnie zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z właściwego rejestru każdego ze wspólników) - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Wykaz wykonanych przez wykonawcę w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - robót budowlanych polegających na wykonaniu robót murarskich, okładzinowych, posadzkarskich, malarskich, instalacji wod-kan i instalacji elektrycznych z podaniem ich wartości, zakresu robót oraz daty i miejsca wykonania. 4. Dokumenty potwierdzające, że wymienione - zgodnie z p. 3 - roboty zostały wykonane należycie (referencje zamawiających, ewentualnie kopie protokółów odbioru). 5. Oświadczenie o dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (Załącznik nr 2) oraz wykaz tych osób, a ponadto: 5.1 Kserokopia uprawnień budowlanych kierownika robót. 5.2 Aktualne zaświadczenie o wpisie do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej kierownika robót. 6. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa w p. 5 wykonawca wykazał osoby, którymi będzie dysponował.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.um.bielsko.pl/bip
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach