Przetargi.pl
Dostawa i wdrożenie sprzętu informatycznego oraz oprogramowania dla Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach ogłasza przetarg

  • Adres: 40-852 Katowice, ul. Pośpiecha 14
  • Województwo: śląskie
  • Telefon/fax: tel. 032 2598263 , fax. 032 2599503
  • Data zamieszczenia: 2016-06-08
  • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

  • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach
    ul. Pośpiecha 14 14
    40-852 Katowice, woj. śląskie
    tel. 032 2598263, fax. 032 2599503
    REGON: 27676581700000
  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pup.katowice.pl
  • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

  • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
  • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
    Dostawa i wdrożenie sprzętu informatycznego oraz oprogramowania dla Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach
  • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
  • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
    Część 1. Dyski do macierzy - 12 szt, Część 2. Wyświetlacze ofert pracy i innych treści,Część 3. Oprogramowanie antywirusowe, Część 4. Subskrypcja dla urządzenia UTM FORTINET FortiGate 100D,Część 5. Utworzenie klastra z urządzeń UTM FORTINET FortiGate 100D, Część 6. Laptopy wraz z oprogramowaniem- 2 szt.,Część 7. Monitory - 42 szt., Część 8. Skanery szczelinowe - 2 szt, Część 9. Drukarki - 46 szt.,Część 10. Drukarka mobilna - 1 szt, Część 11. Skanery płaskie - 3 szt,Część 12. Drukarka sieciowa - 1 szt.,
  • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302000001
  • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
  • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
  • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
  • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 21 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

  • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
  • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

  • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
  • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
  • IV.3. Informacje administracyjne
  • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pup.katowice.pl
  • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach