Przetargi.pl
Zagospodarowanie placu przy budynku mieszkalnym ul. Barbary 19 w Rybniku wraz z dociepleniem ścian zewnętrznych budynku

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku ogłasza przetarg

 • Adres: 44-200 Rybnik, ul. Kościuszki 17
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 422 12 47 , fax. 32 4221247
 • Data zamieszczenia: 2016-06-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
  ul. Kościuszki 17 17
  44-200 Rybnik, woj. śląskie
  tel. 32 422 12 47, fax. 32 4221247
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm.rybnik.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zagospodarowanie placu przy budynku mieszkalnym ul. Barbary 19 w Rybniku wraz z dociepleniem ścian zewnętrznych budynku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie placu przy budynku mieszkalnym ul. Barbary 19 w Rybniku wraz z dociepleniem ścian zewnętrznych budynku. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1. Roboty w zakresie bodowy nawierzchni: 1) rozebranie istniejącej nawierzchni z płyt drogowych i trylinki, 2) wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki, 3) wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 i 8 cm, 4) wykonanie nowej nawierzchni z płyt ażurowych gr. 12 cm, 5) ułożenie obrzeży betonowych 30 x 8 cm, 6) wykonanie ław i ułożenie krawężników betonowych wysokich i najazdowych. 2. Montaż elementów w zakresie małej architektury (stojak na rowery, kosz na śmieci, wiata śmietnikowa, ławki parkowe). 3. Wykonanie odwodnienia terenu (kanalizacja deszczowa wraz robotami towarzyszącymi). 4. Docieplenie ścian zewnętrznych budynku: 1) roboty przygotowawcze, 2) docieplenie ścian szczytowych: a) sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian, b) gruntowanie podłoża, c) sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian, skucie głuchych i odspojonych powierzchni, uzupełnienie ubytków, wykonanie docieplenia ścian, d) mocowanie profili cokołowych, e) przyklejenie płyt styropianowych zaprawa klejącą, f) mechaniczne przymocowanie termoizolacji do podłoża, g) przeszlifowanie całej zewnętrznej powierzchni płyt styropianowych gruboziarnistym papierem ściernym, h) wykonanie warstwy zbrojonej siatką z włóka szklanego - dodatkowe wzmocnienie ścian parteru, i) wykonanie nowych obróbek blacharskich, j) zagruntowanie podłoża, k) wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej akrylowej i mozaikowej, 3) prace instalacyjne: montaż koryt ściennych, 4) roboty ziemne, brukarskie: a) przełożenie płyt chodnikowych betonowych, b) montaż rur spustowych, 5) roboty uzupełniające: a) demontaż i montaż obróbek blacharskich, b) rozebranie i montaż rur spustowych, 6) prace porządkowe: a) załadunek gruzu, b) wywóz i utylizacja gruzu. Szczegółowy zakres prac precyzują: przedmiary robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, dokumentacja projektowa zagospodarowania/utwardzenia terenu wraz z odwodnieniem stanowiące załączniki do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451100001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 150 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zgm.rybnik.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach