Przetargi.pl
Malowanie pomieszczeń w budynku Gimnazjum nr. 3 w Raciborzu

Gimnazjum Nr 3 im. Augustyna Weltzla w Raciborzu ogłasza przetarg

 • Adres: 47-400 Racibórz, ul. Żorska 2
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. (032) 415 20 00 , fax. (032) 415 20 00
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gimnazjum Nr 3 im. Augustyna Weltzla w Raciborzu
  ul. Żorska 2 2
  47-400 Racibórz, woj. śląskie
  tel. (032) 415 20 00, fax. (032) 415 20 00
  REGON: 27655495400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bipraciborz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Malowanie pomieszczeń w budynku Gimnazjum nr. 3 w Raciborzu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest malowanie pomieszczeń w budynku Gimnazjum nr. 3 im. Augustyna Weltzla w Raciborzu. 1.Zakres zamówienia przewiduje następujące roboty: - Malowanie korytarzy, - Malowanie klatek schodowych, - Renowacje pomieszczeń, - Roboty elektryczne, - Renowacje parkietu w auli
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 0 PLN

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bipraciborz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach