Przetargi.pl
Realizacja projektu pn. Przebudowa Klinicznego Oddziału Otorynolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej (zgodnie z dokumentacją techniczną Oddziału Laryngologii) wraz z częściową adaptacją poddasza - etap II. Sygn. sprawy DZP/19PN/2016

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 41-800 Zabrze, ul. M. C. Skłodowskiej 10
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 3732308, 3732346 , fax. 032 3732308, 3732346
 • Data zamieszczenia: 2016-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.
  ul. M. C. Skłodowskiej 10 10
  41-800 Zabrze, woj. śląskie
  tel. 032 3732308, 3732346, fax. 032 3732308, 3732346
  REGON: 27273516200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.klinika-zabrze.med.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Realizacja projektu pn. Przebudowa Klinicznego Oddziału Otorynolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej (zgodnie z dokumentacją techniczną Oddziału Laryngologii) wraz z częściową adaptacją poddasza - etap II. Sygn. sprawy DZP/19PN/2016
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Realizacja projektu pn. Przebudowa Klinicznego Oddziału Otorynolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej (zgodnie z dokumentacją techniczną Oddziału Laryngologii) wraz z częściową adaptacją poddasza - etap II. Sygn. sprawy DZP/19PN/2016. III.1. Wykonanie robót budowlanych w zakresie: 1. Robót budowlanych w zakresie architektury i konstrukcji. 2. Robót instalacyjnych w zakresie: -instalacji wodno-kanalizacyjnej, -instalacji centralnego ogrzewania, -instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, -instalacji gazów medycznych, -instalacji elektrycznych, -instalacji elektrycznych niskoprądowych. 3. Wyposażenie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią złączniki do SIWZ: 1. Projekty wykonawcze przebudowy Klinicznego Oddziału Laryngologii wraz z częściową adaptacją poddasza (załącznik nr 7 do SIWZ): a) architektoniczno-budowlany b) konstrukcji, b) instalacji wodno-kanalizacyjnej, c) instalacji centralnego ogrzewania, d) instalacji wentylacji i klimatyzacji, e) instalacji elektrycznej, f) instalacji elektrycznej słaboprądowej, g) instalacji gazów medycznych. 2. Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót przebudowy Klinicznego Oddziału Laryngologii wraz z częściową adaptacją poddasza (załącznik nr 8 do SIWZ). 3. Przedmiary robót dotyczące przebudowy Klinicznego Oddziału Laryngologii wraz z częściową adaptacją poddasza (załącznik nr 9 do SIWZ) dotyczące: a) roboty budowlane, b) instalacje wodno-kanalizacyjne, c) instalacje centralnego ogrzewania, d) instalacje wentylacji i klimatyzacji, e) instalacje elektryczne, f) instalacje elektryczne niskoprądowe, g) instalacje gazów medycznych. h) wyposażenie Przedstawione w przedmiarach wskazania na systemy i materiały z podaniem producenta należy traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych a zwłaszcza art. 29 do 31. Oznacza to, że Wykonawcy mogą zaproponować inne (jednakże równoważne) niż wyszczególnione w dokumentacji rozwiązania z zachowaniem odpowiednich, równoważnych parametrów technicznych z zapewnieniem uzyskania wszystkich ewentualnie wymaganych uzgodnień. III.2 Wymagania Zamawiającego 1. Przedmiot zamówienia powinien zostać wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, zasadami najlepszej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz z zachowaniem zasady należytej staranności Wykonawcy 2. Zabudowane materiały winny spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych a także atestów higienicznych jeśli produkt tego wymaga. Każdorazowa zmiana materiałów wymaga zgody inspektora nadzoru. 3. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zastępczych, które nie naruszają postanowień norm, a są uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz są udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzór techniczny. 4. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 5. Wykonawca uwzględnia również wszelkie postanowienia umowy oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 6. Zamawiający wymaga, aby przez cały okres realizacji umowy Wykonawca posiadał ważną umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. W sytuacji, gdy w trakcie obowiązywania umowy umowa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej wygaśnie, Wykonawca będzie zobowiązany zawrzeć nową umowę ubezpieczenia w takim terminie, aby zapewnić ciągłość wykonywania umowy w sprawie zamówienia publicznego. 7. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą tabeli elementów scalonych uwzględniających zakres czynności niezbędnych do wykonania opisanych w branżowych przedmiarach robót stanowiących załącznik nr 9 do SIWZ. Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia załączona tabela elementów scalonych będzie miała charakter pomocniczy przy ocenie oferty Wykonawcy. 8. Zamawiający wymaga aby przed podpisaniem umowy wykonawca który złożył najkorzystniejszą ofertę i został wybrany do realizacji zamówienia złożył plan BIOZ. 9. Zamawiający wymaga aby przed podpisaniem umowy wykonawca który złożył najkorzystniejszą ofertę i został wybrany do realizacji zamówienia złożył szczegółowy kosztorys ofertowy przygotowany na podstawie przedmiaru robót stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ stanowiący uszczegółowienie tabeli elementów scalonych złożonej w postępowaniu. 10. Wykonawca sporządzi i załączy do składanej oferty szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy opracowany według wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ 11. Wykonawca sporządzi i załączy do składanej oferty szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy do WFOŚiGW opracowany według wzoru stanowiącego załącznik nr 12 do SIWZ. 12. Wykonawca zobowiązany jest w ramach wynagrodzenia umownego do wykonywania przeglądów oraz konserwacji instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji wraz z urządzeniami w czasie trwania gwarancji do której zobowiązał się Wykonawca oraz nieobciążania Zamawiającego powstałymi z tego tytułu kosztami materiałowymi. 13. Wykonawca zobowiązany jest w ramach wynagrodzenia umownego do wykonywania przeglądów innych urządzeń oraz ich konserwacji zamontowanych w trakcie wykonywania prac. Przeglądy oraz konserwacje będą wykonywane w czasie trwania gwarancji do której zobowiązał się Wykonawca. Zamawiający nie zostanie obciążony kosztami materiałowymi przez Wykonawcę powstałymi z tytułu wykonywania przeglądów i konserwacji. 14. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa dot. gospodarowania odpadami, które musi odbywać się na zasadach określonych w ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r. poz.21), ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. 2012 poz. 391), ustawie z dnia 28 listopada 2014r., o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015r., poz. 87) i zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Nr XXX/456/12 Rady Miasta Zabrze z dnia 19 listopada 2012 r. ustalającej regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Zabrze do: a) gromadzenia selektywnego odpadów w wydzielonych i przystosowanych do tego celu miejscach, w sposób uniemożliwiający negatywny wpływ tych odpadów na poszczególne elementy środowiska oraz zdrowie ludzi b) przekazywania odpadów wyłącznie podmiotom posiadającym wymagane prawem zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami III.3. Uwagi 1. Projekty obejmują fragment kondygnacji Klinicznego Oddziału Laryngologii i poddasza. 2. Przed złożeniem oferty możliwa jest wizja lokalna obiektu. Zamawiający wyznacza datę wizji lokalnej na dzień 18.07.2016r.,godzinę 10:00 3. Informujemy, że na przedmiotowym terenie i obiekcie mogą znajdować się instalacje elektryczne, teletechniczne oraz wod-kan i c.o. nie naniesione na planach. 4. W przypadku kolizji z istniejącymi urządzeniami i obiektami infrastruktury technicznej, Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego dokona przełożenia lub zabezpieczenia ww. instalacji lub urządzeń. 5. Jakiekolwiek szkody powstałe podczas robót usuwa Wykonawca na własny koszt. 6. W obiekcie Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. realizowane są funkcje z zakresu opieki medycznej oraz prace administracyjno-biurowe - budynek poza remontowanym oddziałem będzie normalnie użytkowany w czasie realizacji zamówienia; 7. Miejsca prowadzenia robót Wykonawca będzie zobowiązany skutecznie zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych oraz przed działaniem czynników atmosferycznych (deszczu, wiatru itp.); 8. Gruz i demontowane materiały pochodzące z demontażu Wykonawca będzie zobowiązany własnym staraniem i na własny koszt wywieźć poza teren nieruchomości i zutylizować; 9. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu kopii karty przekazania odpadów 10. Gruz i demontowane materiały pochodzące z demontażu Wykonawca będzie zobowiązany transportować na zewnątrz budynku poprzez użycie np. tzw. rękawów celem zminimalizowania zanieczyszczenia i zapylania klatki schodowej oraz pomieszczeń innych oddziałów. 11. Urządzenia i elementy urządzeń technicznych pochodzące z demontażu Wykonawca wywiezie i zutylizuje po akceptacji Zamawiającego. 12. Wykonawca będzie zobowiązany wykonywać roboty powodujące hałas wyłącznie w godzinach 07:00 - 20:00 (dni powszednie), 8:00-20:00 (sobota, niedziela). 13. Zamawiający wymaga, aby po wykonaniu wszystkich czynności Wykonawca uporządkował miejsca prowadzenia prac oraz pozostawił je w stanie czystym i nadającym się do użytkowania; 14. Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe. XI.2 Warunki przedmiotowe wymagane od Wykonawców - Wykonawcy składający ofertę w postępowaniu oświadczają, że: 1) zaoferowanie minimalnego okresu gwarancji 36 miesięcy (maksymalnie 96 miesięcy) - wartość punktowana zgodnie z SIWZ cz. XIX 2) zaoferowanie terminu płatności 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, 3) zaakceptowanie postanowień umowy, której wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ 4) sporządzenie tabeli elementów scalonych uwzględniających zakres czynności niezbędnych do wykonania opisanych w branżowych przedmiarach robót na podstawie załącznika nr 9 do SIWZ 5) sporządzenie szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego opracowanego według wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ. 6) sporządzenie szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego do WFOŚiGW opracowanego według wzoru stanowiącego załącznik nr 12 do SIWZ. 7) posiadania ważnej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia przez cały okres realizacji umowy w wysokości nie niższej niż 1 900 000,00 zł brutto. W sytuacji, gdy w trakcie obowiązywania umowy umowa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej wygaśnie, Wykonawca będzie zobowiązany zawrzeć nową umowę ubezpieczenia w takim terminie, aby zapewnić ciągłość wykonywania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451100001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 91 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 39 000,00 zł.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.klinika-zabrze.med.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach