Przetargi.pl
REMONT DROGI POWIATOWEJ ULICY KRAKOWSKIEJ W MIKOŁOWIE (ODCINEK OD UL. PSZCZYŃSKIEJ DO DW 928)

Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie z/s w Łaziskach Górnych ogłasza przetarg

 • Adres: 43-170 Łaziska Górne, ul. Chopina 8
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2244499, 2244516 , fax. 032 2244499 w. 226
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie z/s w Łaziskach Górnych
  ul. Chopina 8 8
  43-170 Łaziska Górne, woj. śląskie
  tel. 032 2244499, 2244516, fax. 032 2244499 w. 226
  REGON: 27773689300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://pzd.mikolow.bipgov.info.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  REMONT DROGI POWIATOWEJ ULICY KRAKOWSKIEJ W MIKOŁOWIE (ODCINEK OD UL. PSZCZYŃSKIEJ DO DW 928)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont drogi powiatowej ulicy Krakowskiej w Mikołowie (odcinek od ul. Pszczyńskiej do DW 928). Zakres prac obejmuje: ułożenie obrzeży betonowych, ułożenie krawężników betonowych, ułożenie nowej nawierzchni chodnika z kostk
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451100001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: a) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień b) zrealizowali, współrealizowali bądź uczestniczyli w realizacji w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 zamówieniach na roboty budowlane zbliżone co do zakresu niniejszego zamówienia oraz o wartości nie mniejszej niż 600 000,00 zł (brutto) c) przy wykonywanych pracach będą dysponować pracownikiem z co najmniej 3 - letnim doświadczeniem i uprawnieniami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub inżynieryjno - drogowej, d) posiadają sprzęt własny, gwarantujący prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia lub potwierdzony dostęp do niego, e) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; f) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 z późniejszymi zmianami), g) spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 z późniejszymi zmianami), Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, (druk ZP-17) w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta musi zawierać następujące oryginały dokumentów lub poświadczone przez osobę/ osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy za zgodność z oryginałem ich odpisy lub kserokopie: a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy wraz z oświadczeniami z art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej; wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, Uwaga! Z dokumentu określonego w pkt. 5 b) musi wynikać zakres działalności oferenta, sposób reprezentacji oferenta, osoby które są uprawnione do reprezentowania oferenta na zewnątrz oraz składania oświadczeń woli w jego imieniu. W przypadku gdy nie wynika to z dokumentu załączonego do oferty i określonego w pkt. 5 b), należy dołączyć również do oferty statut, uchwałę lub inny dokument c) w przypadku ustanowienia pełnomocników do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty, należy przedstawić dokument stwierdzający niniejsze pełnomocnictwo, tj.: pełnomocnictwo, umowę lub uchwałę, wskazującą osobę upoważnioną oraz zakres jej pełnomocnictwa; d) wykaz wykonanych przez Wykonawcę robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, zbliżonych co do zakresu niniejszego postępowania i o wartości nie mniejszej niż 600 000,00zł co najmniej 2 roboty budowlanej wypełnić druk nr 3 e) dokumenty potwierdzające, że usługi opisane w wykazie wykonanych usług wykonane zostały z należytą starannością. f) wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności; - (na zał. nr 4) Uwaga! minimum 1 osoba z co najmniej 3 letnim doświadczeniem i uprawnieniami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub inżynieryjno - drogowej, dołączyć kopie uprawnień oraz zaświadczenie o aktualnej przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa g) wykaz posiadanego sprzętu przewidzianego do wykonania zamówienia (na zał. druku nr 5), Uwaga w przypadku sprzętu dzierżawionego należy załączyć oświadczenie właściciela sprzętu o bezwarunkowym udzieleniu praw do dysponowania sprzętem na cały okres realizacji przedmiotu zamówienia h) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania w poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w ppkt. b, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, Uwaga: powyższe dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. h) Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt. g - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://pzd.mikolow.bipgov.info.pl

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach