Przetargi.pl
Wykonywanie robót remontowych lokali mieszkalnych w budynkach Gminy Sosnowiec

Miejski Zakład Zasobów Lokalowych - Zakład Budżetowy ogłasza przetarg

 • Adres: 41-200 Sosnowiec, ul. Partyzantów 10a
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2901848 , fax. 032 2901864
 • Data zamieszczenia: 2016-06-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zakład Zasobów Lokalowych - Zakład Budżetowy
  ul. Partyzantów 10a 10a
  41-200 Sosnowiec, woj. śląskie
  tel. 032 2901848, fax. 032 2901864
  REGON: 27784099800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzzl.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonywanie robót remontowych lokali mieszkalnych w budynkach Gminy Sosnowiec
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie prac remontowych, ogólnobudowlanych lokali mieszkalnych (pustostanów) w budynkach Gminy Sosnowiec, a w szczególności są to: roboty murowo-tynkowe, podłogowe, malarskie, wymiana stolarki drzwiowej, roboty zduńskie oraz prace remontowe instalacji wewnętrznych. Wymagania ogólne i techniczne opisane są w specyfikacji technicznej (załącznik nr 1 do SIWZ) i w szczegółowych specyfikacjach (załącznik nr 3 do SIWZ). Wykonawca będzie wykonywał remonty na podstawie zleceń jednostkowych, wystawianych przez Zamawiającego. Zakres robót będzie określany każdorazowo przez inspektora MZZL w przedmiarze sporządzonym w oparciu o ceny jednostkowe, zawarte w kosztorysie ofertowym, załączonym do złożonej oferty. Zamawiający ze względu na specyfikę prac i lokalizację swoich zasobów oraz z uwagi na to, że przedmiot zamówienia jest podzielny, przewiduje składanie ofert częściowych i tak: część 1 - remonty lokali na terenie Administracji Domów Mieszkalnych Nr 2. Zamawiający planuje, że w roku 2016 poniesie wydatki z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia w tej części w wysokości około 220.000,00zł brutto, część 2 - remonty lokali na terenie Administracji Domów Mieszkalnych Nr 4. Zamawiający planuje, że w roku 2016 poniesie wydatki z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia w tej części w wysokości około 420.000,00zł brutto, część 3 - remonty lokali na terenie Administracji Domów Mieszkalnych Nr 6. Zamawiający planuje, że w roku 2016 poniesie wydatki z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia w tej części w wysokości około 220.000,00zł brutto, część 4 - remonty lokali na terenie Administracji Domów Mieszkalnych Nr 7. Zamawiający planuje, że w roku 2016 poniesie wydatki z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia w tej części w wysokości około 220.000,00zł brutto. W oparciu o art. 83 ust. 3 ustawy, Zamawiający określa maksymalną liczbę części zamówienia, na które każdy Wykonawca ma prawo złożyć oferty częściowe. Zgodnie z powyższym, każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na jedną, dowolną część postępowania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452100002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Ofertę należy zabezpieczyć wniesieniem wadium w wysokości 6.000,00zł (sześć tysięcy złotych), które należy wnieść w terminie do 24.06.2016 r. do godz. 8.00

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja jakości na roboty zduńskie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzzl.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach