Przetargi.pl
Przebudowa ulicy Witosa w Bielsku-Białej - Etap II.2.1.

Gmina Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej ogłasza przetarg

 • Adres: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Grażyńskiego 10
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 033 4979636 do 39 , fax. 033 497 96 35
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej
  ul. Grażyńskiego 10 10
  43-300 Bielsko-Biała, woj. śląskie
  tel. 033 4979636 do 39, fax. 033 497 96 35
  REGON: 07049331800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzd.home.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ulicy Witosa w Bielsku-Białej - Etap II.2.1.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa ulicy Witosa w Bielsku-Białej - Etap II.2.1. Zakres robót obejmuje w szczególności: a) przebudowę ulicy Witosa o nawierzchni asfaltowej; b) budowę chodnika i wjazdów o nawierzchni z kostki betonowej; c) budowę
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331206
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 120 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 10 000 zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełniał niżej określone warunki ogólne i szczegółowe: 1. Warunki ogólne. 1.1 Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami, zwaną dalej ustawą. 1.2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki opisane w pkt.1.1. musi spełniać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 2. Warunki szczegółowe udziału w postępowaniu, określone w oparciu o art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy. 2.1 Potencjał ekonomiczno-finansowy. O zamówienie ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy: a) udokumentują przychód za ostatnie trzy lata obrotowe (na podstawie Rachunku zysków i strat pozycja Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów lub Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi) w wysokości nie mniejszej niż 5 000 000 zł. w każdym roku. b) dysponują środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w wysokości nie mniejszej niż 500 000 zł. c) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w tym działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia, jaki będą wykonywać w ramach niniejszego zadania, na minimum 500 000 zł. Potencjał ekonomiczno-finansowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że warunek określony w pkt. 2.1 a), b), c) spełniają łącznie wszyscy Wykonawcy. 2.2. Potencjał kadrowy. Wykonawca musi mieć do dyspozycji osoby legitymujące się doświadczeniem i kwalifikacjami odpowiednimi do stanowisk jakie zostaną im powierzone lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób posiadających takie doświadczenie i kwalifikacje, a w szczególności: a) kierownika budowy z uprawnieniami do kierowania robotami drogowymi b) kierownika robót z uprawnieniami do kierowania robotami w zakresie sieci kanalizacji zewnętrznej; c) kierownika robót z uprawnieniami do kierowania robotami w zakresie sieci gazowej; d) kierownika robót z uprawnieniami do kierowania robotami w zakresie sieci energetycznej; e) kierownika robót z uprawnieniami do kierowania robotami w zakresie sieci teletechnicznej; Dopuszcza się łączenie wyżej wymienionych funkcji. Potencjał kadrowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunek określony w pkt. 2.2. 2.3. Potencjał techniczny. Wykonawca musi dysponować narzędziami i urządzeniami odpowiadającymi pod względem charakterystyki i ilości wskazaniom zawartym w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia takich narzędzi i urządzeń, w szczególności: 1. Koparka-spycharka lub koparko-ładowarka szt. 3 2. Samochody samowyładowawcze szt. 4 3. Samochody do przewozu masy asfaltowej szt. 5 4. Walec stalowy szt. 4 5. Walec ogumiony szt. 4 6. Skrapiarka emulsji szt. 2 7. Rozścielacz masy szt. 2 Potencjał techniczny Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunek określony w pkt. 2.3. 2.4. Doświadczenie. Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował (zakończył) co najmniej 1 zadanie o zakresie porównywalnym do przedmiotu niniejszego zamówienia i wartości nie niższej niż 2 000 000 zł. . Przez zadanie o zakresie porównywalnym do przedmiotu niniejszego zamówienia rozumie się roboty obejmujące przebudowę lub budowę drogi lub ulicy wraz z przebudową lub budową urządzeń infrastruktury technicznej (sieci: elektryczna, teletechniczna, gazowa, kanalizacja deszczowa). W przypadku, gdy wykazane przez Wykonawcę zadanie nie będzie obejmowało wszystkich robót dotyczących wymienionej w nawiasie infrastruktury technicznej, Wykonawca powinien wskazać inne dowolne zadania, w ramach których wykonane zostały, w wymaganym okresie, takie roboty. Doświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunek określony w pkt. 2.4. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na podstawie dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Dla potwierdzenia spełnienia warunków ogólnych, Wykonawcy winni przedłożyć niżej wymienione dokumenty: 1.1 Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy. 1.2 Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 1.3 Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 1.4 Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt od 4) do 8) ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 1.5 Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Na potwierdzenie spełniania warunków szczegółowych, Wykonawcy winni przedłożyć następujące dokumenty: 2.1. Część sprawozdania finansowego to jest Rachunek Zysków i Strat, a w przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających przychody netto ze sprzedaży oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres. 2.2. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2.3. Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 2.4. Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (Potencjał kadrowy), wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. W przypadku, gdy Wykonawca wskaże w wykazie osoby, którymi będzie dysponował musi załączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia tych osób. 2.5. Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń jakimi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca (Potencjał techniczny). W przypadku, gdy Wykonawca wskaże w wykazie narzędzia i urządzenia, którymi będzie dysponował musi załączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia tych narzędzi i urządzeń. 2.6. Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie (Doświadczenie Wykonawcy). Do informacji winny być dołączone dokumenty potwierdzające, że wymienione w informacji roboty zostały wykonane należycie. 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się do przepisów § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006 r. Nr 87 poz. 605 ze zm.). 4. W celu potwierdzenia spełnienia warunków ogólnych wymaganych od Wykonawców składających wspólną ofertę: a) oświadczenie wymienione w pkt. 1.1 powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców; b) dokumenty, o których mowa w pkt. 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 powinny być złożony przez każdego z Wykonawców. W przypadku wspólników spółek cywilnych należy załączyć aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej każdego ze wspólników. 5. W celu potwierdzenia spełnienia warunków szczegółowych wymaganych od Wykonawców składających wspólną ofertę, dokumenty wymienione w pkt. 2 winien przedłożyć w imieniu wszystkich ten, lub ci spośród Wykonawców składających wspólną ofertę, w stosunku do których z Instrukcji dla Wykonawców lub z umowy regulującej zasady współpracy wynika, że powinni potwierdzić spełnienie warunku

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzd.home.pl.
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach