Przetargi.pl
Świadczenie usługi nadzoru autorskiego i serwisu pogwarancyjnego na system informatyczny InfoMedica (HIS, LIS, Księgowość, Gospodarka Materiałowa) dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału w Gliwicach. Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach ogłasza przetarg

 • Adres: 44-101 Gliwice, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2789171, 2789172, 2789193, , fax. 032 2789197, 2789198
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
  ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15 15
  44-101 Gliwice, woj. śląskie
  tel. 032 2789171, 2789172, 2789193,, fax. 032 2789197, 2789198
  REGON: 00028836600028
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.io.gliwice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Instytut badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usługi nadzoru autorskiego i serwisu pogwarancyjnego na system informatyczny InfoMedica (HIS, LIS, Księgowość, Gospodarka Materiałowa) dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału w Gliwicach. Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usługi nadzoru autorskiego i serwisu pogwarancyjnego na system informatyczny InfoMedica (HIS, LIS, Księgowość, Gospodarka Materiałowa) dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddziału w Gliwicach 2. Przedmiot Zamówienia obejmuje: a) Objęcie pogwarancyjnym nadzorem autorskim Zintegrowanego Systemu Informatycznego InfoMedica (zwanego dalej Systemem Informatycznym) produkcji firmy ASSECO POLAND S.A., obejmującego moduły wymienione poniżej. b) Świadczenie pogwarancyjnej opieki serwisowej wspomagające Zamawiającego w zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania Systemu Informatycznego, objętego nadzorem autorskim, w przypadku zmian przepisów prawnych, zmian struktury organizacyjnej, infrastruktury informatycznej Zamawiającego oraz w rozwiązywaniu sytuacji awaryjnych. c) Świadczenie usług serwisowych w zakresie merytorycznego i technicznego wsparcia w elektronicznej wymianie danych za pomocą Systemu Informatycznego Zamawiającego z Narodowym Funduszem Zdrowia. Szczegółowy opis realizacji zamówienia zawarty jest we wzorze umowy - załącznik nr 2 do SIWZ. 3. Lista modułów zintegrowanego systemu informatycznego InfoMedica: I. Część (administracyjna) Systemu Informatycznego - wszystkie moduły w wersji (otwartej), tj. nielimitowanej ilością nazwanych użytkowników: 1. Finansowo-Księgowy; 2. Rachunek Kosztów; 3. Wycena Procedur Medycznych; 4. Rejestr Sprzedaży; 5. Gospodarka Magazynowo-Materiałowa; 6. Kasa; 7. Obsługa Kontraktów; 8. Administrator. II. Część (medyczna) Systemu Informatycznego - wszystkie moduły w wersji (otwartej), tj. nielimitowanej ilością nazwanych użytkowników: 1. Ruch Chorych (Izba Przyjęć, Oddziały, Statystyka Medyczna, Wykazy); 2. Apteka Szpitalna; 3. Apteczka Oddziałowa Gabinetowa; 4. Przychodnia; 5. Laboratorium; 6. Punkt Pobrań; 7. Statystyka Zakażeń Szpitalnych; 8. Pracownia Diagnostyczna; 9. Pracownia Patomorfologii; 10. Formularzowa Dokumentacja Medyczna; 11. Zlecenia; 12. Archiwum; 13. Administrator; 14. Symulator JGP; 15. Integracja z systemem (CATO); 16. Integracja z systemem ( RIS Siemens Syngo.Workflow); 17. Kalkulacja Kosztów Leczenia w wersji dla 5 nazwanych użytkowników; 18. Medyczny Portal Informacyjny - e-Rejestracja
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 725143004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Pula dodatkowych roboczogodzin
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.io.gliwice.pl/instytut/zamowienia
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach